Seimo komitetas siūlo prašyti dar vieno KT išaiškinimo dėl dvigubos pilietybės
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) nu­ta­rė siū­ly­ti Sei­mui kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT) dėl dar vie­no jo nu­ta­ri­mo iš­aiš­ki­ni­mo, su­si­ju­sio su dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės iš­plė­ti­mu.

Toks spren­di­mas tre­čia­die­nį pri­im­tas vien­bal­siai, aš­tuo­niems ko­mi­te­to na­riams bal­sa­vus „už“.

Idė­ją dar kar­tą kreip­tis į KT ko­mi­te­to na­riams pa­siū­lė kons­ti­tu­ci­nės tei­sės spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius.

„Nie­kas ne­truk­do vi­sam Sei­mui kreip­tis da­bar į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, šian­dien pat, ir pa­pra­šy­ti iš­aiš­kin­ti, ar 2006 me­tų nu­ta­ri­mas, ku­ria­me par­ašy­ta, kad (dvi­gu­ba) pi­lie­ty­bė ne­ga­li bū­ti pla­čiai pa­pli­tęs reiš­ki­nys, ar tai reiš­kia, kad pa­si­kei­tus ap­lin­ky­bėms – tiek daug žmo­nių iš­vy­ko, glo­ba­li­za­ci­ja, – ar tai reiš­kia, kad Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mu ga­li­ma nu­sta­ty­ti, jog as­me­nys, ku­rie įgi­jo Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO vals­ty­bių pi­lie­ty­bę, ga­li bū­ti ir Lie­tu­vos pi­lie­čiai“, – pa­siū­lė tei­si­nin­kas.

Anot jo, KT iš­aiš­ki­ni­mas nu­ims įtam­pą, ky­lan­čią tarp ins­ti­tu­ci­jų.

„Ir teis­mas jums at­sa­kys, jums ne­rei­kės lau­žy­ti ie­čių, prieš­pas­ta­ty­ti teis­mo, pre­zi­den­to, Sei­mo, ne­rei­kės kir­šin­ti šių tri­jų ins­ti­tu­ci­jų ir sa­ky­ti, kad vie­ni no­ri dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, o ki­ti ne­no­ri“, – kal­bė­jo V.Sin­ke­vi­čius.

2006 me­tų lap­kri­čio 13 die­ną KT par­eiš­kė, kad dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jai at­ve­jai ga­li bū­ti tik la­bai re­ti, iš­im­ti­niai, o ne pa­pli­tęs reiš­ki­nys.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė jau bu­vo pra­šiu­si KT pa­aiš­kin­ti sa­vo nu­ta­ri­mą. 2013 me­tų ko­vą teis­mas iš­aiš­ki­no, kad ne­pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­jos, po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo iš­vy­ku­siems lie­tu­viams ne­ga­li­ma įsta­ty­mu iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės, jei jie įgi­jo už­sie­nio ša­lies pi­lie­ty­bę. Tuo­met šia­me iš­aiš­ki­ni­me ne­bu­vo iš­skir­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO pi­lie­čių ka­te­go­ri­jos.

Tre­čia­die­nį TTK spren­dė, ar 114 par­la­men­ta­rų par­ašais par­em­tos Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sos ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Pa­gal jas, Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę ga­lė­tų iš­sau­go­ti NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pi­lie­ty­bes įgi­ję as­me­nys.

Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas šias pa­tai­sas įver­ti­no kaip ga­lin­čias prieš­ta­rau­ti Kons­ti­tu­ci­jai.

Par­la­men­ti­nio ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vę Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vai pra­šė Sei­mo na­rių ne­atim­ti iš jų vil­ties iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

Ka­dan­gi nu­tar­ta ini­ci­juo­ti krei­pi­mą­si į KT, svars­tant pro­jek­to ati­ti­ki­mą pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui pa­da­ry­ta per­trau­ka.

Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta, kad „išs­ky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ski­rus at­ve­jus, nie­kas ne­ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis. Pi­lie­ty­bės įgi­ji­mo ir ne­te­ki­mo tvar­ką nu­sta­to įsta­ty­mas.“

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad pla­čiau įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma tik re­fe­ren­du­mu pa­kei­tus šį Kons­ti­tu­ci­jos straips­nį. Kad jis įvyk­tų, „už“ pri­va­lo bal­suo­ti ne ma­žiau kaip pu­sė vi­sų rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių pi­lie­čių. Dėl to iš­ei­vi­jos at­sto­vai nuo­gąs­tau­ja, jog re­fe­ren­du­mas ne­įvyks.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­sie­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu. Taip pat nu­ma­ty­tos iš­ly­gos, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę iš­lai­ky­ti ga­li už­sie­ny­je gi­mę vai­kai, jei ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę įgi­jo gim­da­mi, taip pat tie, ku­rie ki­tą pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai per san­tuo­ką su ki­tos ša­lies pi­lie­čiu.