Seimo išvykoms pinigų netrūks
Pa­sku­ti­niais ka­den­ci­jos me­tais Sei­mas įvai­rioms po­li­ti­kų ko­man­di­ruo­tėms pla­nuo­ja iš­leis­ti 388 tūkst. eu­rų – 10 tūkst. eu­rų ma­žiau nei bu­vo pra­va­ži­nė­ta per­nai.

Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu di­džiau­sia su­ma – 167,5 tūkst. eu­rų ati­teks Sei­mo par­la­men­ti­nių de­le­ga­ci­jų tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se ir fo­ru­muo­se (asamb­lė­jo­se) na­riams. Sei­mo ko­mi­te­tų da­ly­va­vi­mas pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai par­la­men­ti­niuo­se ir Eu­ro­pos Par­la­men­to ren­gia­muo­se su­si­ti­ki­muo­se at­sieis 74 tūkst. eu­rų. Ne­nus­kriau­dė sa­vęs ir Sei­mo va­do­vy­bė. Sa­vo ke­lio­nėms par­la­men­to va­do­vai ga­lės iš­leis­ti 60 tūkst. eu­rų. Sei­mo ko­mi­te­tų ko­man­di­ruo­čių li­mi­tas – 132 tūkst. eu­rų. Kaip vi­sa­da, dau­giau­sia pra­va­ži­nė­ti ga­lės Už­sie­nio ir Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tai – 12 tūkst. eu­rų ir 9 tūkst. eu­rų. Sei­mo frak­ci­jų iš­vy­koms skir­ta 7,1 tūkst. eu­rų su­ma.

Per­nai par­la­men­ti­nių ko­man­di­ruo­čių lė­šos iš­se­ko jau spa­lį. To­dėl Sei­mo val­dy­ba sku­biai pri­dė­jo 40,5 tūkst. eu­rų, kad ke­lio­nių srau­tas aps­kri­tai ne­sus­to­tų.

Nau­jau­si Sei­mo val­dy­bos spren­di­mai liu­di­ja, kad po­li­ti­kų ke­lio­nių po­rei­kis ne­ma­žė­ja. Li­be­ra­las Kęs­tu­tis Gla­vec­kas ko­man­di­ruo­tas į Ki­ni­ją, „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, so­cial­de­mo­kra­tė Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė – į Bel­gi­ją, kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ir so­cial­de­mo­kra­tas Be­ne­dik­tas Juo­dka – į Veng­ri­ją, „dar­bie­čiai“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, Zi­ta Žvi­kie­nė, li­be­ra­las And­rius Ma­zu­ro­nis, G. Pur­va­nec­kie­nė – į Ny­der­lan­dus, opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius – į Suo­mi­ją.

Prieš sa­vai­tę Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja lan­kė­si Ja­po­ni­jo­je. Tei­gia­ma, kad ši iš­vy­ka at­siė­jo apie 20 tūkst. eu­rų. Per po­rą šių me­tų mė­ne­sių Sei­mo na­riai da­ly­va­vo įvai­riuo­se Eu­ro­pos mies­tuo­se vy­ku­siuo­se ren­gi­niuo­se, lan­kė­si Iz­rae­ly­je, Zam­bi­jo­je, Tai­va­ne.