Seimo komitetas pritarė Konstitucijos pataisai dėl R.Pakso kandidatavimo
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) tre­čia­die­nį pri­ta­rė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai, ku­ri at­ver­tų ke­lią per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to pos­to pa­ša­lin­tam par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­riui Ro­lan­dui Pa­ksui  da­ly­vau­ti Sei­mo ir pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

Už pro­jek­tą bal­sa­vo pen­ki ko­mi­te­to na­riai, du bu­vo prieš. Pri­ta­rus ko­mi­te­tui, šim­to Sei­mo na­rių pa­teik­tas Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos pro­jek­tas to­liau bus svars­to­mas Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je.

Par­em­ti pro­jek­tą ra­gi­no tei­sin­gu­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ber­na­to­nis, pa­sak ku­rio, Lie­tu­vai dėl ne­įgy­ven­din­to Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mo jau gre­sia ir vie­šas svars­ty­mas.

„Mū­sų at­sto­vas prie Stras­bū­ro teis­mo tu­ri nuo­lat at­sis­kai­ti­nė­ti, ko­dėl ne­vyk­do­mi teis­mo spren­di­mai“, - sa­kė mi­nis­tras.

Abe­jo­nes dėl pro­jek­to iš­sa­kė Sei­mo tei­si­nin­kai. Jų ma­ny­mu, Kons­ti­tu­ci­ja dėl kan­di­da­ta­vi­mo po ap­kal­tos kei­čia­ma ne­tin­ka­mai. Iš­va­do­je tei­si­nin­kai ci­tuo­ja 2012 me­tų Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, kad „as­muo, ku­ris ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų ar bu­vo pa­nai­kin­tas jo Sei­mo na­rio man­da­tas, pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją nie­ka­da ne­ga­li bū­ti ren­ka­mas pre­zi­den­tu, Sei­mo na­riu, (...) t. y. nie­ka­da ne­ga­li užim­ti to­kių Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ro­dy­tų par­ei­gų, ku­rių ėji­mo pra­džia yra su­si­ju­si su Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tos prie­sai­kos da­vi­mu“.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos tei­si­nin­kų ver­ti­ni­mu, no­rint su­da­ry­ti tei­sę as­me­niui kan­di­da­tuo­ti po ap­kal­tos rei­kia iš es­mės keis­ti Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tą ap­kal­tos ins­ti­tu­tą.

TTK pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ko­men­tuo­da­mas Sei­mo tei­si­nin­kų iš­va­dą pa­brė­žė, kad pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją pa­si­keis ir kons­ti­tu­ci­nė dok­tri­na.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad „Sei­mo na­riais ne­ga­li bū­ti ren­ka­mi as­me­nys, ku­rie šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žė prie­sai­ką ir ku­riuos ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka Sei­mas pa­ša­li­no iš uži­ma­mų par­ei­gų ar pa­nai­ki­no Sei­mo na­rio man­da­tą, jei­gu nuo pa­ša­li­ni­mo ar pa­nai­ki­ni­mo ne­praė­jo 10 me­tų“. Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad į pre­zi­den­tus kan­di­da­tuo­ti ga­li tas Lie­tu­vos pi­lie­tis, ku­ris ga­li bū­ti ren­ka­mas ir Sei­mo na­riu.

Kons­ti­tu­ci­ja ga­li bū­ti pa­keis­ta tik tuo at­ve­ju, jei­gu per pri­ėmi­mą už tai bal­suo­ja ne ma­žiau kaip du treč­da­liai par­la­men­ta­rų, tai yra ne ma­žiau kaip 94 Sei­mo na­riai. Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos tu­ri bū­ti svars­to­mos ir dėl jų bal­suo­ja­ma Sei­me du kar­tus. Tarp šių bal­sa­vi­mų da­ro­ma ne ma­žes­nė kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ka.

Per šią Sei­mo ka­den­ci­ją tai bus an­tra­sis ban­dy­mas tai­sy­ti Kons­ti­tu­ci­ją dėl R.Pa­kso. Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas dau­giau nei prieš tre­jus me­tus yra kons­ta­ta­vęs, kad drau­di­mas R.Pa­ksui iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas.

R.Pa­ksas ne­ga­li da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Pa­keis­ti šią nuo­sta­tą ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją.

R.Pa­ksas 2004 me­tų ba­lan­dį per ap­kal­tos pro­ce­dū­rą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no, kad jis su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, kai iš­im­ties tvar­ka sa­vo fi­nan­si­niam rė­mė­jui Ju­ri­jui Bo­ri­so­vui su­tei­kė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Tų pa­čių me­tų ge­gu­žę par­la­men­tas pri­ėmė rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­tai­są su nuo­sta­ta, kad su­lau­žęs kons­ti­tu­ci­nę prie­sai­ką as­muo dau­giau nie­ka­da ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, su­si­ju­sių su šios prie­sai­kos da­vi­mu.