Seimo konservatoriai siūlo įvesti progresinį GPM
Gru­pė Sei­mo kon­ser­va­to­rių siū­lo nu­sta­ty­ti pa­ja­mų ri­bą, iki ku­rios bū­tų tai­ko­mas ma­žes­nis, nei da­bar gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis (GPM), o di­des­nes nei siū­lo­ma nu­sta­ty­ti pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys tu­rė­tų mo­kė­ti di­des­nius mo­kes­čius. Anot pa­tai­sų ini­cia­to­rių, toks mo­kes­čių prog­re­sy­vu­mas bū­tų orien­tuo­tas į vi­du­ri­nio­sios kla­sės stip­ri­ni­mą.

„Da­bar tu­ri­me 15 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą ir prog­re­sy­vu­mo šia pra­sme nė­ra, vi­si mo­ka ši­tą ta­ri­fą. Mū­sų siū­ly­mas yra, kad iki 1,8 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį iki mo­kes­čių gau­nan­tys as­me­nys mo­kė­tų pa­gal 12 proc. GPM ta­ri­fą. Tai pa­ja­mų da­liai, ku­ri vir­šy­tų 1,8 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį iki mo­kes­čių, vyk­tų tas slenks­tis ir įsi­jung­tų 19 proc. ta­ri­fas“, – siū­lo­mus pa­kei­ti­mus penk­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo Lau­ry­nas Kas­čiū­nas.

Jis pa­brė­žė, kad 12 proc. GPM ta­ri­fas bū­tų tai­ko­mas tik1,8 tūkst. eu­rų su­mai o di­des­nis 19 proc. ta­ri­fas bū­tų tai­ko­mas tik tai su­mai, ku­ri vir­šy­tų 1,8 tūkst. eu­rų slenks­tį.

„Tas prog­re­sy­vu­mas yra orien­tuo­tas į mo­kes­čių ma­ži­ni­mą, o ne į prog­re­sy­vu­mą, ku­ris di­din­tų mo­kes­čius. (...) Re­for­ma bū­tų orien­tuo­ta į vi­du­ri­nio­sios kla­sės stip­ri­ni­mą, ku­ri yra silp­no­ji mū­sų vals­ty­bės gran­dis“, – kal­bė­jo L.Kas­čiū­nas.

Jo tei­gi­mu, 5 tūkst. eu­rų pa­ja­mų gau­nan­tiems as­me­nims mo­kes­ti­nė naš­ta pa­di­dė­tų 74 eu­rais, 7 tūkst. eu­rų – 150 eu­rų, o 10 tūkst. eu­rų – 274 eu­rais.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sas įre­gis­tra­vo L.Kas­čiū­nas, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis ir Pa­ulius Sau­dar­gas.

Vy­riau­sy­bė ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na pri­sta­ty­ti iš­sa­mią mo­kes­ti­nę re­for­mą. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis yra tei­gęs, kad re­for­ma bus pri­sta­ty­ta iki bir­že­lio 1 die­nos.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja šie­met ke­ti­na per­žiū­rė­ti mo­kes­ti­nes leng­va­tas, pri­tai­ky­ti komp­lek­si­nes prie­mo­nes, ku­rios pa­dė­tų su­ma­žin­ti mo­kes­čius ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems, taip pat ke­ti­na­ma pa­siū­ly­ti vie­ne­rių me­tų mo­kes­ti­nes „a­tos­to­gas“ pra­de­dan­čiam vers­lui. Tei­gia­ma, kad kol ne­bus su­tvar­ky­ti da­bar­ti­nė mo­kes­čių sis­te­ma, jo­kių dis­ku­si­jų dėl nau­jų mo­kes­čių Vy­riau­sy­bė­je ne­bus.

Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių pla­ne nu­ma­ty­ta, kad įver­ti­nus tiks­lin­gu­mą dar­buo­to­jams ke­ti­na­ma per­kel­ti da­lį dar­buo­to­jo ir darb­da­vio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų (įskai­tant ir pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas), taip pat su­jung­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį ir da­lį vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų.

Taip pat nu­ma­ty­ta keis­ti ak­ci­zų ta­ri­fus ir jų tai­ky­mo apim­tį, įver­ti­nus jų įta­ką vie­šie­siems fi­nan­sams, ša­lies eko­no­mi­kai ir ak­ci­zų su­rin­ki­mui. Be to, ke­ti­na­ma plės­ti dvi­gu­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo iš­ven­gi­mo su­tar­čių tink­lą, per­žiū­rė­ti ho­no­ra­rų ap­mo­kes­ti­ni­mą.