Seimo komiteto vadovas: grėsmių taikiniu Europos sąjunga ir NATO
Grės­mių ap­rėp­tis kei­čia­si ir pa­grin­di­niu tai­ki­niu tam­pa Eu­ro­pos Są­jun­ga bei NA­TO, po iš­va­žiuo­ja­mo­jo po­sė­džio į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą (VSD) sa­kė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vas Vy­tau­tas Ba­kas.

„Kal­bant apie pa­čius tai­ki­nius, aki­vaiz­du, kad jei iki šiol mes dau­giau lo­ka­liai žiū­rė­jo­me į mū­sų sau­gu­mą, kon­kre­čiai mū­sų ša­lis, jos vi­suo­me­nę kaip tai­ki­nį, šian­dien grės­mių ap­rėp­tis kei­čia­si, ir pa­grin­di­niu tai­ki­niu tam­pa Eu­ro­pos Są­jun­ga, NA­TO, ir gal­būt pa­grin­di­nis sie­kis – su­skal­dy­ti Eu­ro­pos Są­jun­gą, da­rant in­ter­ven­ci­jas į po­li­ti­nius pro­ce­sus, sie­kiant par­ody­ti, kad NA­TO yra ne­be­pa­jė­gi įveik­ti tų iš­šū­kių, dėl ku­rių bu­vo su­kur­ta“, – BNS po vi­zi­to sa­kė V.Ba­kas.

Sei­mo NSGK dar­bot­var­kė­je bu­vo nu­ma­ty­ta, kad ko­mi­te­tas iš­klau­sys grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­mą ir VSD veik­los pri­sta­ty­mą. Pa­sak ko­mi­te­to va­do­vo, su­si­ti­ki­me bu­vo pri­sta­ty­ta tik da­lis in­for­ma­ci­jos, po dvie­jų sa­vai­čių ren­gia­mas ki­tas su­si­ti­ki­mas, po ku­rio ir bus pa­tei­kia­ma dau­giau in­for­ma­ci­jos iš už­da­ro po­sė­džio me­džia­gos.

Per­nykš­čia­me žval­gy­bos tar­ny­bų par­eng­ta­me do­ku­men­te bu­vo nu­ro­dy­ta, kad di­džiau­sią grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ke­lia Ru­si­jos im­pe­ri­nės am­bi­ci­jos, ag­re­sy­vi už­sie­nio po­li­ti­ka, pa­si­ren­gi­mas nau­do­ti ka­ri­nę jė­gą, ypač ak­ty­vi prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus nu­kreip­ta žval­gy­bi­nė veik­la, prieš­iš­ka in­for­ma­ci­nė po­li­ti­ka, pa­stan­gos kurs­ty­ti Lie­tu­vos tau­ti­nių bend­ruo­me­nių prieš­iš­ku­mą Lie­tu­vos vals­ty­bei.

Veik­los at­as­kai­tas ir grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­mą Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas bei An­tra­sis ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­tas prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos skel­bia kar­tą per me­tus, įpras­tai – pa­va­sa­rį.