Seimo komisija suabejojo priklausomybės ligų centrų pertvarka
Sei­mo Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jai ke­lia abe­jo­nių Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) ini­ci­juo­ja­ma pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trų pert­var­ka.

Par­la­men­ta­rai, šią sa­vai­tę iš­klau­sę SAM at­sto­vus ir pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trų va­do­vus, tei­gė, kad jų abe­jo­nės dėl pert­var­kos ne­bu­vo iš­sklai­dy­tos.

Šią sa­vai­tę ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vę Lie­tu­vo­je vei­kian­čių pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trų va­do­vai nuo­gąs­ta­vo, kad įvyk­džius reor­ga­ni­za­ci­ją bei prie Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tro pri­jun­gus Kau­no aps­kri­ties, Klai­pė­dos, Šiau­lių bei Pa­ne­vė­žio pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trus, bus ap­ri­bo­tas pri­klau­so­my­bės li­gų gy­dy­mo spe­cia­li­zuo­tų pa­slau­gų prie­ina­mu­mas žmo­nėms at­okiuo­se Lie­tu­vos vie­to­se.

Anot par­la­men­ti­nės ko­mi­si­jos pra­ne­ši­mo, SAM yra par­en­gu­si Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo nu­ma­to­ma reor­ga­ni­zuo­ti Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trus ir įsteig­ti as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros biu­dže­ti­nę įstai­gą – Vals­ty­bi­nį pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trą.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga yra mi­nė­jęs, kad cen­tra­li­za­ci­jos im­ama­si, nes da­bar nė­ra vie­no­do to­kių pa­slau­gų prie­ina­mu­mo vi­suo­se re­gio­nuo­se, esa­muo­se cen­truo­se nė­ra vie­no­dų gy­dy­mo me­to­di­kų, gy­do­mos ne vi­sos pri­klau­so­my­bės, juo­se, mi­nis­te­ri­jos ver­ti­ni­mu, yra per daug ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo.

„Tiks­las yra cen­tra­li­zuo­ti pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trų veik­los or­ga­ni­za­vi­mą ap­jun­giant juos į vie­ną na­cio­na­li­nį cen­trą su fi­lia­lais, to­kiu bū­du už­ti­kri­nant vi­suo­se mies­tuo­se pa­cien­tams prie­ina­mas vie­no­das pa­slau­gas, už­ti­kri­nant me­to­di­nę pa­gal­bą ir sa­vo­tiš­kai spren­džiant prob­le­mas, ku­rios tie­sio­giai nė­ra su­si­ju­sios su pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trų veik­la, tai yra ma­ži­nant per­so­na­lą, ku­ris ne­tei­kia pa­gal­bos pri­klau­so­miems žmo­nėms (...): elek­tri­kai, ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las ir pan.“, – tei­gė mi­nis­tras.