Seimo kontrolierius supainiojo interesus
Sei­mo kon­tro­lie­rius Au­gus­ti­nas Nor­man­tas su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, kai sa­vo pa­grin­di­nio dar­bo me­tu taip pat dės­tė Vil­niaus uni­ver­si­te­te, tre­čia­die­nį kons­ta­ta­vo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK). A.Nor­man­tas ne­pa­lan­kų VTEK spren­di­mą ke­ti­na skųs­ti teis­mui.

Ko­mi­si­ja nu­ro­do, jog at­siž­vel­giant į Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to pa­skai­tų bei eg­za­mi­nų gra­fi­kus ir jo dar­bo kon­tro­lie­rių įstai­go­je gra­fi­ką, iš vi­so Sei­mo kon­tro­lie­rius abie­jo­se vie­to­se tu­rė­jo dirb­ti 72 va­lan­das per sa­vai­tę - 40 va­lan­dų Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­go­je ir 32 va­lan­das uni­ver­si­te­te. VTEK na­riai su­abe­jo­jo, ar A.Nor­man­tas, dirb­da­mas dviem eta­tais, ga­li at­lik­ti sa­vo par­ei­gas.

Ko­mi­si­ja nu­ro­do kad A.Nor­man­tas nu­sis­ta­tė in­di­vi­dua­lų dar­bo gra­fi­ką taip, kad šių me­tų ko­vo-ba­lan­džio mė­ne­siais gau­tų at­ly­gi­ni­mą už fak­tiš­kai ne­dirb­tą lai­ką ir taip „pa­si­nau­do­jo sa­vo, kaip Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo par­ei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti“.

„A.Nor­man­tas pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo (...) nuo­sta­tas“, - nu­ro­do­ma VTEK iš­va­do­je.

Sei­mo kon­tro­lie­rius tei­gia, kad dir­ba pa­pil­do­mai, ir už tai ga­li pa­siim­ti lais­vą lai­ką, ku­rį iš­nau­do­ja dės­ty­da­mas.

„Sei­mo kon­tro­lie­rius, įstai­gos va­do­vas Au­gus­ti­nas Nor­man­tas pla­nuo­ja skųs­ti ko­mi­si­jos spren­di­mą teis­mui (...). Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mas reg­la­men­tuo­ja, jog įstai­gos va­do­vas pa­va­duo­ja ki­tą Sei­mo kon­tro­lie­rių jam ne­sant, taip pat dir­ba šven­čių die­no­mis rep­re­zen­tuo­da­mas įstai­gą bei da­ly­vau­da­mas ki­tuo­se su­si­rin­ki­muo­se ar ko­man­di­ruo­tė­se. Už tą lai­ką, pra­leis­tą pa­va­duo­jant ki­tą Sei­mo kon­tro­lie­rių, da­ly­va­vi­mą ko­man­di­ruo­tė­se ir ki­tuo­se ren­gi­niuo­se šven­čių me­tu jis tu­ri tei­sę pa­siim­ti lais­vą die­ną ar­ba kaip ki­taip tą lai­ką iš­nau­do­ti, ar­ba pa­siim­ti kom­pen­sa­ci­ją“, - BNS sa­kė Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos at­sto­vas Vy­tau­tas Va­len­ti­na­vi­čius.

VTEK rea­bi­li­ta­vo A.Nor­man­tą dėl jam mes­tų kal­ti­ni­mų, esą jis per­nai lap­kri­tį su sa­vo įstai­gos dar­buo­to­jais Sei­me šven­tė sa­vo gim­ta­die­nį. Ko­mi­si­jos pra­šy­ta iš­tir­ti, ar vai­šės ne­bu­vo ap­mo­kė­tos įstai­gos lė­šo­mis.

VTEK nu­ro­dė iš­siaiš­ki­nu­si, kad per­nai lap­kri­čio 28 die­ną įstai­ga iš tie­sų ga­vo sąs­kai­tą fak­tū­rą iš bend­ro­vės „Ro­ton­da“ už res­to­ra­no pa­slau­gas, ta­čiau jos bu­vo skir­tos Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­go­je vy­ku­sios kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams vai­šin­ti.

„Į­ver­ti­nu­si vi­sas ap­lin­ky­bes, Ko­mi­si­ja ne­ga­li vie­na­reikš­miai teig­ti, kad al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai, sal­du­my­nai ir ki­ti pro­duk­tai už įstai­gos lė­šas bu­vo per­ka­mi kon­kre­čiai pro­gai, t.y., A. Nor­man­to gi­mi­mo die­nos šven­tei, to­dėl ty­ri­mą dėl šių ap­lin­ky­bių nu­trau­kia“, - in­for­ma­vo VTEK.

Kaip BNS nu­ro­dė ko­mi­si­jos at­sto­vai, VTEK va­do­vas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius tre­čia­die­nio po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo ir spren­di­mų ne­priė­mė pats veng­da­mas ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to - jis yra bu­vęs Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vas. Po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vo ko­mi­si­jos na­rė Da­lia Pa­ulaus­kai­tė.

VTEK taip pat nu­spren­dė ne­pra­dė­ti ty­ri­mo dėl dvie­jų Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos Krik­šio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) at­sto­vų sa­vi­val­do­je: Vil­niaus ta­ry­bos na­rio Ar­vy­do Sek­mo­ko bei Kau­no ta­ry­bos na­rio Liu­do Mi­ka­laus­ko, ku­rie ne­dek­la­ra­vo pri­va­čių in­te­re­sų. Tar­ny­bai pa­teik­tuo­se skun­duo­se bu­vo nu­ro­do­ma, kad po­li­ti­kai ga­lė­jo pri­im­ti su par­ei­go­mis ne­su­de­ri­na­mus spren­di­mus. VTEK at­sto­vai tei­gia, jog spren­di­mus nu­spręs­ta ati­dė­ti, kol bus iš­siaiš­kin­ta si­tua­ci­ja dėl vi­sų 170 ša­ly­je iš­rink­tų ta­ry­bos na­rių, dar ne­dek­la­ra­vu­sių in­te­re­sų.