Seimo kalbėtojai kuklinasi, tyleniai ginasi
Per Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją da­lis par­la­men­ta­rų įvai­riais klau­si­mais kal­bė­jo šim­tus kar­tų, o de­šimt po­li­ti­kų aps­kri­tai ne­pra­vė­rė bur­nos. Opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius ste­bi­si: re­gis, kai ku­riems iš­rink­tie­siems tap­ti Sei­mo na­riu reiš­kia lai­mė­ji­mų vir­šū­nę, to­dėl dau­giau var­gin­tis jie net ne­ban­do.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos skel­bia­mais sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, per pa­va­sa­rio se­si­ją, tru­ku­sią nuo ko­vo 10-osios iki bir­že­lio 30 die­nos, par­la­men­ta­rai kal­bė­jo 4090 kar­tų. 345 sy­kius po­li­ti­kai pri­sta­tė įsta­ty­mų pro­jek­tus ir ki­tus tei­sės ak­tus, klau­si­mus dėl jų tau­tos iš­rink­tie­ji tei­kė 1146 kar­tus. 534 kar­tus bu­vo pri­sta­to­mos ko­mi­si­jų ar frak­ci­jų par­eng­tos iš­va­dos, rep­li­kos lai­dy­tos 268 sy­kius. Net 321 kar­tą par­la­men­ta­rai kal­bė­jo dėl po­sė­džių ve­di­mo tvar­kos.

„Ne­ma­nau, kad daž­nas kal­bė­ji­mas ro­do ak­ty­vų dar­bą. Prieš­in­gai, dau­giau kal­bė­ti tu­rė­tų opo­zi­ci­ja, nes vie­nin­te­lis dar­bas, ku­rį ji ga­li da­ry­ti, - kri­tiš­kai ver­tin­ti val­dan­čių­jų ini­cia­ty­vas. Ki­ta ver­tus, ši Sei­mo se­si­ja pa­si­žy­mė­jo tuo, kad bu­vo uni­ka­liai tuš­čia - net gar­su­sis so­cia­li­nis mo­de­lis ne­pat­vir­tin­tas. Jei ne­bū­tų bu­vęs tei­gia­mai iš­spręs­tas šauk­ti­nių su­grą­ži­ni­mo klau­si­mas, o tai ir­gi ne­bu­vo val­dan­čių­jų ini­cia­ty­va, aps­kri­tai ši se­si­ja bū­tų bu­vu­si be rim­tes­nių dar­bų ir re­zul­ta­tų“, - ke­lių mė­ne­sių ko­le­gų dar­bą api­bū­di­no Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­nas A. Ku­bi­lius.

Jis pats Sei­mo kal­bė­to­jų sta­tis­ti­kos len­te­lė­je užė­mė 13 vie­tą: per pa­va­sa­rio se­si­ją po­li­ti­kas kal­bė­jo 63 sy­kius. Dau­giau­sia - 13 kar­tų - A. Ku­bi­lius rep­li­ka­vo, 12 kar­tų už­da­vė klau­si­mus Vy­riau­sy­bės va­lan­dos sve­čiams, tiek pat kar­tų klau­si­nė­jo tei­sės ak­tų pro­jek­tus tei­ku­sius pra­ne­šė­jus.

Darbš­tus komitetas

Be­veik tri­gu­bai daž­niau nei opo­zi­ci­jos ly­de­ris - 169 kar­tus - pa­va­sa­rio se­si­jo­je kal­bė­jo Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­kas, val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vas Ju­lius Sa­ba­taus­kas. Dau­giau­sia - net 96 kar­tus - jis pri­sta­tė pa­ties va­do­vau­ja­mo ko­mi­te­to par­eng­tas iš­va­das dėl tei­sės ak­tų pro­jek­tų.

„Šio­je Sei­mo se­si­jo­je bu­vo tei­kia­ma daug TTK kom­pe­ten­ci­jai pri­skir­tų tei­sės ak­tų, pri­ima­mi net ke­le­rius me­tus reng­ti ir svars­ty­ti pro­jek­tų pa­ke­tai. Kaip ži­no­ma, pa­tvir­tin­tas nau­jas Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas - da­bar jau nie­kas ne­be­ga­lės bur­no­ti, kad Lie­tu­vo­je te­be­ga­lio­ja dar so­viet­me­čiu pri­im­tas įsta­ty­mas. Pa­tvir­tin­tas ir įsta­ty­mų pa­ke­tas, su­si­jęs su vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tu, re­gu­liuo­jan­tis par­ei­gū­nų dar­bą, ga­ran­ti­jas ir ki­ta. Juo­ka­vau, kad iš tri­jų se­si­jos pra­džio­je nu­ma­ty­tų TTK pri­ori­te­tų du yra įgy­ven­din­ti, tik vie­nas - dėl var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis - li­ko ne­pat­vir­tin­tas“, - LŽ sa­kė J. Sa­ba­taus­kas.

Dau­giau­sia kal­bė­jęs po­li­ti­kas tvir­ti­no ne­san­tis iš tų, ku­rie sten­gia­si kal­bė­ti vien dėl kal­bė­ji­mo: jis ti­ki­no ne­re­tai net su­si­lai­kan­tis vyks­tant dis­ku­si­joms dėl pa­ties pa­teik­tų pro­jek­tų.

„Pir­me­ny­bę vi­sa­da tei­kiu dar­bui ko­mi­te­te - ir da­bar, kai jam pir­mi­nin­kau­ju, ir bū­da­mas pa­pras­tas na­rys. Vis dėl­to ten­ka daž­nai pri­sta­ty­ti TTK iš­va­das, pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nė dėl svars­to­mų pro­jek­tų - taip sta­tis­ti­nis skai­čius ir su­si­da­ro, nes mū­sų ko­mi­te­tas yra vie­nas iš la­biau­siai ap­krau­tų“, - aiš­ki­no J. Sa­ba­taus­kas.

Va­do­vai per­ne­lyg nesireiškia

Ki­tų par­la­men­ti­nių ko­mi­te­tų va­do­vai šią se­si­ją ne­bu­vo to­kie ak­ty­vūs, bet vis dėl­to sta­tis­ti­kos rin­kė­jų mi­ni­mi tarp dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai kal­bė­ju­sių po­li­ti­kų. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė so­cial­de­mo­kra­tė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė kal­bė­jo 71, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vas Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rys Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas - 53, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui pir­mi­nin­kau­jan­tis „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis - 47 kar­tus.

Ma­žiau­siai iš ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų kal­bė­jo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las - iš vi­so 3 kar­tus: jis pri­sta­tė vie­ną ko­mi­te­to iš­va­dą, kar­tą ta­rė žo­dį dėl po­sė­džio ve­di­mo tvar­kos ir da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­je.

Di­de­liu kal­bu­mu ne­pa­si­žy­mė­jo ir par­la­men­to va­do­vai. Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė įvai­riais klau­si­mais kal­bė­jo 58 kar­tus. Dau­giau­sia - net 32 kar­tus - ji pri­sta­ti­nė­jo par­la­men­ta­rams tei­sės ak­tų pro­jek­tus. Ne­daug nuo pir­mi­nin­kės at­si­li­ko jos pa­va­duo­to­jas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas - kal­bė­jo 43 kar­tus.

Sei­mo pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu kal­bė­jo 29 kar­tus, opo­zi­ci­jos at­sto­vė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė TS-LKD frak­ci­jos na­rė Ire­na De­gu­tie­nė - 26. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos de­le­guo­tas Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius kal­bė­jo 20 kar­tų, o tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis prie mi­kro­fo­no sto­jo 11 kar­tų.

Ak­ty­viau­si ir "be­bal­siai"

Tarp ak­ty­viau­sių pa­va­sa­rio se­si­jos kal­bė­to­jų, be J. Sa­ba­taus­ko, yra "dar­bie­tis" Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas (126 kar­tai). Di­džią­ją sta­tis­ti­kų fik­suo­tų jo kal­bų da­lį su­da­rė klau­si­mai tei­sės ak­tų tei­kė­jams - juos už­da­vė 61 kar­tą.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vė kon­ser­va­to­rė Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė kal­bė­jo 121 kar­tą, jos bend­ra­žy­gis TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma - 107. "Tvar­kie­čių" se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis kal­bė­jo 103 kar­tus: dau­giau­sia jis da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­se ir rep­li­ka­vo.

Per pa­va­sa­rio se­si­ją bu­vo ir ne­ma­žai par­la­men­ta­rų, nė kar­to ne­at­vė­ru­sių bur­nos ar­ba kal­bė­ju­sių vos vie­ną ki­tą kar­tą. Tie­sa, į šią sta­tis­ti­ką įtrauk­tas ir so­cial­de­mo­kra­tas Vi­das Mi­ka­laus­kas, Sei­mo na­rio prie­sai­ką da­vęs prieš­pas­ku­ti­nę se­si­jos die­ną, bei me­rais iš­rink­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ir Al­gis Ka­šė­ta, tuo me­tu dau­giau­sia dė­me­sio sky­rę sa­vi­val­dos rei­ka­lams.

Tarp „be­bal­sių“ Sei­mo na­rių - "dar­bie­tė“ Vi­ta­li­ja Von­žu­tai­tė. Vie­na Dar­bo par­ti­jos juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­los he­ro­jų ne­kal­bi ne tik Sei­me, bet ir su žur­na­lis­tais. „E­su užim­ta“, - LŽ par­eiš­kė ji, net ne­išk­lau­siu­si klau­si­mo.

Nė kar­to šią se­si­ją Sei­me ne­kal­bė­jo ir so­cial­de­mo­kra­tas Alek­sand­ras Zel­ti­nis bei jo par­ti­jos bi­čiu­lis su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Ma­to ki­to­kią misiją

Vos vie­ną kar­tą į dis­ku­si­ją įsi­trau­kęs kon­ser­va­to­rius Egi­di­jus Va­rei­kis tvir­ti­no kal­ban­tis ne Sei­me, bet Eu­ro­pos Par­la­men­te. „Jei pa­si­žiū­rė­tu­mė­te, kiek kal­bė­jau iš­va­žiuo­ja­mų­jų se­si­jų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą me­tu Stras­bū­re, ta­da gal sa­ky­tu­mė­te, kad esu dau­giau­siai kal­ban­tis Lie­tu­vos sei­mū­nas. Ma­no te­mos su­si­ju­sios su Eu­ro­pos, žmo­gaus tei­sių klau­si­mais, tad, pa­vyz­džiui, prieš dvi sa­vai­tes Stras­bū­re žmo­gaus tei­sių klau­si­mais kal­bė­jau gal pen­kis kar­tus“, - aiš­ki­no jis.

Pa­klaus­tas, ar šios te­mos ne­ak­tua­lios Sei­me, E. Va­rei­kis par­eiš­kė, kad Lie­tu­vo­je tuo nie­kas ne­si­do­mi. „Jūs man pa­sa­ky­ki­te, kam Lie­tu­vo­je įdo­mu, pa­vyz­džiui, kal­bė­ti apie be ži­nios din­gu­sių Ukrai­nos as­me­nų klau­si­mus ar apie Azer­bai­dža­no de­mo­kra­ti­ją? Taip, tu­riu ga­li­my­bę kel­ti tuos klau­si­mus ir Sei­me, bet žmo­nėms ne­įdo­mu“, - tvir­ti­no kon­ser­va­to­rius.

Pa­sak E. Va­rei­kio, Sei­mo „fut­bo­lo ko­man­do­je“ jis esąs var­ti­nin­kas, o iš jo rei­ka­lau­ja­ma muš­ti įvar­čius.“Bet aš ne­lenk­ty­niau­ju su puo­lė­jais: te­gu jie mu­ša įvar­čius, o aš už­sii­mu ta par­la­men­ti­ne veik­la, ku­ri pri­klau­so man“, - kal­bė­jo jis.

Vis dėl­to po­li­ti­kas taip ir ne­su­ge­bė­jo tiks­liai įvar­dy­ti, ko­kie dar­bai truk­do jam vie­šai par­eikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. „Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad Sei­mas at­lie­ka 20 mi­si­jų. Ži­niask­lai­da dar­bą pa­pras­tai ver­ti­na pa­gal dvi: kiek pa­tei­kei įsta­ty­mų pa­tai­sų ir kiek kar­tų kal­bė­jai. Jei kam įdo­mu, te­gu pa­si­do­mi ki­to­mis 18 mi­si­jų. Vie­na jų - at­sto­va­vi­mas Sei­mui par­la­men­ti­nė­se už­sie­nio or­ga­ni­za­ci­jo­se. Kaž­kam rei­kia ir tai da­ry­ti“, - ti­ki­no E. Va­rei­kis.