Seimo narę išgąsdino visuomenės reakcija
Bu­vu­si kon­ser­va­to­rė Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė pra­ne­šė at­sii­man­ti prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų su­lau­ku­sį sa­vo siū­ly­mą at­si­sa­ky­ti šiuo me­tu mo­ka­mos fik­suo­to dy­džio lai­do­ji­mo pa­šal­pos ir įsta­ty­me nu­sta­ty­ti, kad lai­do­ji­mo iš­lai­dos kom­pen­suo­ja­mos lai­do­jan­čiam as­me­niui ne gry­nai­siais pi­ni­gais ar ban­ki­niu pa­ve­di­mu, o tie­sio­giai su­mo­kant lai­do­ji­mo pa­slau­gų tei­kė­jui.

V. M. Čig­rie­jie­nė pa­aiš­ki­no sa­vo siū­ly­mu sie­ku­si, kad ar­ti­mo žmo­gaus mir­ties at­ve­ju bū­tų kom­pen­suo­ja­mos lai­do­ji­mo iš­lai­dos pa­gal to­kią sis­te­mą, ku­ri leis­tų iš­veng­ti ga­li­mo „še­šė­lio“. Ka­dan­gi prob­le­mų vals­ty­bei tei­kiant par­amą mi­rus ar­ti­ma­jam, anot Sei­mo na­rės, yra daug dau­giau, ji pa­kvie­tė vi­suo­me­nę dis­ku­tuo­ti šiuo jau­triu klau­si­mu.

V. M. Čig­rie­jie­nė sa­vo pro­jek­te siū­lė nu­ma­ty­ti vie­nin­te­lį va­rian­tą – lai­do­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mą lai­do­ji­mo pa­slau­gų tei­kė­jams (ar kre­ma­vi­mo įmo­nėms) už su­teik­tas lai­do­ji­mo pa­slau­gas ne dau­giau kaip 8 ba­zi­nes so­cia­li­nes iš­mo­kas (BSI – 304 eu­rai).

Par­la­men­ta­rė to­kį siū­ly­mą mo­ty­va­vo tuo, kad šiuo me­tu esan­tis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas (kai lai­do­jan­tis as­muo gau­na lai­do­ji­mo iš­mo­ką gry­nai­siais pi­ni­gais ar ban­ki­niu pa­ve­di­mu) esą ne­su­da­ro prie­lai­dų kon­tro­liuo­ti, ar as­mens lai­do­ji­mui skir­tos iš­mo­kos pa­nau­do­ja­mos pa­gal pa­skir­tį, ne­re­tai ky­la gin­čų tarp mi­ru­sio as­mens gi­mi­nai­čių“. Po­li­ti­kės nuo­mo­ne, esa­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas šio­je sri­ty­je su­da­ro prie­lai­das ne­aps­kai­ty­tai eko­no­mi­kai plis­ti (kai pre­kės ar pa­slau­gos per­ka­mos be sąs­kai­tų iš lai­do­jan­čiam as­me­niui skir­tos lai­do­ji­mo iš­mo­kos). Šiuo me­tu vien­kar­ti­nė 8 BSI dy­džio (304 Eur) pa­šal­pa ski­ria­ma mi­ru­sį as­me­nį lai­do­jan­čiam as­me­niui.

V. Čig­rie­jie­nės pro­jek­tą kri­ti­ka­vo tiek sa­vi­val­dy­bių, mo­kan­čių mi­nė­tas pa­šal­pas, dar­buo­to­jai, tiek pa­tys žmo­nės.