Seimo kanclere paskirta D. Raudonienė
Sei­mo kanc­le­re pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai pa­skir­ta iki šiol Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to biu­rui va­do­va­vu­si 38 me­tų Dai­va Rau­do­nie­nė.

Už D.Rau­do­nie­nės sky­ri­mą kanc­le­re an­tra­die­nį bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių, vie­nas su­si­lai­kė.

D.Rau­do­nie­nę į šias par­ei­gas pa­siū­lė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, pra­ėju­sią ka­den­ci­ją bu­vu­si Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

„Dai­vą Rau­do­nie­nę pa­žįs­tu jau de­šimt me­tų, nuo 2004 me­tų. Vi­są lai­ką ste­bė­jau, kaip ji dir­bo. Ji pra­dė­jo nuo pa­pras­tos pa­ta­rė­jos, sta­ža­vo­si Eu­ro­pos Par­la­men­te, dir­ba ga­na il­gą lai­ką Au­di­to ko­mi­te­to biu­ro ve­dė­ja, Sei­me yra dir­bu­si la­bai daug dar­bo gru­pių, taip pat yra „Vals­ty­bės ži­nių“ val­dy­bos va­do­vė“, - apie kan­di­da­tę yra sa­kiu­si par­la­men­to va­do­vė.

Anot jos, kan­di­da­tės iš­si­la­vi­ni­mas taip pat tin­ka­mas - ji tu­ri du ma­gis­tro laips­nius, yra at­es­tuo­ta au­di­to­rė.

D.Rau­do­nie­nė Sei­me dir­ba nuo 2005 me­tų. Ji taip pat yra dir­bu­si Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je, pri­va­čio­se įmo­nė­se au­di­to­re. Kan­di­da­tė yra bai­gu­si M.Ro­me­rio uni­ver­si­te­te tei­sės ir val­dy­mo stu­di­jas, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te vers­lo ad­mi­nis­tra­vi­mą.

Sei­mo kanc­le­rio pos­tas li­ko lais­vas, kai lap­kri­tį pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai iš jo bu­vo at­leis­tas Jo­nas Mi­le­rius.