Seimo komitetas: valstybės įmonės privalo paviešinti skirtą paramą
Vals­ty­bės įmo­nės par­amą skirs­tė ne­skaid­riai, tre­čia­die­nį par­eiš­kė Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas. Jo ma­ny­mu, įmo­nės tu­rė­tų ne­be­si­dangs­ty­ti kon­fi­den­cia­lu­mo skrais­te ir pa­vie­šin­ti, kiek ir kam sky­rė lė­šų.

Ko­mi­te­to va­do­vė kon­ser­va­to­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė be ki­ta ko at­krei­pė dė­me­sį, kad su­teik­tą par­amą sle­pia ne vi­sos vals­ty­bės įmo­nės, o tik ke­lios.

Pa­sak jos, ko­mi­te­tas tu­ri in­for­ma­ci­jos, kad kai ku­rios įmo­nės par­amą sky­rė, nors dir­bo nuo­sto­lin­gai, o ki­tos tam nu­krei­pė 30–70 proc. pel­no.

„Ta­da ky­la klau­si­mas, kas mo­kės į biu­dže­tą di­vi­den­dus?“ – ko­mi­te­to po­sė­dy­je pik­ti­no­si I. Ši­mo­ny­tė.

„Ne­ma­to­me pa­grin­do įslap­tin­ti tą in­for­ma­ci­ją“, – tei­gė kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė, įsi­ti­ki­nu­si, kad dau­ge­liu at­ve­ju vals­ty­bės įmo­nės pi­ni­gus pa­pras­čiau­siai iš­taš­kė, to­dėl ji siū­lo užd­raus­ti joms pel­no da­lį skir­ti par­amai.

So­cial­de­mo­kra­tė Ra­sa Bud­ber­gy­tė lai­ko­si ki­to­kios nuo­mo­nės – ji pa­si­sa­ko tik už griež­tes­nį reg­la­men­ta­vi­mą, bet ne drau­di­mą.