Seimo komitetas pritaria kompromisui dėl NPD pakeitimų
Par­la­men­ti­nis Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas (BFK) pri­ta­ria val­dan­čių­jų ir Vy­riau­sy­bės komp­ro­mi­si­niam siū­ly­mui dėl ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­džio (NPD), nu­ma­tant lė­tes­nį jo ri­bos au­gi­mą.

Siūloma, kad 2,5 vidutinio darbo užmokesčio (VDU) taikymo riba būtų pasiekta ne 2019 metais, kaip siūlė Vyriausybė, bet per trejus metus. Tuo metu NDP būtų didinamas kiek daugiau – 2019 metais jis pasiektų 300 eurų ir kasmet didėtų po šimtą eurų, kol 2021-aisiais būtų 500 eurų.

Vyriausybė siūlė kitąmet taikyti 280 eurų, kuris 2021 metais pasiektų 470 eurų.

Už kompromisinį pasiūlymą balsavo šeši komiteto nariai, prieš – trys, du – susilaikė.