Seimo interneto svetainė jau pasiekiama ir užsienio vartotojams
Nuo ba­lan­džio 9 die­nos ki­ber­ne­ti­nių at­akų tai­ki­niu ta­pu­si Sei­mo sve­tai­nė jau prie­ina­ma ir už­sie­nio var­to­to­jams.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, įgy­ven­di­nu­si su­pla­nuo­tas prie­mo­nes bei ki­tų ins­ti­tu­ci­jų (Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos, Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro, pa­slau­gų tei­kė­jų ir ki­tų ša­li­nant in­ci­den­tą pa­si­telk­tų ir su Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ak­ty­viai bend­ra­dar­bia­vu­sių su­bjek­tų) teik­tas re­ko­men­da­ci­jas, at­vė­rė sa­vo sve­tai­nę už­sie­nio var­to­to­jams.

Pri­me­na­me, kad pa­sta­rą­ją sa­vai­tę bu­vo su­trik­dy­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų in­ter­ne­to sve­tai­nių prie­ina­mu­mas. Sve­tai­nė www.lrs.lt taip pat ta­po ki­ber­ne­ti­nių at­akų tai­ki­niu. Ba­lan­džio 9 d. pra­si­dė­jus ki­ber­ne­ti­niam iš­puo­liui im­ta­si sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čių prie­mo­nių, ku­rio­mis si­tua­ci­ja bu­vo su­val­dy­ta bei at­kur­tas vi­sų Sei­mo in­for­ma­ci­nių sis­te­mų dar­bas.

Dėl ki­ber­ne­ti­nio in­ci­den­to Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja krei­pė­si į po­li­ci­ją, vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.