Seimo komitetas pritarė E. Dambrauskienės kandidatūrai
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) tre­čia­die­nį bend­ru su­ta­ri­mu pri­ta­rė Edi­tos Damb­raus­kie­nės kan­di­da­tū­rai į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus, pra­ne­šė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Ko­mi­te­to na­riai dėl pri­ta­ri­mo bal­sa­vo už už­da­rų du­rų.

Ne­bu­vo spon­ta­niš­kas sprendimas

Pri­sis­ta­ty­da­ma ko­mi­te­to na­riams E. Damb­raus­kie­nė sa­kė spren­di­mą kan­di­da­tuo­ti į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­ei­gas ne­priė­mu­si spon­ta­niš­kai.

„Ga­vus to­kį pa­siū­ly­mą ti­krai ne­bu­vo spon­ta­niš­kas spren­di­mas, ti­krai šis pa­siū­ly­mas bu­vo ap­gal­vo­tas“, - kal­bė­jo kan­di­da­tė.

Ji tei­gė ga­lin­ti pri­si­dė­ti prieš Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros įvaiz­džio ge­ri­ni­mo vi­suo­me­nė­je, at­mos­fe­ros pa­čio­je pro­ku­ra­tū­ro­je ge­ri­ni­mo.

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­ja tei­sės klau­si­mais Ra­sa Sve­ti­kai­tė ko­mi­te­to na­riams tei­gė, kad E. Damb­raus­kie­nės kan­di­da­tū­ra pa­si­rink­ta at­siž­vel­giant į jos įvai­ria­ly­pę dar­bo pa­tir­tį. Be to, at­siž­vel­giant „į si­tua­ci­ją pro­ku­ra­tū­ro­je“, jai rei­ka­lin­gas „žmo­gus iš ša­lies“, sa­kė pa­ta­rė­ja.

„Tai yra žmo­gus, ku­ris Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą pa­kei­tė iš es­mės ir ten nu­sis­to­vė­ju­sią pra­kti­ką - taip pat. Šio teis­mo veik­lą mes ga­li­me va­din­ti skaid­ria“, - tvir­ti­no R. Sve­ti­kai­tė.

Tin­ka dėl as­me­ni­nių savybių

Pa­sak jos, va­do­vau­ti Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai kan­di­da­tė tin­ka ir dėl as­me­ni­nių sa­vy­bių.

„Tai yra la­bai ra­mus žmo­gus, san­tū­rus žmo­gus, bet taip pat yra ryž­tin­gas žmo­gus, ku­ris su­ge­ba dirb­ti ko­lek­ty­vi­nį dar­bą, su­telk­ti žmo­nes“, – tvir­ti­no pa­ta­rė­ja.

An­tra­die­nį pri­sis­ta­ty­da­ma Sei­me, E. Damb­raus­kie­nė ža­dė­jo kal­bė­ti su pro­ku­ro­rais, aiš­kin­tis prob­le­mas ir ban­dy­ti jas spręs­ti. Anot kan­di­da­tės, bū­ti­na su­kur­ti skaid­rią, at­vi­rą par­ei­gū­nų at­ran­kos, ska­ti­ni­mo, jų dar­bo ver­ti­ni­mo sis­te­mą, su­da­ry­ti ga­li­my­bę pro­ku­ro­rams kva­li­fi­ka­ci­ją kel­ti sis­te­miš­kai.

Nu­ro­dė veik­los prioritetus

Kal­bė­da­ma apie sa­vo veik­los pri­ori­te­tus, kan­di­da­tė į ge­ne­ra­li­nes pro­ku­ro­res tei­gė, kad rei­kia ypa­tin­gą dė­me­sį skir­ti by­loms, ku­rio­se pri­ima­mi iš­tei­si­na­mie­ji nuo­spren­džiai, ku­rios nu­trau­kia­mos dėl se­na­ties. Ji taip pat sa­kė, kad bū­ti­na vi­suo­me­nei aiš­kin­ti, ko­dėl nu­trau­kia­mi svar­būs iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.

Vie­nu iš pri­ori­te­tų ji nu­ro­dė vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą vals­ty­bės tei­sių ir tei­sė­tų in­te­re­sų, ener­ge­ti­kos, vai­ko tei­sių gy­ni­mo sri­ty­se, tuo me­tu par­la­men­to na­riams kal­bė­da­ma apie Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros prob­le­mas E.Damb­raus­kie­nė nu­ro­dė, kad pro­ku­ra­tū­ro­je „vis­kas vy­ko ne­skaid­riai“.

Sei­mo TTK na­rys Vi­ta­li­jus Gai­lius dė­ko­jo E. Damb­raus­kie­nei už įvar­dy­tas prob­le­mas.

„Aš pre­ten­den­tei no­riu pa­dė­ko­ti, kad jūs va­kar įvar­di­jo­te tas prob­le­mas, apie ku­rias aš kal­bė­jau prieš tre­jus me­tus“, - sa­kė V.Gai­lius.

Par­la­men­ta­ras ti­kė­jo­si, kad nau­ja­sis ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras tu­rės kom­pe­ten­ci­jos.

„Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju po­no Va­lio at­si­ver­čian­čio bau­džia­mą­ją by­lą ir ten kaž­ką ma­tan­čio“, - sa­kė jis apie Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus va­do­va­vu­sį Da­rių Va­lį.

Po su­si­ti­ki­mų par­la­men­to frak­ci­jo­se ki­tą sa­vai­tę nu­ma­ty­tas bal­sa­vi­mas dėl pri­ta­ri­mo E.Damb­raus­kie­nės kan­di­da­tū­rai į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus.

Ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai ski­ria pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.

46 me­tų E. Damb­raus­kie­nė tei­sės ma­gis­tro laips­nį yra įgi­ju­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­te ir tu­ri 17 me­tų įvai­ria­pu­sės tei­si­nio ir va­do­vau­jan­čio dar­bo pa­tir­ties. E.Damb­raus­kie­nė yra dir­bu­si iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­ne, Šiau­lių mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­re, ad­vo­ka­te. 2008 me­tais E.Damb­raus­kie­nė bu­vo pa­skir­ta Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja. Nuo 2011–ų­jų ji va­do­vau­ja Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra be nuo­la­ti­nio va­do­vo li­ko bir­že­lio vi­du­ry­je, kai bai­gė­si Da­riaus Va­lio ka­den­ci­ja. Ša­lies va­do­vė į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus pa­siū­lė Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ką Ne­ri­jų Mei­lu­tį, bet Sei­mas kan­di­da­tū­rai ne­pri­ta­rė. Pro­ku­ra­tū­rai da­bar lai­ki­nai va­do­vau­ja ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis.