Seimo komisija šaukia neeilinį posėdį dėl smurto prieš vaikus
Po žiau­raus įvy­kio Kė­dai­niuo­se, kai be­veik iki mir­ties su­muš­tas ke­tur­me­tis, Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja ža­da rink­tis į po­sė­dį ieš­ko­ti bū­dų už­kirs­ti ke­lią smur­to prieš vai­kus at­ve­jams.

„Pir­ma­die­nį šau­kia­me ne­ei­li­nį ko­mi­si­jos po­sė­dį, kvie­čia­me apy­gar­dos pro­ku­ro­rą, me­rą, mi­nis­trą, vai­ko tei­sių kon­tro­lie­rę, tur­būt dar pa­pil­do­mai sa­vi­val­dy­bės at­sto­vus iš vai­ko tei­sių. Ke­lia­me ke­lis klau­si­mus – kaip vyks ty­ri­mas ir ko­kių prie­mo­nių bus im­ta­si, kas tu­ri bū­ti ne­del­siant pa­da­ry­ta, kad to­kie da­ly­kai ne­nu­tik­tų at­ei­ty­je“, – BNS sa­kė ko­mi­si­jos va­do­vas kon­ser­va­to­rius My­ko­las Ma­jaus­kas.

Tre­čia­die­nio va­ka­rą Kė­dai­niuo­se itin su­nkiai su­ža­lo­tas ket­ve­rių me­tų vai­kas. Pa­sak me­di­kų, ket­ve­rių ber­niu­kas na­muo­se pra­ktiš­kai bu­vo už­muš­tas, at­vy­ku­siems me­di­kams jį pa­vy­ko at­gai­vin­ti, ta­čiau vai­ko būk­lė itin su­nki. Vai­ko mu­ši­mu įta­ria­ma jo mo­ti­na ir šios su­gy­ven­ti­nis.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis tei­gia, kad nuo­lat pa­si­kar­to­jan­tys smur­to prieš vai­kus at­ve­jai ro­do, jog da­bar­ti­nė vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­ma ne­vei­kia. Jis sa­ko jau penk­ta­die­nį ke­ti­nąs su­si­tik­ti su ki­tais mi­nis­trais, ku­rių veik­la su­si­ju­si su vai­kų tei­sių ap­sau­ga ir per­žiū­rė­ti vi­są sis­te­mą, nes da­bar­ti­nė funk­cio­nuo­ja ne­tin­ka­mai.

Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja yra par­en­gu­si ir Sei­mui pa­tei­ku­si įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad vi­sų for­mų – fi­zi­nis, emo­ci­nis, sek­sua­li­nis – smur­tas prieš vai­ką, įskai­tant fi­zi­nes baus­mes, bū­tų drau­džia­mas. Kaip smur­tas bū­tų apib­rė­žia­ma ir ne­prie­žiū­ra – nuo­la­ti­nis ne­pa­kan­ka­mas pa­grin­di­nių vai­ko fi­zi­nių, emo­ci­nių, so­cia­li­nių po­rei­kių ten­ki­ni­mas ar ne­ten­ki­ni­mas, ke­lian­tis grės­mę vai­ko svei­ka­tai, rai­dai ar oru­mui.

Ta­čiau sau­sio vi­du­ry­je šis pro­jek­tas bu­vo iš­im­tas iš Sei­mo po­sė­džio dar­bot­var­kės, tei­giant, kad rei­kia su­lauk­ti nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo, kur ir bū­tų nu­sta­ty­ta rei­ka­lin­ga vai­ko tei­sių ap­sau­ga.