Seimo kontrolierius kluptelėjo ties slenksčiu
Par­la­men­to pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė iki pa­si­bai­giant pa­va­sa­rio se­si­jai taip ir ne­pa­tei­kė nau­jos kan­di­da­tū­ros į Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo pos­tą, nors da­bar­ti­nio va­do­vo Au­gus­ti­no Nor­man­to ka­den­ci­ja bai­gė­si jau prieš ke­lis mė­ne­sius. Sei­mo pir­mi­nin­kė dėl A. Nor­man­to veik­los lau­kia Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos bei par­la­men­ti­nio Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dų, nors šio na­riai tvir­ti­na jo­kio ty­ri­mo iki šiol ne­vyk­dę.

„Sei­mo pir­mi­nin­kė L. Grau­ži­nie­nė lau­kia Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) ir Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pra­dė­tų ty­ri­mų, su­si­ju­sių su Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo A. Nor­man­to veik­la, iš­va­dų. Sei­mo kon­tro­lie­rių va­do­vo sky­ri­mo klau­si­mas bus spren­džia­mas ga­vus šias iš­va­das. Jei­gu iš­va­dos Sei­mo pir­mi­nin­kės ne­pa­sieks iki pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­gos, klau­si­mas per­si­kels į ru­dens se­si­ją“, - LŽ nu­ro­dė Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­ta­rė­ja Da­lia Va­len­tie­nė.

Šią sa­vai­tę par­la­men­ta­rai jau bai­gė pa­va­sa­rio se­si­ją – nei A. Nor­man­to, spė­ju­sio ap­si­lan­ky­ti pas Sei­mo pir­mi­nin­kę, nei ki­to pre­ten­den­to į Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo pos­tą pa­var­dė po­li­ti­kams taip ir ne­bu­vo pa­teik­ta. Ne­ga­na to, ki­taip nei VTEK, ku­ri šiuo me­tu at­lie­ka ty­ri­mą dėl A. Nor­man­to ne­va Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos lė­šo­mis su­reng­tų vai­šių dar­buo­to­jams, svei­ki­nu­siems jį su gim­ta­die­niu, par­la­men­ti­nis Au­di­to ko­mi­te­tas jo­kio šio par­ei­gū­no veik­los nag­ri­nė­ji­mo nė­ra pra­dė­jęs.

Užs­tri­go komitete

„Į­do­miai gau­na­si: Au­di­to ko­mi­te­tas Vals­ty­bės kon­tro­lės me­džia­gą apie Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos veik­lą ga­vo dar prieš me­tus - 2014-ųjų bir­že­lį, Sei­mo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis sa­vo ruo­žtu šių me­tų ge­gu­žės pra­džio­je per­da­vė vi­są pluoš­tą klau­si­mų, su­si­ju­sių su A. Nor­man­to veik­la. Ko­mi­te­te mes jų ne­svars­tė­me – tie­są sa­kant, net ne­la­bai ži­no­jo­me apie to­kią me­džia­gą, nors mū­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė yra tos pa­čios frak­ci­jos, kaip ir P. Gra­žu­lis, at­sto­vė. Ne­ži­nau, ar tai le­mia ko­kie vi­di­niai ne­su­ta­ri­mai „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jo­je, ar ki­tos ap­lin­ky­bės, bet ko­mi­te­tas jo­kio ty­ri­mo šiuo klau­si­mu ne­vyk­do, bent jau aš, pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas, apie tai nie­ko ne­ži­nau“, - LŽ tei­gė Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas par­la­men­ti­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vas Do­na­tas Jan­kaus­kas.

Sei­mo frak­ci­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, va­do­vau­ja­ma P. Gra­žu­lio, į sa­vo po­sė­dį A. Nor­man­tą kvie­tė ge­gu­žės pra­džio­je, kai po­li­ti­kus esą užp­lū­do gy­ven­to­jų skun­dai dėl Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos veik­los. Pre­ten­zi­jos, kaip tei­gia­ma, reiš­kia­mos dėl abe­jin­go po­žiū­rio į žmo­nių ke­lia­mas prob­le­mas, dėl to dar­bo jau tu­ri ir teis­mai, Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos reor­ga­ni­za­ci­jos bei vyk­dy­tų pro­jek­tų, ke­lian­čių abe­jo­nių dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų pa­nau­do­ji­mo skaid­ru­mo.

„A. Nor­man­tas frak­ci­jo­je at­sa­kė į klau­si­mus, bet jo at­sa­ky­mai mū­sų ne­la­bai ten­ki­no. Pa­vyz­džiui, taip ir ne­iš­gir­do­me at­sa­ky­mo, ko­dėl Sei­mo kon­tro­lie­riaus įstai­gai rei­kė­jo kur­ti pa­pil­do­mus bran­giai ap­mo­ka­mus eta­tus, tar­ki­me, vy­riau­sio­jo pa­ta­rė­jo, ku­rio at­ly­gi­ni­mas sie­kia apie 2300 eu­rų”, - LŽ sa­kė P. Gra­žu­lis.

Jo tei­gi­mu, A. Nor­man­tui kel­ti klau­si­mai ir Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­teik­ti at­sa­ky­mai bu­vo per­duo­ti Sei­mo val­dy­bai bei Au­di­to ko­mi­te­tui to­liau nag­ri­nė­ti. „Ko­dėl šis ko­mi­te­tas ne­pra­dė­jo nag­ri­nė­ti šio klau­si­mo, aiš­kin­siuo­si. Juk vi­si mi­nė­ti da­ly­kai ver­čia su­abe­jo­ti Sei­mo kon­tro­lie­riaus veik­los skaid­ru­mu“, - kal­bė­jo „tvar­kie­tis“.

Gre­sia nuo­sto­liai valstybei

Pre­ten­zi­jos Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gai ir jos va­do­vui A. Nor­man­tui pa­sta­ruo­ju me­tu pi­la­si lyg iš gau­sy­bės ra­go. Vos prieš sa­vai­tę Vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas pa­nai­ki­no Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo spren­di­mą ir įpa­rei­go­jo jį iš nau­jo nag­ri­nė­ti by­lą, ku­rio­je nu­teis­ta­sis iš vals­ty­bės sie­kia pri­si­teis­ti mi­li­jo­ną eu­rų už, jo ma­ny­mu, Sei­mo kon­tro­lie­rių ne­vei­ki­mą – at­si­sa­ky­mą tir­ti jo skun­dą dėl to, kad Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­mų par­ei­gū­nai ne­už­ti­kri­no ka­li­niui ga­li­my­bės baus­mę at­lik­ti kar­tu su ne­rū­kan­čiais as­me­ni­mis.

Pa­na­šus skun­das teis­me nag­ri­nė­tas ir pra­ėju­siais me­tais. Tuo­met nu­teis­ta­sis dėl Sei­mo kon­tro­lie­rių ne­vei­ki­mo iš vals­ty­bės sie­kė pri­si­teis­ti 2,3 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę ža­lą. Sei­mo kon­tro­lie­riai šį skun­dą bu­vo at­si­sa­kę tir­ti aiš­kin­da­mi, kad dau­ge­lis ja­me kel­tų pre­ten­zi­jų bu­vo iš­spręs­tos ge­ra va­lia ar­ba nag­ri­nė­ja­mos teis­muo­se.

Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga sa­vo ruo­žtu tvir­ti­na, kad teis­mas šiuo me­tu nag­ri­nė­ja by­lą ne dėl Sei­mo kon­tro­lie­riaus pri­im­to spren­di­mo, bet dėl ža­los, ku­rią ga­lė­jo su­kel­ti Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­mų par­ei­gū­nų veiks­mai, at­ly­gi­ni­mo.

„Pa­reiš­kė­jai, ne­pa­ten­kin­ti Sei­mo kon­tro­lie­rių pri­ima­mais spren­di­mais, yra ir anks­čiau krei­pę­si į teis­mą. Kon­kre­čiu at­ve­ju vals­ty­bė nuo­sto­lių dėl įstai­gos veik­los ne­pa­tirs, nes, kaip jau mi­nė­ta, tin­ka­mas at­sa­ko­vas mi­ni­mo­je by­lo­je yra Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­mai. Sei­mo kon­tro­lie­rius ne kar­tą yra pa­brė­žęs, kad vals­ty­bė, ne­už­ti­krin­da­ma nu­teis­tų­jų ir su­im­tų­jų tei­sių, nu­ma­ty­tų Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­jo­je, nuo­lat pa­ti­ria di­de­lius nuo­sto­lius, kai nu­teis­tie­ji ir su­im­tie­ji krei­pia­si į na­cio­na­li­nius teis­mus, o vė­liau ir į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą dėl ne­tin­ka­mų nu­teis­tų­jų ir su­im­tų­jų lai­ky­mo są­ly­gų“, - LŽ nu­ro­dė Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos vy­riau­sias spe­cia­lis­tas ko­mu­ni­ka­ci­jai Vy­tau­tas Va­len­ti­na­vi­čius.

Sei­mo kon­tro­lie­rių veik­la su­si­do­mė­ję po­li­ti­kai ste­bi­si to­kiais ar­gu­men­tais ir pra­na­šau­ja, kad skun­dų dėl šios ins­ti­tu­ci­jos ne­vei­ki­mo, o kar­tu ir rei­ka­la­vi­mų vals­ty­bei at­ly­gin­ti ža­lą, ga­li tik di­dė­ti. Ofi­cia­lūs duo­me­nys ro­do, kad Sei­mo kon­tro­lie­riai pa­sta­rai­siais me­tais su­ge­ba iš­nag­ri­nė­ti vis ma­žiau pi­lie­čių skun­dų. Įstai­gos LŽ pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2013 me­tais Sei­mo kon­tro­lie­riai iš­nag­ri­nė­jo 800 skun­dų, o 900 – at­si­sa­kė nag­ri­nė­ti. Pra­ėju­siais me­tais iš­nag­ri­nė­ta 1300 skun­dų, o 650 jų bu­vo at­mes­ti.

Abe­jo­nių daugėja

Abe­jo­nių Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos veik­los skaid­ru­mu su­kė­lė ir šios ins­ti­tu­ci­jos Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis vyk­dy­tas įstai­gos veik­los or­ga­ni­za­vi­mo įdie­giant elek­tro­ni­nę ad­mi­nis­tra­vi­mo ir do­ku­men­tų val­dy­mo sis­te­mą pro­jek­tas. Prieš ket­ve­rius me­tus pra­dė­tam įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mui kon­tro­liuo­jan­ti Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­ra (ES­FA) per ke­lis kar­tus iš­mo­kė­jo dau­giau kaip 153 tūkst. eu­rų, ta­čiau da­bar aiš­kė­ja, kad da­lis pi­ni­gų bu­vo skir­ta už įstai­gos pri­im­tus, bet rea­liai taip ir ne­at­lik­tus dar­bus. Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga dėl to į teis­mą krei­pė­si tik tuo­met, kai ES­FA, at­li­ku­si ne­pla­ni­nius skir­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo pa­ti­kri­ni­mus, kons­ta­ta­vo pa­žei­di­mus.

Su Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo A. Nor­man­to veik­la su­si­jęs skun­das šiuo me­tu nag­ri­nė­ja­mas ir VTEK. Ty­ri­mas pra­dė­tas ga­vus pra­ne­ši­mą, ne­va pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 27-ąją, Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos ko­lek­ty­vui A.Nor­man­tą svei­ki­nant gi­mi­mo die­nos pro­ga, ju­bi­lia­to pa­ve­di­mu dar­buo­to­jams bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos vai­šės, gal­būt ap­mo­kė­tos įstai­gos lė­šo­mis. Pats kon­tro­lie­rius ži­niask­lai­dai yra tvir­ti­nęs, kad jo­kia as­me­ni­ne pro­ga įstai­gos pi­ni­gų ne­nau­do­jo, o pa­grin­du skun­dui ta­po jo gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­se vy­kęs ren­gi­nys, ku­ria­me dis­ku­tuo­ta apie nu­si­kal­ti­mų au­kų ap­sau­gą – jo da­ly­viai vai­šin­ti gė­ri­mais ir už­kan­džiais. Kaip yra iš tie­sų, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ru­de­niop – per va­sa­rą VTEK ti­ki­si baig­ti ty­ri­mą.

Pre­ten­zi­jų nereiškia

Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vas A. Nor­man­tas, LŽ pa­si­tei­ra­vus, ar siek­tų sa­vo par­ei­gas ei­ti dar vie­ną ka­den­ci­ją, tei­gė ne­ga­lįs ver­tin­ti kan­di­da­tų par­in­ki­mo pro­ce­dū­rų, nes ap­sisp­ren­di­mas – Sei­mo pir­mi­nin­kės tei­sė. Ta­čiau, pa­sak jo, per dau­giau nei dve­jus me­tus, kol va­do­va­vo šiai ins­ti­tu­ci­jai, Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­go­je įgy­ven­din­tas ne vie­nas tei­gia­mas po­ky­tis: įstai­ga ta­po na­cio­na­li­ne kan­ki­ni­mų pre­ven­ci­jos ins­ti­tu­ci­ja, ar­tė­ja prie tiks­lo tap­ti na­cio­na­li­ne žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­ci­ja, pri­si­jun­gė prie Eu­ro­pos na­cio­na­li­nių žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­ci­jų tink­lo.

„Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos už­sa­ky­mu vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ 2014 me­tų lap­kri­tį vyk­dy­ta rep­re­zen­ta­ty­vi vi­suo­me­nės gy­ven­to­jų apk­lau­sa at­sklei­dė, kad net 54 proc. ša­lies gy­ven­to­jų ži­no­tų, kur kreip­tis dėl pa­žeis­tų žmo­gaus tei­sių, o 2012 me­tais ži­nan­čių­jų, kur ieš­ko­ti pa­gal­bos, bu­vo vos 27,9 pro­cen­to. Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, net 42 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų dėl pa­žeis­tų žmo­gaus tei­sių kreip­tų­si į Sei­mo kon­tro­lie­rius, nors 2013 me­tais to­kių bu­vo 34,5 proc., o 2012-ai­siais – vos 24,3 pro­cen­to“, - LŽ nu­ro­dė A. Nor­man­tas.

Iš tie­sų, ne­pai­sant įvai­rių ky­lan­čių abe­jo­nių, A. Nor­man­tas ga­li iš­sau­go­ti sa­vo pos­tą.

„Tarp koa­li­ci­jos par­tne­rių bu­vo su­ta­ri­mas, kad šio Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo kan­di­da­tū­ra bus pa­teik­ta pa­va­sa­rio se­si­jo­je, bet gal Sei­mo pir­mi­nin­kė, ma­tyt, ne­spė­jo to pa­da­ry­ti. Mes esa­me kal­bė­ję, kad pa­lai­ky­tu­me A. Nor­man­to kan­di­da­tū­rą“, - LŽ sa­kė Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys. Ki­tos par­la­men­ti­nės frak­ci­jos, nors ir tvir­ti­na dėl bū­si­mo Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­var­dės ne­dis­ku­ta­vę, di­de­lių pre­ten­zi­jų, ne­pai­sant skam­ban­čių abe­jo­nių, jam taip pat ne­reiš­kia.

Frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­no P. Gra­žu­lio ma­ny­mu, to­kia si­tua­ci­ja ne­tu­rė­tų ste­bin­ti. Esą Sei­me nie­kam ne pa­slap­tis, kad A. Nor­man­tas, il­gus me­tus dės­tan­tis Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­te, bu­vęs Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jas, tu­ri įta­kin­gų už­ta­rė­jų vi­so­se par­la­men­ti­nė­se frak­ci­jo­se. „Tai, kad A. Nor­man­tas tu­ri Sei­me įta­kin­gų už­ta­rė­jų, ne­bū­tų nie­ko keis­to. Su­pran­ta­ma, kad jis pa­žįs­ta daug po­li­ti­kų, su kai ku­riais gal net as­me­niš­kai drau­gau­ja“, - svars­tė P. Gra­žu­lis.