Seimo liberalų susitikimas su Roku Masiuliu neįvyks
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis at­šau­kė su­si­ti­ki­mą su Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos par­la­men­ta­rais, su ku­riais ke­ti­no ap­tar­ti ga­li­mai ko­rup­ci­niais san­do­riais sie­ja­mų vals­ty­bės įmo­nių „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ veik­lą bei šių įmo­nių pert­var­kos gai­res.

Pla­nuo­tas su­si­ti­ki­mas ne­įvyks mi­nis­tro ini­cia­ty­va, pra­ne­šė li­be­ra­lų frak­ci­ja.

Sau­sio pa­bai­go­je R.Ma­siu­lis pa­pra­šė tei­sė­sau­gos įver­tin­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ veik­lą na­cio­na­li­nio sau­gu­mo bei ki­tais as­pek­tais. Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) tuo­met pa­pra­šy­ta įver­tin­ti įmo­nės ir prieš­ta­rin­gos re­pu­ta­ci­jos Ru­si­jos bei ki­tų ša­lių įmo­nių ry­šius, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) – iš­tir­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir jų an­tri­nių įmo­nių at­sis­kai­ty­mus per of­šo­ri­nes kom­pa­ni­jas, ne­skaid­rų par­amos skirs­ty­mą. Be to, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) pa­pra­šy­ta iš­tir­ti, ar vi­daus san­do­riais ne­bu­vo sle­pia­mi ko­rup­ci­niai su­si­ta­ri­mai.

Va­sa­rio pra­džio­je, įver­ti­nęs VPT iš­va­das ir mi­nis­te­ri­jos at­lik­to vi­daus au­di­to at­as­kai­tą, R.Ma­siu­lis krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT) ir Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir dėl vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“.