Seimo kalėdinė dovana – generalinis prokuroras
Pus­me­tį be nuo­la­ti­nio va­do­vo dir­bu­si Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra tu­ri nau­ją vai­ri­nin­ką. Sep­tin­tuo­ju per ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį ša­lies ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru ta­po 42-ejų tei­sė­jas Eval­das Pa­ši­lis.

In­te­li­gen­tiš­kas, kom­pe­ten­tin­gas, kuk­lus, ra­mus, są­ži­nin­gas, pa­do­rus, že­mai­tiš­kai už­sis­py­ręs, at­kak­liai gi­na vie­šą­jį in­te­re­są. Ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­riai, ir opo­zi­ci­jos at­sto­vai vie­nas per ki­tą va­kar gy­rė kan­di­da­tą į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus. „Tai gal bal­suo­ki­me at­vi­rai?“ – po to­kių pa­ne­gi­ri­kų pa­šmaikš­ta­vo Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Anks­čiau į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus pre­ten­da­vu­sius tei­sė­jus Ne­ri­jų Mei­lu­tį ir Edi­tą Damb­raus­kie­nę Sei­mas ver­ti­no kur kas kri­tiš­kiau. Už E. Pa­ši­lio sky­ri­mą ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru va­kar per slap­tą bal­sa­vi­mą pa­si­sa­kė 106 par­la­men­ta­rai, 11 bu­vo prieš, 10 su­si­lai­kė. „Ge­rai, kad vals­ty­bė pa­ga­liau tu­rės ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą, ku­riam teks spręs­ti se­niai pri­bren­du­sias pro­ku­ra­tū­ros prob­le­mas ir pra­dė­ti ins­ti­tu­ci­jos at­nau­ji­ni­mo pert­var­kas. Nau­jo­jo pro­ku­ra­tū­ros va­do­vo lau­kia la­bai daug svar­bių dar­bų – mo­der­ni­zuo­ti šią ins­ti­tu­ci­ją, su­telk­ti ko­lek­ty­vą, ge­rin­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ko­ky­bę ir at­sa­ko­my­bę, gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są ir di­din­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą pro­ku­ra­tū­ra“, – E. Pa­ši­lio sky­ri­mą pa­ko­men­ta­vo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Ra­mus že­mai­tis

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė prieš ga­lu­ti­nį bal­sa­vi­mą sa­kė ga­lin­ti tik pa­svei­kin­ti kan­di­da­tą, ne­pa­bū­gu­sį po dvie­jų ne­sėk­min­gų mė­gi­ni­mų pa­skir­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą iš­mė­gin­ti jė­gas. „Mums pa­li­ko ge­rą įspū­dį. In­te­li­gen­tiš­kas, ra­mus žmo­gus. Kai kas pa­ste­bė­jo, kad net per ra­mus. Ta­čiau jis tu­ri di­de­lę teis­mo pir­mi­nin­ko veik­los pra­kti­ką, yra ge­rai ver­ti­na­mas ko­le­gų tei­sė­jų ir ne ma­žiau svar­bu – že­mai­tis. Va­di­na­si, ty­liai, ra­miai bus pa­da­ry­ta tai, kas ir pri­de­ra ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui“, – kal­bė­jo I. Šiau­lie­nė.

Pa­sak Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­no Kęs­tu­čio Dauk­šio, frak­ci­ja įver­ti­no vi­sus kan­di­da­to pliu­sus ir mi­nu­sus. „Prie mi­nu­sų pri­skir­tu­me gal­būt ad­mi­nis­tra­ci­nio dar­bo sto­ką“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo na­rys. K. Dauk­šio tei­gi­mu, pre­ten­den­to pa­teik­ta veik­los vi­zi­ja lei­džia ti­kė­tis ge­ro dar­bo, ne­prik­lau­so­mu­mo, so­li­daus by­lų ty­ri­mo.

Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio ir frak­ci­jos se­niū­no Eli­gi­jaus Ma­siu­lio nuo­mo­ne, E. Pa­ši­lio kom­pe­ten­ci­ja, pa­tir­tis, as­me­ni­nės sa­vy­bės tin­ka­mos to­kiam pos­tui. „Lai­ko­tar­pis, kai Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo, pa­ken­kė jos dar­bui. Žmo­nės pa­si­gen­da di­des­nio tei­sin­gu­mo, grei­tes­nių tei­sė­sau­gos spren­di­mų. Lin­kiu, kad kan­di­da­tas už­ti­krin­tų pert­var­kos tęs­ti­nu­mą, su­ge­bė­tų su­bur­ti pro­ku­ro­rų bend­ruo­me­nę su­dė­tin­giems už­da­vi­niams spręs­ti“, – sa­kė E. Ma­siu­lis.

Kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis kvie­tė val­dan­čiuo­sius pa­ga­liau baig­ti žais­ti „po­li­ti­nius ga­lios žai­di­mus“ ir bal­suo­ti už ša­liai svar­bų par­ei­gū­ną. Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Li­nas Bal­sys at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­skir­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą nė­ra la­bai su­dė­tin­ga, ta­čiau jį at­šauk­ti – „prak­tiš­kai ne­įma­no­ma“. „Bal­suo­ki­me pa­gal są­ži­nę“, – ra­gi­no po­li­ti­kas.

Bū­ti­na keis­ti sky­ri­mo tvarką

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­gis Kru­pa­vi­čius pa­brė­žė, kad teik­da­ma tre­čią kan­di­da­tą į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus pre­zi­den­tė el­gė­si ki­taip ne­gu dviem pir­mais at­ve­jais. Pir­miau­sia, Sei­mui bu­vo pa­lik­ta lai­ko ap­tar­ti pre­ten­den­to ga­li­my­bes ei­ti svar­bias par­ei­gas. „Dia­lo­gas su Sei­mu gal ir ne­bu­vo vi­sa­ver­tis, bet tam ti­krų pre­zi­den­tės pa­stan­gų bend­rau­ti ga­li­ma įžvelg­ti“, – LŽ tvir­ti­no po­li­to­lo­gas. An­tras da­ly­kas, tu­rė­jęs įta­kos tei­gia­mam re­zul­ta­tui, kad pats kan­di­da­tas „nuo pir­mos mi­nu­tės el­gė­si ra­miai, nuo­sai­kiai, pri­sis­ta­tė kaip kom­pe­ten­tin­gas tei­si­nin­kas, ne­ža­dė­jo ma­nos iš dan­gaus“.

Pa­sak A. Kru­pa­vi­čiaus, bū­tų ge­rai, kad da­bar nė vie­ni ne­pra­dė­tų aiš­kin­ti, ku­rie jų lai­mė­jo. „Dar­bas pa­da­ry­tas – ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras pa­skir­tas. Te­rei­kia, jog Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra bent mė­gin­tų tap­ti ne­prik­lau­so­ma ins­ti­tu­ci­ja“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas. Kad ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras ne­bū­tų ki­še­ni­nis, A. Kru­pa­vi­čiaus ma­ny­mu, bū­ti­na keis­ti šio par­ei­gū­no sky­ri­mo tvar­ką. „Ski­riant pro­ku­ro­rą dau­giau ar ma­žiau ly­gio­mis tei­sė­mis da­ly­vau­ja pre­zi­den­tas ir Sei­mas, o at­lei­džiant šį par­ei­gū­ną iš­im­ti­nė tei­sė pri­klau­so pre­zi­den­tui. Lie­tu­vo­je ste­bi­ma­si, ko­dėl ge­ne­ra­li­niai pro­ku­ro­rai yra ki­še­ni­niai. Jie ki­to­kie ir ne­ga­li bū­ti. Ne­bent tu­rė­tų itin stip­rius mo­ra­li­nius pro­fe­si­nius pri­nci­pus. Ka­dan­gi pro­ku­ro­ro at­lei­di­mas – iš­im­ti­nai pre­zi­den­to tei­sė, ku­ris svei­ko pro­to par­ei­gū­nas no­rės su juo konf­lik­tuo­ti?“ – svars­tė po­li­to­lo­gas.

Ieš­kos pro­fe­sio­na­lų

Pri­sis­ta­ty­da­mas E. Pa­ši­lis sa­kė, kad Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­rą ma­to kaip ne­prik­lau­so­mą vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri pir­miau­sia dir­ba žmo­gui, ku­rio­je ger­bia­mos as­mens tei­sės, lais­vės, už­ti­kri­na­mas ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos pri­nci­pas, gi­na­mas vie­ša­sis in­te­re­sas. „Svar­bu, kad Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­ro­je dir­ban­tis pro­ku­ro­ras bū­tų ne tik iš­si­la­vi­nęs tei­si­nin­kas, bet ir jaus­tų at­sa­ko­my­bę žmo­gui, vals­ty­bei, ma­ty­tų ne vien įsta­ty­mo rai­dę, bet ir jos tu­ri­nį“, – tei­gė E. Pa­ši­lis. Jis ste­bė­jo­si, kad į pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mą jau be­veik pen­ke­rius me­tus ne­prii­ma­ma dar­buo­to­jų, o ga­būs ir kva­li­fi­kuo­ti pro­ku­ro­rai pa­lie­ka tar­ny­bą. „Pro­ku­ra­tū­ra tu­rė­tų bū­ti pa­trauk­li ins­ti­tu­ci­ja Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je tei­sės moks­lus bai­gu­siam jau­ni­mui, to­dėl ir sis­te­mo­je tu­rė­tų dirb­ti tik pa­tys ga­biau­si šios sri­ties pro­fe­sio­na­lai“, – pa­žy­mė­jo E. Pa­ši­lis.

Nau­ja­sis Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas tu­ri 15 me­tų tei­sė­jo dar­bo pa­tir­tį. Sa­vo kar­je­rą jis pra­dė­jo 1999-ai­siais Uk­mer­gė­je, 2007–2012 me­tais dir­bo šio teis­mo pir­mi­nin­ku. Tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją E. Pa­ši­lis įgi­jo Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jo­je ir Vil­niaus uni­ver­si­te­te. Dir­bo Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos jau­nes­niuo­ju ins­pek­to­riu­mi, taip pat Mo­kes­čių po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Vil­niaus aps­kri­ties sky­riu­je Kvo­tos ir ope­ra­ty­vi­nės veik­los tar­ny­bos ins­pek­to­riu­mi.

Pa­sta­rą­jį pus­me­tį Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai lai­ki­nai va­do­va­vo ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis.