Seimo komitetas susirūpino Giraitės ginkluotės gamyklos pardavimu
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) pla­nuo­ja aiš­kin­tis, ko­kią įta­ką na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ga­li tu­rė­ti ma­žo ka­lib­ro amu­ni­ci­ją ga­mi­nan­čios Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­los par­da­vi­mas.

„Pas­kelb­tas pri­va­ti­za­vi­mo kon­kur­sas. Mes no­rė­jo­me pa­si­do­mė­ti, kaip tai pa­veiks mū­sų na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, ap­si­rū­pi­ni­mą šaud­me­ni­mis, kaip ver­tin­ti, ko­dėl ta ga­myk­la bu­vo sta­to­ma ir ko­dėl ji da­bar par­duo­da­ma“, – pir­ma­die­nį BNS sa­kė Sei­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Pir­ma­die­nį jis šiuo klau­si­mu su­ren­gė pa­si­ta­ri­mą, o ki­tą sa­vai­tę ke­ti­na jį įtrauk­ti į NSGK po­sė­džio dar­bot­var­kę.

„Mums ky­la daug klau­si­mų ir dėl pri­va­ti­za­vi­mo są­ly­gų. Ar pri­va­ti­za­vus ir su­mo­kė­jus sko­las ne­bus ga­li­ma keis­ti ga­myk­los pro­fi­lio? Kaž­ko­dėl aiš­kiai ne­pa­ra­šy­ta ir daug ki­tų klau­si­mų, ku­rie, ma­nau, tu­ri bū­ti ko­mi­te­te pa­svars­ty­ti“, – tei­gė A.Pa­ulaus­kas.

Jo duo­me­ni­mis, ga­myk­los pri­va­ti­za­vi­mą ini­ci­ja­vo Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, nes įmo­nė ne­grą­ži­na sko­lų.

„Ga­myk­la tu­ri Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai sko­lų, ji tas sko­las la­bai su­nkiai grą­ži­na, tiks­liau ne­grą­ži­na. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja gal­būt ir yra ta ini­cia­to­rė, ku­ri nu­ta­rė par­duo­ti. (...) Ten yra vi­so­kių niuan­sų: tai val­dy­bą pa­kei­tė, ku­ri ne­no­rė­jo pri­va­ti­zuo­ti, Pri­va­ti­za­vi­mo ko­mi­si­ja pri­ėmė vie­ną spren­di­mą ne­pri­va­ti­zuo­ti, pa­skui pa­kei­tė – pri­va­ti­zuo­ti. Ma­ty­ti, kad nė­ra vie­nin­gos nuo­mo­nės. Da­bar nau­ja val­dy­ba lyg ir su­tin­ka, kad rei­kia pri­va­ti­zuo­ti“, – pa­sa­ko­jo par­la­men­ta­ras.

Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­los di­rek­to­rius Alek­sand­ras Ni­ko­no­vas BNS yra sa­kęs, kad vals­ty­bė ti­ki­si ga­myk­lą par­duo­ti ne ma­žiau kaip už 5,032 mln. eu­rų. Ji bus par­duo­da­ma tik na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sus ati­tin­kan­čiam in­ves­tuo­to­jui.

Po­ten­cia­lių pir­kė­jų par­aiš­kos pri­ima­mos nuo ko­vo 18-os iki ba­lan­džio 27 die­nos, o vo­kai bus at­plė­šia­mi ba­lan­džio 28 die­ną.

Ga­myk­los sko­la Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai bir­že­lio pa­bai­go­je sie­kė 13,636 mln. eu­rų.

2000 me­tais įkur­ta ga­myk­la vei­kia Kau­no ra­jo­ne, Vi­jū­kuo­se. Nuo 2006 me­tų dau­giau nei 90 proc. pro­duk­ci­jos įmo­nė par­duo­da NA­TO ir ki­tų ša­lių ka­ri­nėms pa­jė­goms, spe­cia­lio­sioms struk­tū­roms ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms.