Seimo ir PLB komisija suskaičiuos kadencijos darbus
At­ei­nan­čią sa­vai­tę į po­sė­džius rink­sis Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ko­mi­si­ja. Be iš­ei­vi­jai svar­bių pi­lie­ty­bės, švie­ti­mo klau­si­mų, šį­kart di­de­lis dė­me­sys bus ski­ria­mas Lie­tu­vos ak­tua­li­joms.

Ke­tu­rias die­nas Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos sa­lė­je po­sė­džiau­sian­ti ko­mi­si­ja pir­miau­sia ke­ti­na iš­klau­sy­ti jos pir­mi­nin­kų Onos Va­liu­ke­vi­čiū­tės bei Jo­no Pruns­kaus pra­ne­ši­mus apie ko­mi­si­jos veik­lą per be­si­bai­gian­čios ka­den­ci­jos me­tus. Tai pa­sku­ti­niai šios su­dė­ties ko­mi­si­jos po­sė­džiai. Nau­ja ko­mi­si­ja bus su­da­ry­ta po spa­lį vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų.

Dar­bot­var­kė­je tra­di­ciš­kai nu­ma­ty­ta dis­ku­si­ja dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mais. Pra­ne­ši­mą apie siū­ly­mą kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais spa­lio mė­ne­sį su­reng­ti pri­va­lo­mą re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo pa­kei­čiant Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nį skai­tys Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Bi­ru­tė Vė­sai­tė. Ke­ti­na­ma iš­klau­sy­ti ir ko­mi­si­jos na­rės Re­gi­nos Na­ru­šie­nės pa­si­sa­ky­mą šia te­ma. Kaip ži­no­ma, PLB kri­ti­kuo­ja re­fe­ren­du­mo idė­ją. Ne­se­niai ne­pri­ta­ri­mą jai iš­sa­kęs prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius su­lau­kė vie­šos PLB pa­dė­kos. Ko­mi­si­jos na­riams taip pat bus pri­sta­ty­ti šiuo me­tu Sei­me svars­to­mi nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so bei jį ly­din­čių įsta­ty­mų pro­jek­tai, nu­ma­ty­ta dis­ku­si­ja dėl siū­ly­mų ma­žin­ti Lie­tu­vo­je pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį kai ku­riems mais­to produktams. Taip pat bus pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės ke­lia­mą pa­vo­jų bei prie­mo­nes, ku­rių im­asi Lie­tu­va jam už­kirs­ti. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas skai­tys pra­ne­ši­mą apie po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mą. Ko­mi­si­jos na­riai bus su­pa­žin­din­ti su že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais.

Ko­mi­si­jos na­rių lau­kia eks­kur­si­ja į pre­zi­den­tū­ro­je ati­da­ry­tą Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­trą.

Sei­mo ir PLB ko­mi­si­ja, ku­rios su­dė­ty­je 10 Sei­mo na­rių ir 10 iš­ei­vi­jos at­sto­vų, į po­sė­džius ren­ka­si du kar­tus per me­tus. Ko­mi­si­ja su­kur­ta sie­kiant „ska­tin­ti Lie­tu­vo­je ir už­sie­nio vals­ty­bė­se gy­ve­nan­čių lie­tu­vių bend­ra­dar­bia­vi­mą, rū­pin­tis abi­pu­se pa­gal­ba ir par­ama, keis­tis moks­lo, kul­tū­ros ir ki­ta in­for­ma­ci­ja, Sei­mui ir ki­toms vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms teik­ti pa­siū­ly­mus“.