Seimo garažus maskuos vaizdingais piešiniais
Sei­mo au­toū­kiui pri­klau­san­čius ga­ra­žus sos­ti­nės Juo­za­pa­vi­čiaus – Žve­jų gat­vė­se, prie Ne­ries, tu­rė­tų pa­puoš­ti įspū­din­go dy­džio van­dens kriok­lį vaiz­duo­jan­tis pa­veiks­las. Ti­ki­ma­si, kad to­kiu bū­du bus pa­dai­lin­tas vaiz­das, su­pras­tė­jęs iš­kir­tus prie upės au­gu­sius me­džius.

Idė­ja pri­klau­so fes­ti­va­lio „Vil­nius Street Art“ su­ma­ny­to­jai Ūlai Amb­ra­sai­tei, ku­ri to­kį siū­ly­mą pa­tei­kė Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai. Ini­cia­ty­vai pri­ta­rė Sei­mo val­dy­ba.

Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, kad kon­kre­čios pro­jek­to vyk­dy­mo de­ta­lės bus ap­tar­tos su ini­cia­to­riais. Pa­sak jos, kol kas šiam su­ma­ny­mui lė­šų ne­pra­šo­ma. „Jei bū­tų pra­šo­ma pri­si­dė­ti fi­nan­siš­kai, klau­si­mą vėl tu­rė­tų svars­ty­ti Sei­mo val­dy­ba“, – tei­gė D. Rau­do­nie­nė. Kanc­le­rės nuo­mo­ne, į upę at­suk­tos be­to­ni­nės ga­ra­žų sie­nos – nė­ra pa­trauk­lus vaiz­das. To­dėl jei tik įma­no­ma jį pa­keis­ti, rei­kia mė­gin­ti. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Trans­por­to sky­riaus ve­dė­jas Čes­lo­vas Se­le­mo­nas pa­sa­ko­jo, kad sie­nos ne kar­tą bu­vo iš­pieš­tos gra­fi­čių kū­rė­jų, to­dėl te­ko jas plau­ti. „Gal ir tik­tų koks gra­žus pa­veiks­las“, – su­ti­ko sky­riaus va­do­vas.

Ket­vir­tą kar­tą šie­met Vil­niu­je vyk­sian­čio fes­ti­va­lio „Vil­nius Street Art“ ren­gė­ja Ū. Amb­ra­sai­tė „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt pa­sa­ko­jo, kad kiek­vie­nais me­tais ren­gian­tis to­kiai šven­tei gal­vo­ja­ma, kaip pa­įvai­rin­ti mies­tą, „pa­ro­dy­ti tam ti­krų erd­vių ga­li­my­bes bū­ti ki­to­kio­mis“. Pa­sak jos, šių­me­tis fes­ti­va­lis pla­nuo­ja­ma ne­tra­di­ci­nis, su kiek ne­ti­kė­to­mis erd­vė­mis. „Šį­kart no­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį į vi­so­kius in­ži­ne­ri­nius bei pa­gal­bi­nius sta­ti­nius“, – sa­kė or­ga­ni­za­to­rė. O ga­ra­žai sa­vo ar­chi­tek­tū­ri­ne for­ma ir­gi yra pa­gal­bi­niai sta­ti­niai.

Sei­mo ga­ra­žai, anot jos, įdo­mūs tuo, kad įsi­ter­pia į upės kran­ti­nę. „Kol kran­ti­nė­je au­go me­džiai, nie­kas tų sta­ti­nių kaip ir ne­ma­tė. Ta­čiau kai me­džius iš­kir­to, tos ke­lios plokš­tu­mos ta­po la­bai ma­to­mos“, – tei­gė Ū. Amb­ra­sai­tė. Šias plokš­tu­mas ir tu­rė­tų už­mas­kuo­ti pie­ši­nys – „gra­žus gam­tos vaiz­das“, tap­sian­tis „gam­tos in­tar­pu į ur­ba­nis­ti­nį au­di­nį“.

Pa­sak fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jos, pats pa­veiks­las ne­bus pie­šia­mas, jis bus at­lik­tas ki­ta tech­ni­ka. Pa­sa­ky­ti kū­ri­nio au­to­riaus pa­var­dės Ū. Amb­ra­sai­tė sa­kė kol kas ne­no­rin­ti. „Y­ra me­ni­nin­kas, ku­ris pa­kvies­tas su­kur­ti tai vie­tai skir­tą kū­ri­nį, bet ne­ga­liu at­skleis­ti“, – sa­kė ji.

Pir­mo­jo fes­ti­va­lio „Vil­nius Street Art“ vi­zi­ti­nė kor­te­lė – mil­ži­niš­kas pie­ši­nys ant sos­ti­nės bu­vu­sio „Lie­tu­vos“ ki­no tea­tro. Ja­sins­kio gat­vė­je esan­čio pa­sta­to sie­ną puo­šia mil­ži­niš­kas bė­gan­čių žir­gų pie­ši­nys.