Seimo kanclerio pavaduotoju paskirtas A. Dimaitis
Pir­ma­die­nį Sei­mo kanc­le­rio pa­va­duo­to­jo par­ei­gas pra­de­da ei­ti į jas Sei­mo kanc­le­rės Dai­vos Rau­do­nie­nės įsa­ky­mu pa­skir­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jas An­ta­nas Di­mai­tis. Ši par­ei­gy­bė ta­po lais­va anks­tes­nia­jam Sei­mo kanc­le­rio pa­va­duo­to­jui Ge­de­mi­nui Alek­so­niui su­ti­kus užim­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio par­ei­gas.

A. Di­mai­tis tu­ri 13 me­tų va­do­va­vi­mo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Bend­rų­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tui pa­tir­tį. Šiam pa­da­li­niui A. Di­mai­tis, įgi­jęs aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą da­bar­ti­nia­me Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te ir tu­rin­tis va­do­va­vi­mo pri­va­taus sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­joms pa­tir­tį, pra­dė­jo va­do­vau­ti lai­mė­jęs kon­kur­są.

Sei­mo kanc­le­rio pa­va­duo­to­jas yra at­sa­kin­gas už Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pa­da­li­nių veik­los koor­di­na­vi­mą už­ti­kri­nant Sei­mo na­rių dar­bo są­ly­gas.