Seimo komisija spręs dėl Kęstučio Pūko imuniteto
Lai­ki­no­ji Sei­mo ko­mi­si­ja an­tra­die­nį ke­ti­na nu­spręs­ti, ar par­la­men­tas tu­rė­tų ten­kin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mą pa­nai­kin­ti Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko im­uni­te­tą, kad jis ga­lė­tų bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo.

Į pir­mą po­sė­dį su­si­rin­ku­si ko­mi­si­ja pla­nuo­ja iš­klau­sy­ti Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vo ir pa­čio K.Pū­ko pa­aiš­ki­ni­mus bei pa­tvir­tin­ti iš­va­dą.

Sei­mas yra nu­ro­dęs jai iki lie­pos 4 die­nos įver­tin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mą. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl im­uni­te­to pri­ima vi­sas par­la­men­tas.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis krei­pė­si į Sei­mą pra­šy­da­mas leis­ti pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn par­la­men­ta­rą K.Pū­ką iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl ga­li­mo sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ir gink­lo lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo.

Anot par­ei­gū­no, ke­tu­rių nu­ken­tė­ju­sių­jų liu­di­ji­mai ir per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą gau­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, jog šių me­tų sau­sio – va­sa­rio mė­ne­siais K.Pū­kas ga­lė­jo sek­sua­liai prie­ka­biau­ti prie pa­gal tar­ny­bą pri­klau­so­mų ir ki­taip pri­klau­so­mų as­me­nų.

„Ke­tu­ri nu­ken­tė­ju­sie­ji ga­li­ma pa­ty­rė ty­čia da­ro­mą psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą bei ke­lia­mą di­de­lę įtam­pą, de­mons­truo­ja­mą vir­še­ny­bę bei ga­lią, ne­priim­ti­ną, ne­ma­lo­nų bei šiurkš­čių bend­ra­vi­mą, taip pat nu­ro­dy­mus at­lik­ti pa­gal tar­ny­bą ne­prik­lau­san­čius dar­bus, ver­ti­mą vyk­ti su Sei­mo na­riu K. Pū­ku į Sei­mo vieš­bu­čio pa­tal­pas, ku­rio­se jis gy­ve­na ir ku­rias pri­žiū­ri, že­mi­ni­mą as­mens ly­ties, so­cia­li­nės pa­dė­ties pa­grin­du ir įžei­di­mus, ki­tą nu­ken­tė­ju­sių­jų gar­bę ir oru­mą, as­me­ny­bę že­mi­nan­tį bend­ra­vi­mą, taip pat įžū­lius, gaš­lius pa­siū­ly­mus ir ki­to­kio sek­sua­li­nio po­bū­džio užuo­mi­nas, ne­cen­zū­ri­nę lek­si­ką, vie­nas­me­niš­kai vys­ty­tus vul­ga­rius po­kal­bius sek­sua­li­nio po­bū­džio te­mo­mis bei ki­tus ne­priim­ti­nus nu­ken­tė­ju­sie­siems as­me­nims veiks­mus“, – kal­bė­jo E.Pa­ši­lis.

Pa­sak jo, tam ti­krais at­ve­jais K.Pū­kas prie nu­ken­tė­ju­sių­jų lie­tė­si.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, Sei­mo na­rys, lai­ky­da­mas gink­lą sei­fe jo dar­bo Sei­me pa­tal­po­se, ne­už­ti­kri­no jo sau­gu­mo.

Dėl šių nu­si­kal­ti­mų ga­li bū­ti bau­džia­ma bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mu ar­ba areš­tu. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je.

Sei­mo na­riai dėl ga­li­mo K.Pū­ko prie­ka­bia­vi­mo jam yra ini­ci­ja­vę ap­kal­tą. Šia­me pro­ce­se da­bar lau­kia­ma Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo po­zi­ci­jos.

K.Pū­kas į Sei­mą bu­vo iš­rink­tas pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je.