Seimo komitete trankomos durys
Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas pri­im­tas, bet po­li­ti­kų pa­sis­tum­dy­mai dėl jo te­be­si­tę­sia. Pa­tvir­tin­tu va­rian­tu ne­pa­ten­kin­ti par­la­men­ta­rai va­kar san­ty­kius aiš­ki­no­si Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te (SRDK), ku­riam va­do­vau­ja so­cial­de­mo­kra­tė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė. Ais­tras pa­kurs­tė ir pre­zi­den­tė, par­eiš­ku­si, kad tai­sy­ti­nų įsta­ty­mo nuo­sta­tų yra.

Sei­mo už­va­kar pri­im­tas DK – to­les­nių gin­čų cen­tre. Ke­li nau­juo­ju įsta­ty­mu ne­pa­ten­kin­ti Sei­mo SRDK na­riai kri­ti­kos strė­les nu­krei­pė į ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­čią K. Miš­ki­nie­nę. Tuo me­tu net ir iš par­ti­jos ko­le­gų pa­sta­bų su­lau­kian­ti po­li­ti­kė – ra­mi.

Ne­pat­vir­ti­no darbotvarkės

Va­kar anks­ti ry­te į SRDK po­sė­dį su­si­rin­kę po­li­ti­kai dar­bot­var­kės ne­pat­vir­ti­no ir pra­dė­jo aiš­kin­tis, kas at­si­ti­ko, kad Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je ko­mi­te­to na­rių pa­siū­ly­mams dėl DK pri­tar­ta ne­bu­vo, nors ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vu­si ki­to­kia. La­biau­siai kliu­vo K. Miš­ki­nie­nei.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vas Ri­man­tas Jo­nas Da­gys pa­sa­ko­jo, kad su­si­rin­kę SRDK na­riai pra­dė­jo dis­ku­si­ją apie pri­im­tą DK. Jie prie­kaiš­ta­vo K. Miš­ki­nie­nei, kad ji ne­pa­kan­ka­mai ak­ty­viai gy­nė nuo­sta­tas, dėl ku­rių bu­vo su­si­tar­ta ko­mi­te­te.

„Pak­lau­sė­me, ko­kia pra­smė mums to­liau dis­ku­tuo­ti so­cia­li­nio mo­de­lio klau­si­mais, jei­gu ko­mi­te­to na­rių nuo­mo­nei iš­reikš­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas. Tuo­met te­gul at­ei­na kas nors iš val­dan­čų­jų va­dų ir pa­sa­ko, ko­kia nuo­mo­nė. Kaip Leo­ni­do Brež­ne­vo lai­kais. Tad nė­ra čia ko kan­kin­tis, ieš­ko­ti su­ta­ri­mo, kvies­tis su­in­te­re­suo­tas ša­lis. Po­sė­dis bu­vo nu­trauk­tas, bet vė­liau per­kel­tas į 10 va­lan­dą“, – dės­tė R. J. Da­gys.

Ko­mi­te­to na­rė Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vė Da­lia Kuo­dy­tė pri­si­mi­nė, kad dar­bot­var­kė ne­bu­vo pa­tvir­tin­ta, nes ko­mi­te­to na­riai – kon­ser­va­to­rius R. J. Da­gys, so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas ir „dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas – pra­dė­jo reikš­ti abe­jo­nes ir kal­bė­ti apie svars­ty­mų ko­mi­te­te pra­smę.

Lie­jo­si emocijos

Ko­mi­te­to na­riai pa­sa­ko­jo, kad K. Miš­ki­nie­nei ab­so­liu­čiai pri­ta­ria SRDK dir­ban­ti so­cial­de­mo­kra­tė Ra­min­ta Po­po­vie­nė, o ki­tų nuo­mo­nės ski­ria­si. Va­kar pa­sta­bas dėl pri­im­to DK ir ko­mi­te­to dar­bo reiš­kė ir A. Sy­sas, ku­ris vyks­tant ga­lu­ti­niam bal­sa­vi­mui dėl DK po­sė­džių sa­lė­je ne­si­re­gis­tra­vo ir par­eiš­kė to­kiam jo va­rian­tui ne­pri­ta­rian­tis.

Ta­čiau ne­pa­si­ti­kė­ji­mo K. Miš­ki­nie­ne, ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­čia nuo pat ka­den­ci­jos pra­džios, ko­mi­te­to na­riai ne­pa­reiš­kė. „Tai tie­siog žmo­gus, ku­ris, ma­tyt, ne­tu­ri pa­tir­ties to­kio­se su­dė­tin­go­se si­tua­ci­jo­se. Pa­mirš­ta Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tas, kad pri­va­lu at­sto­vau­ti ne sau, o dės­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę“, – pik­ti­no­si R. J. Da­gys.

Pa­ti K. Miš­ki­nie­nė, „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­kin­da­ma, kas at­si­ti­ko ko­mi­te­te, kal­bė­jo lė­tai. „Tai emo­ci­jos po va­ka­rykš­čio Sei­mo po­sė­džio. Vi­si žmo­nės per­vargs­ta, jo­kia čia ne pa­slap­tis, kad svars­ty­da­mi vi­sus pa­siū­ly­mus ne vi­sa­da vien­bal­siai ko­mi­te­te pri­im­da­vo­me spren­di­mus. Dėl kai ku­rių nuo­sta­tų su­tar­da­vo­me 7 prieš 4 ir pa­na­šiai. Kai ku­rie ko­mi­te­to na­riai, ku­rių pa­siū­ly­mams vi­sas Sei­mas ne­pri­ta­rė, nuo­gąs­ta­vo, kad štai ko­mi­te­te jiems pri­ta­rė, o sa­lė­je – jau ne. Ta­čiau tai vi­so la­bo 7 žmo­nės“, – sa­kė ji.

Vis­ką išsiaiškino

Emo­ci­jų pro­trū­kio SRDK K. Miš­ki­nie­nė ne­bu­vo lin­ku­si su­reikš­min­ti. Esą gin­ti sa­vo po­zi­ci­ją griau­nant dar­bot­var­kę, ap­lei­džiant po­sė­dį yra įpras­ta po­li­ti­kų tak­ti­ka. „Su­ren­gė­me pa­si­ta­ri­mą, pa­si­kal­bė­jo­me, kiek čia tų dar­bų. Taip, ne­pat­vir­ti­no­me dar­bot­var­kės. Po to pa­si­ta­rė­me ir pa­pra­šė­me, kad at­ei­tų ir pri­sta­ty­tų pa­siū­ly­mus ple­na­ri­niam po­sė­džiui tie Sei­mo na­riai, ku­rie re­gis­tra­vo pa­siū­ly­mus“, – dės­tė ji.

Į kai ku­rių ko­mi­te­to na­rių ra­gi­ni­mus trauk­tis ar­ba į ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę at­sto­vau­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai siųs­ti ki­tą ko­mi­te­to na­rį K. Miš­ki­nie­nė at­kir­to, kad apie tai kal­ban­tys par­la­men­ta­rai grei­čiau­siai per­var­go. „Ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je pri­sta­ty­da­ma ko­mi­te­to po­zi­ci­ją pa­sa­ky­da­vau, kam pri­ta­rė, kam ne­pri­ta­rė ko­mi­te­tas, ir pa­sa­ky­da­vau, ko­dėl“, – ti­ki­no ji.

Tai, kad Sei­mas pa­tvir­ti­no ne SRDK su­tar­tas nuo­sta­tas, o ki­tas, ne­bu­vo ne­ti­kė­ta. Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius yra ke­lis kar­tus kal­bė­jęs, kad api­pe­šio­to DK ne­rei­kia ir kri­ti­ka­vo so­cia­li­nio mo­de­lio re­vi­za­vi­mą. SRDK svars­tant DK pro­jek­tą keis­ti de­šim­tys ko­dek­so straips­nių. Vy­riau­sy­bės va­do­vas yra sa­kęs, kad tai yra prob­le­ma, ir kai tik DK pro­jek­tas pa­sieks ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę, Vy­riau­sy­bė pa­siū­lys pa­tai­sas, grą­ži­nan­čias anks­čiau su­de­rin­tas nuo­sta­tas. Kaip ro­do an­tra­die­nio bal­sa­vi­mas, taip ir at­si­ti­ko.

Iš­klau­sys ir įvertins

Ta­čiau iki šiol ne­aiš­ku, ar DK pa­si­ra­šys pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Va­kar pre­zi­den­tū­ra iš­pla­ti­no ko­men­ta­rą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad ša­lies va­do­vė „la­bai ati­džiai jį ver­tins, iš­klau­sys ir darb­da­vius, ir pro­fe­si­nes są­jun­gas, ir tik tuo­met pri­ims spren­di­mą“. Be ki­ta ko, Spau­dos tar­ny­bos pa­teik­ta­me pra­ne­ši­me nu­ro­do­ma: „Jau da­bar ma­ty­ti, kad tai­sy­ti­nų nuo­sta­tų nau­ja­ja­me DK yra.“

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius va­kar dar kar­tą pa­kar­to­jo ma­nan­tis, kad D. Gry­baus­kai­tė nau­jo­jo DK ne­ve­tuos – esą pre­zi­den­tė anks­čiau kri­ti­ka­vo tas DK nuo­sta­tas, ku­rios ne­bu­vo pri­im­tos. Ta­čiau dar pra­ėju­sią sa­vai­tę ša­lies va­do­vė par­agi­no po­li­ti­kus svars­tant so­cia­li­nį mo­de­lį ir DK pa­kei­ti­mus ne­ap­gau­di­nė­ti rin­kė­jų žars­tant ne­rea­lius pa­ža­dus. Ko­dek­sas, jei jį pa­si­ra­šys pre­zi­den­tė, tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo ki­tų me­tų pra­džios. Tie­sa, įsta­ty­mą ru­de­nį ga­li tai­sy­ti ar­ba nu­kel­ti jo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą nau­jai iš­rink­tas Sei­mas.