Seimo kontrolierius ragina Migracijos departamentą prašymus nagrinėti vadovaujantis teisės aktais ir jų nepažeidinėti
Sei­mo kon­tro­lie­rius Au­gus­ti­nas Nor­man­tas iš­nag­ri­nė­jęs net ke­le­tą skun­dų dėl Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to veiks­mų nag­ri­nė­jant už­sie­nie­čių pra­šy­mus dėl lei­di­mo gy­ven­ti Lie­tu­vo­je pa­da­rė iš­va­dą, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas nag­ri­nė­da­mas pra­šy­mus ne­si­va­do­vau­ja tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tais pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­niais, ne­tin­ka­mai in­for­muo­ja par­eiš­kė­jus apie pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­mą.

Dar daugiau, Seimo kontrolierius pastebėjo, kad Migracijos departamentas stabdo prašymų nagrinėjimą, nesivadovaudamas teisės aktuose numatytais prašymo nagrinėjimo stabdymo pagrindais, rašoma Seimo kontrolierių įstaigos pranešime spaudai.

„Jei atliekamas patikrinimas dėl įmonės fiktyvumo, prašymo nagrinėjimas išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka nėra stabdomas, o tiesiog yra nagrinėjamas bendrąja tvarka“, – pastebima Seimo kontrolieriaus išvadose.

Seimo kontrolierius tai pat pastebi, kad Migracijos departamentas netinkamai informuoja pareiškėjus apie prašymo nagrinėjimo stabdymo priežastis, nenurodo, kokius papildomus duomenis jie turi pateikti.

„Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, jei nepakanka prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi šalyje pagrindžiančių duomenų, Migracijos departamentas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir nustatyti pagrįstą terminą reikiamiems duomenims pateikti“, – rašoma Seimo kontrolieriaus išvadose.

Dar daugiau, Seimo kontrolierius pastebi, kad pareiškėjo informavimas apie tai, kad bus apklausa, nereiškia, kad jis buvo informuotas tinkamai: „Migracijos departamentas privalo pareiškėja informuoti, ne tik apie apklausos datą ir laiką, bet kokius dokumentus ar duomenis jis turi pateikti“.

A. Normantas taip pat pastebi, kad pareiškėjų informavimas telefonu nėra laikytinas tinkamu: „Migracijos departamentas informaciją pareiškėjams turi pateikti elektroniniu paštu arba paštu“.

Atmesdamas Migracijos departamento argumentus dėl tris kartus valstybės tarnautojui viršijančio krūvio, Seimo kontrolierius pažymi: „Šios aplinkybės Migracijos departamento pareigūnams nesuteikia teises nesilaikyti nustatytos prašymų nagrinėjimo tvarkos ir terminų. Parašymų išduoti leidimą laikinai gyventi šalyje nagrinėjimas ir sprendimų šiuo klausimų priėmimas – viena iš Migracijos departamento funkcijų iš šią funkciją įstaigos pareigūnai turi atlikti laikydamiesi teisės aktuose nustatytų reikalavimų“.

Seimo kontrolierius Migracijos departamento vadovei Evelinai Gudzinskaitei rekomendavo imtis priemonių, kad įstaigos kompetencijai priskirti asmenų prašymai būtų išnagrinėjami per teisės aktuose nustatytus terminus. Taip pat Migracijos departamentui rekomenduota tinkamai informuoti pareiškėjus apie priimtus sprendimus, tarp kurių ir sprendimai dėl prašymų nagrinėjimų ne skubos, o bendrąja tvarka.