Seimo Migracijos komisija: žingsnelis pirmyn
Pa­ju­dė­jo nau­jos Sei­mo struk­tū­ros - Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­jos - stei­gi­mo ini­cia­ty­va. Ne­pai­sy­da­mas par­la­men­to tei­si­nin­kų pers­pė­ji­mų dėl ga­li­mų iš­lai­dų, pri­ta­ri­mą pro­jek­tui iš­sa­kė Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Sa­vo žo­dį dėl ko­mi­si­jos dar tu­ri tar­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

Iš­gąs­din­ti mig­ra­ci­jos mas­tų ir ša­lies gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mo nau­jos Sei­mo ko­mi­si­jos idė­ją ru­de­nį iš­kė­lė „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­riai. Po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je ją par­ėmė ir ki­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­riai. Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to eks­per­tai iš kar­to at­krei­pė dė­me­sį, kad nau­jos Sei­mo nuo­lat vei­kian­čios ko­mi­si­jos su­da­ry­mas, be ki­ta ko, reikš­tų “žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, ati­tin­ka­mo tech­ni­nio ap­rū­pi­ni­mo ir kt. bū­ti­ny­bę, kas są­ly­go­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų po­rei­kį”. Tuo me­tu ini­cia­to­riai mė­gi­no įti­kin­ti iš­si­ve­sią iš tu­ri­mų Sei­mo ka­ce­lia­ri­jos lė­šų.

Pro­jek­to pa­tei­ki­mui ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je spa­lio pra­džio­je pri­ta­rė 36 Sei­mo na­riai. Tuo­met ra­do­si ir ki­tas siū­ly­mas - mig­ra­ci­jos prob­le­mas pa­ti­kė­ti jau eg­zis­tuo­jan­čiai nuo­la­ti­nei par­la­men­to ko­mi­si­jai – Sei­mo ir pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės. “Pa­pil­do­mų funk­ci­jų su­tei­ki­mas jau esan­čiai nuo­la­ti­nei ko­mi­si­jai bū­tų ra­cio­na­les­nis ir fi­nan­siš­kai nau­din­ges­nis bū­das ko­vai su ak­cen­tuo­ja­ma prob­le­ma, nes to­kiu bū­du, prieš­in­gai nei ku­riant nau­ją ko­mi­si­ją, ga­li­ma su­tau­py­ti vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas ir jas pa­nau­do­ti spren­džiant ak­tua­les­nes so­cia­li­nes prob­le­mas”, - įsi­ti­ki­nę siū­ly­mo au­to­riai iš Miš­rios dar­bo gru­pės.

Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ją siū­lo­ma su­da­ry­ti iš­lai­kant frak­ci­jų pro­por­ci­nio at­sto­va­vi­mo pri­nci­pą. Jo­je dirb­tų 9 Sei­mo na­riai. Jei­gu Sei­mas pri­tar­tų, Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja reng­tų ir svars­ty­tų nuo­sek­lią, il­ga­lai­kę vals­ty­bės po­li­ti­kos stra­te­gi­ją mig­ra­ci­jos pro­ce­sams val­dy­ti, teik­tų Sei­mui iš­va­das bei siū­ly­mus dėl mig­ra­ci­jos srau­tų val­dy­mo ir po­li­ti­kos for­ma­vi­mo, ana­li­zuo­tų tarp­tau­ti­nės tei­sės ak­tus bei tarp­tau­ti­nę pra­kti­ką, su­si­ju­sią su mig­ra­ci­jos srau­tų ma­ži­ni­mu. Siū­lo­ma, kad Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja par­la­men­ta­rams teik­tų siū­ly­mus ir iš­va­das dėl mig­ra­ci­jos pro­ce­sų ste­bė­se­nos sis­te­mos to­bu­li­ni­mo ir bend­ra­dar­biau­jant su ki­tų ša­lių at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis nuo­lat kaup­tų emig­ra­ci­jos iš Lie­tu­vos sta­tis­ti­nius duo­me­nis. Nau­ja ko­mi­si­ja teik­tų iš­va­das dėl vals­ty­bės po­rei­kius ati­tin­kan­čios dar­bo jė­gos pri­trau­ki­mo po­li­ti­kos, ku­ri bū­tų nu­kreip­ta į Lie­tu­vos ūkio so­cia­li­nę ir eko­no­mi­nę plė­trą. Pa­gal nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ko­mi­si­ja nag­ri­nė­tų, kaip nau­do­ja­mos lė­šos, skir­tos mig­ra­ci­jos srau­tų val­dy­mui kiek­vie­no­je biu­dže­to asig­na­vi­mų val­dy­to­jo prog­ra­mo­je, ir įver­tin­tų in­ves­ti­ci­jų efek­ty­vu­mą. Taip pat siū­lo­ma, kad ko­mi­si­ja at­lik­tų ir par­la­men­ti­nę kon­tro­lę jos kom­pe­ten­ci­jai pri­klau­san­čiais klau­si­mais.