Seimo komitetas: balsavimas internetu neužtikrins nei slaptumo, nei skaidrumo
Siū­lo­ma bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu tvar­ka ne­už­ti­krins nei pro­ce­so slap­tu­mo, nei skaid­ru­mo, par­eiš­kė Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas.

Tre­čia­die­nį aps­vars­tęs pro­jek­tus, ku­riais bū­tų įtei­sin­tas elek­tro­ni­nis bal­sa­vi­mas, pa­pil­do­mu pa­skir­tas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas siū­lo juos grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Ga­lu­ti­nę iš­va­dą svars­ty­mui Sei­mui dėl pro­jek­tų pa­teiks pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas.

Ko­mi­te­to tei­gi­mu, įtei­sin­tas bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu ga­li tap­ti pa­trauk­liu tai­ki­niu ne­są­ži­nin­giems as­me­nims, pa­vyz­džiui, bal­sų pir­kė­jams.

„Skaid­rūs ir są­ži­nin­gi rin­ki­mai yra vie­nas es­mi­nių de­mo­kra­ti­jos ga­ran­tų, to­dėl die­giant nau­jo­ves į ga­lio­jan­čią rin­ki­mų sis­te­mą, ko­mi­te­to nuo­mo­ne, rei­kia la­bai kruopš­čiai tam pa­si­ruoš­ti“, - ko­mi­te­to po­zi­ci­ja pa­tei­kia­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Ko­mi­te­tas įver­ti­no, kad siū­lo­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų nuo­sta­tos „nė­ra pa­kan­ka­mos už­ti­kri­nant slap­tu­mo, lais­vo bal­sa­vi­mo rin­ki­mų pri­nci­pus“.

Sei­mo na­riai tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis ir su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius par­la­men­tui yra pa­tei­kę įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma įtei­sin­ti pi­lie­čių bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu per pre­zi­den­to, Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų, Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus bei re­fe­ren­du­mus. Įtei­si­nus bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu, ga­li­my­bė bal­suo­ti tra­di­ci­niu bū­du ir to­liau iš­lik­tų.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius yra sa­kęs, jog ti­ki­si, kad tei­sės ak­tus dėl elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo įtei­si­ni­mo Sei­mas pri­ims šią se­si­ją.

Anks­čiau Sei­mas ma­žiau­siai du kar­tus yra at­me­tęs ana­lo­giš­kas pa­tai­sas dėl elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo.

Elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą yra įtei­si­nu­si Es­ti­ja.