Seimo garaže gaudžia nauji BMW
Prieš di­džią­sias žie­mos šven­tes Sei­mo au­toū­kis, skai­čiuo­jan­tis kiek dau­giau nei sep­ty­nias de­šim­tis įvai­rių trans­por­to prie­mo­nių, pra­tur­tė­jo de­šim­čia BMW 520 au­to­mo­bi­lių. Tei­gia­ma, kad maž­daug 300 tūkst. eu­rų kai­na­vu­sios rep­re­zen­ta­ci­nės ma­ši­nos pir­miau­sia bus skir­tos ve­žio­ti į Sei­mą at­vyks­tan­tiems už­sie­nio sve­čiams.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos per­nai skelb­tą au­to­mo­bi­lių pir­ki­mo kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė “Kras­ta Au­to” sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą įvyk­dė ir prieš Ka­lė­das par­la­men­tui pri­sta­tė vi­sus de­šimt BMW au­to­mo­bi­lių. Sei­mo kanc­le­rės pa­va­duo­to­jas Ge­de­mi­nas Alek­so­nis “Lie­tu­vos ži­nioms” tei­gė, kad šiuo me­tu vi­sos ma­ši­nos ruo­šia­mos eksp­loa­tuo­ti žie­mos są­ly­go­mis, taip pat mon­tuo­ja­mos ap­sau­gos bei kon­tro­lės sis­te­mos.

LŽ jau ra­šė, kad au­to­mo­bi­liams įsi­gy­ti rei­ka­lin­gą su­mą Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja su­rin­ko iš dvie­jų šal­ti­nių: 25 proc. – 82 tūkst. eu­rų (apie 280 tūkst. li­tų) bu­vo gau­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to, 203 tūkst. eu­rų (700 tūkst. li­tų) - iš pa­ties Sei­mo gau­na­mų pa­ja­mų. Šios - tai per anks­tes­nius me­tus su­kaup­tos lė­šos iš pa­tal­pų nuo­mos mai­ti­ni­mo fir­mai ir SEB ban­kui.

Pa­sak G. Alek­so­nio, pla­nuo­ja­ma, kad nau­jie­ji BMW kol kas ne­bus eksp­loa­tuo­ja­mi kas­dien. Pir­miau­sia juos ke­ti­na­ma nau­do­ti Sei­mo sve­čiams ve­žio­ti. “Vi­są lai­ką taip bu­vo: kai Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja įsi­gy­da­vo nau­jų au­to­mo­bi­lių, pir­miau­sia jie bū­da­vo ski­ria­mi gar­bin­gų sve­čių de­le­ga­ci­joms ap­tar­nau­ti. Taip bus ir šį kar­tą”, - tei­gė vi­ce­kanc­le­ris. Ar nau­jai­siais au­to­mo­bi­liais va­ži­nės ir Sei­mo va­do­vai, vi­ce­kanc­le­ris tei­gė ne­ga­lįs at­sa­ky­ti. “Šio klau­si­mo dar ne­svars­tė­me. Pir­miau­sia bus per­žiū­rė­ta, kas iš Sei­mo val­dy­bos va­ži­nė­ja la­bai se­nais au­to­mo­bi­liais”, - sa­kė G. Alek­so­nis.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kai vie­nin­te­liai, iš­sky­rus Sei­mo pir­mi­nin­ką, ku­riems pri­klau­so au­to­mo­bi­lis su vai­ruo­to­ju. LŽ pri­me­na, kad vos pu­san­trų me­tų nau­jais šar­vuo­tais BMW li­mu­zi­nais va­ži­nė­ja trys aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai. Ke­tu­ri to­kie au­to­mo­bi­liai (vie­nas at­sar­gi­nis) vals­ty­bei at­siė­jo 2 mln. li­tų (580 tūkst. eu­rų). Sei­mas yra pa­si­ra­šęs bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su pre­zi­den­tū­ra ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Kai į ša­lį at­vyks­ta aukš­to ly­gio sve­čių, par­la­men­to au­toū­kis vi­suo­met sko­li­na sa­vo au­to­mo­bi­lius jiems ve­žio­ti. Ta­čiau tik su vai­ruo­to­jais, ku­rie at­sa­kin­gi už au­to­mo­bi­lį.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos duo­me­ni­mis, net 83 proc. tu­ri­mų au­to­mo­bi­lių yra se­nes­ni nei 10 me­tų ir tik 17 proc. - 6-10 me­tų. Tei­gia­ma, kad se­niems au­to­mo­bi­liams re­mon­tuo­ti rei­kia la­bai daug lė­šų, be to, jie nė­ra sau­gūs ir pa­ti­ki­mi, nau­do­ja ne­ma­žai de­ga­lų, ter­šia ap­lin­ką. Se­niau­si Sei­mo au­to­mo­bi­liai yra 1994 me­tų ga­my­bos, to­kių tu­ri­ma apie dvi de­šim­tis, nau­jau­si ke­tu­ri - 2007 me­tų lai­dos. Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja per­nai bu­vo su­ren­gu­si du auk­cio­nus, ku­riuo­se iš 20 pa­siū­ly­tų au­to­mo­bi­lių bu­vo par­duo­ta pen­ki. “Kai au­to­mo­bi­liams 18 ar 20 me­tų, pir­kė­jai di­de­liu en­tu­ziaz­mu ne­trykš­ta”, - pri­pa­ži­no G. Alek­so­nis. Jo tei­gi­mu, tre­čią­jį auk­cio­ną pla­nuo­ja­ma su­reng­ti pa­va­sa­rį.

Eks­per­tai įsi­ti­ki­nę, kad Sei­mui pri­klau­san­tį au­to­mo­bi­lių ūkį ga­li­ma nau­do­ti ra­cio­na­liau. Ne kar­tą teik­ta siū­ly­mų su­jung­ti svar­biau­sias val­džios ins­ti­tu­ci­jas ap­tar­nau­jan­čias tar­ny­bas. Aps­kai­čiuo­ta, kad to­kiu at­ve­ju mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai bū­tų nau­do­ja­mi tau­piau. Ta­čiau siū­ly­ti pro­jek­tai po­li­ti­kų ne­su­ža­vė­jo.