Seimo galvosopė: ar imtis sijoti referendumų iniciatyvas
Į pa­va­sa­rio se­si­ją su­si­rin­kę par­la­men­ta­rai pra­dės svars­ty­ti Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rias pa­lai­mi­nus Sei­mui bū­tų su­teik­ta tei­sė fil­truo­ti „į­tar­ti­nas“ re­fe­ren­du­mų ini­cia­ty­vas.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą pro­jek­tą Sei­mui Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja pa­teik­tį ba­lan­džio mė­ne­sį. Sei­mas tu­rės ap­sisp­ręs­ti, ar im­sis at­sa­ko­my­bės blo­kuo­ti pi­lie­čių ini­cia­ty­vą, net par­em­tą 300 tūkst. par­ašų, jei bū­tų įtar­tas prieš­ta­ra­vi­mas Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­toms. Prog­no­zuo­ja­ma, kad tei­kia­mi siū­ly­mai su­kels dis­ku­si­jų aud­rą. Vos pa­si­ro­dę pir­mie­ji pa­tai­sų va­rian­tai opo­nen­tus pa­ska­ti­no pra­bil­ti apie sie­kį ri­bo­ti de­mo­kra­ti­ją. Tuo me­tu po­li­ti­kai tei­gė, kad nau­jo­vė at­bai­dys po­pu­lis­ti­nių ini­cia­ty­vų mė­gė­jus. Pri­min­si­me, kad pa­tai­sų at­si­ra­di­mą pa­ska­ti­no Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) spren­di­mas.

Eg­zis­tuo­ja par­ei­ga

Iš­aiš­kin­ti, ar ga­li­ma reng­ti re­fe­ren­du­mus, ku­riais siū­lo­mos Kons­ti­tu­ci­jai gal­būt prieš­ta­rau­jan­čios nuo­sta­tos, Sei­mas KT pa­pra­šė 2014-ųjų pa­va­sa­rį. Tuo­met iš­ki­lo abe­jo­nių dėl že­mės par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams re­fe­ren­du­mo teks­to kons­ti­tu­cin­gu­mo. Lie­pą KT par­eiš­kė, kad Sei­mo par­ei­ga ir yra ne­skelb­ti re­fe­ren­du­mo tais at­ve­jais, jei jam siū­lo­mas spren­di­mas ne­ati­tik­tų iš pa­grin­di­nio ša­lies įsta­ty­mo ky­lan­čių rei­ka­la­vi­mų, taip pat jei re­fe­ren­du­mui bū­tų pa­teik­tas toks klau­si­mas, dėl ku­rio ne­ga­lė­tų bū­ti nu­sta­ty­ta ti­kro­ji tau­tos va­lia, t. y. jis bū­tų ne­aiš­kus, klai­di­nan­tis, apim­tų ke­lis tar­pu­sa­vy­je ne­su­si­ju­sius klau­si­mus. „Ki­taip aiš­ki­nant Kons­ti­tu­ci­ją – esą Sei­mas pri­va­lo skelb­ti re­fe­ren­du­mą net tuo at­ve­ju, kai re­fe­ren­du­mui siū­lo­mas spren­di­mas ne­ati­tin­ka iš Kons­ti­tu­ci­jos ky­lan­čių rei­ka­la­vi­mų, – bū­tų su­da­ry­tos prie­lai­dos pa­neig­ti kons­ti­tu­ci­nius pri­nci­pus, pa­čią Kons­ti­tu­ci­ją, kaip aukš­čiau­sią­ją tei­sę, Tau­tos bend­ro gy­ve­ni­mo tei­si­nį pa­ma­tą“, – kons­ta­ta­vo KT.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tos pa­tai­sos nu­ma­to, kad Sei­mas ga­lė­tų ne­priim­ti nu­ta­ri­mo skelb­ti re­fe­ren­du­mą, jei­gu jo su­da­ry­ta eks­per­tų gru­pė pa­teik­tų iš­va­dą dėl ga­li­mo par­eng­to teks­to prieš­ta­ra­vi­mo Kons­ti­tu­ci­jai. Taip pat siū­lo­ma įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, vi­suo­ti­niam bal­sa­vi­mui lei­džian­čią teik­ti tik vie­ną aiš­kų klau­si­mą, o ne su­plak­ti ke­lis.

Tau­ta tu­ri tei­sę pasisakyti

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė yra iš­sa­kiu­si ne­pri­ta­ri­mą, kad Sei­mui bū­tų su­teik­ta tei­sė blo­kuo­ti “į­tar­ti­nas” re­fe­ren­du­mo ini­cia­ty­vas. „Čia bū­tų jau de­mo­kra­ti­nės vals­ty­bės su­var­žy­mas. (...) Mū­sų Kons­ti­tu­ci­jo­je ir įsta­ty­muo­se jau nu­sta­ty­ta la­bai aukš­ta ri­ba. Tau­ta tu­ri tei­sę į sa­vo nuo­mo­nę“, - tei­gė L. Grau­ži­nie­nė.

Sei­mo pir­mi­nin­kės ver­ti­ni­mu, ar re­fe­ren­du­mu ke­lia­mas klau­si­mas ati­tin­ka tei­sės ak­tus ga­lė­tų ati­džiau ver­tin­ti Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), taip pat iš­lie­ka tei­sė dėl to kreip­tis į KT. “Ma­no nuo­mo­ne, ti­krai ne Sei­mas, ku­rį ren­ka tau­ta, tu­ri ve­tuo­ti tau­tos no­rą pa­si­sa­ky­ti", - sa­kė par­la­men­to va­do­vė.

Ne­ga­li­ma žaisti

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas Sta­sys Šed­ba­ras pri­si­pa­ži­no ne­ma­nan­tis, kad pa­tai­sos bus pri­im­tos be dis­ku­si­jų. „Ži­no­ma, at­si­ras spe­ku­lia­ci­jų te­ma „Tau­ta aukš­čiau vis­ko“. Bet tie 100 tūkst. ar 300 tūkst. pa­si­ra­šiu­sių­jų nė­ra vi­sa tau­ta. Ne­ga­li­ma sa­vin­tis vi­sai tau­tai pri­klau­san­čios nuo­mo­nės“, – lzi­nios.lt yra sa­kęs S. Šed­ba­ras. Anot jo, re­fe­ren­du­mas dėl Kry­mo aiš­kiai par­odė, kaip ga­li­ma ma­ni­pu­liuo­ti tau­ta. „Leis­ti žais­ti re­fe­ren­du­mais ne­ga­li­ma. Jie tu­ri bū­ti ren­gia­mi ti­krai svar­biais klau­si­mais, jiems tu­ri bū­ti ge­rai pa­si­reng­ta ir bal­suo­ja­ma“, – pa­brė­žė ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas. VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad su re­fe­ren­du­mo ini­cia­ty­vo­mis rei­kia elg­tis at­sa­kin­gai, siū­ly­ti tik „sub­ran­din­tas ir iš­ne­šio­tas idė­jas“. „Į­si­vaiz­duo­ki­te, kas bū­tų, jei per­nai bir­že­lį reng­tas ir vi­siš­kai su­žlu­gęs re­fe­ren­du­mas dėl že­mės par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams ir ki­tų da­ly­kų bū­tų pa­si­bai­gęs ki­taip. Ma­nau, tam ti­kra pra­sme jis at­li­ko ge­rą dar­bą – su­tel­kė tau­tą, pa­sa­kė, kad žmo­nių gru­pės tau­tos var­du kal­bė­ti ne­ga­li, kad tau­ta – vi­si rin­kė­jai“, – lzi­nios.lt yra sa­kęs Z. Vai­gaus­kas.

Su­siau­rins de­mo­kra­ti­jos rė­mus

Vie­no iš mi­nė­to per­nykš­čio re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­rių Tau­ti­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Ju­liaus Pa­nkos nuo­mo­ne, Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos su­siau­rins de­mo­kra­ti­jos rė­mus. „Ne­ži­nia ko­kie eks­per­tai nu­spręs, kad kai kas kam nors prieš­ta­rau­ja, ir tau­ta ne­be­ga­lės bū­ti apk­laus­ta. Ki­ta ver­tus, jei Sei­mas spręs, tin­ka­mas ar ne re­fe­ren­du­mo klau­si­mas, jis pri­siims vi­sas su­ve­re­no tei­ses. Va­di­na­si, re­fe­ren­du­mo me­cha­niz­mas taps ne­sa­va­ran­kiš­kas. O juk re­fe­ren­du­mas tam ir rei­ka­lin­gas, kad tau­ta pa­sa­ky­tų pla­čiau“, – lzi­nios.lt yra sa­kęs J. Pa­nka.

Pa­gal da­bar­ti­nį Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą Sei­mas, ga­vęs VRK iš­va­dą dėl re­fe­ren­du­mui su­rink­tų par­ašų, ar­ti­miau­sia­me Sei­mo po­sė­dy­je svars­to re­fe­ren­du­mo pa­skel­bi­mo da­tos klau­si­mą. Jei­gu Sei­mo su­da­ry­ta eks­per­tų gru­pė pa­da­ro iš­va­dą, kad pi­lie­čių rei­ka­la­vi­me pa­skelb­ti re­fe­ren­du­mą tei­kia­mas spren­di­mo teks­tas ga­li ne­ati­tik­ti Kons­ti­tu­ci­jos, par­la­men­tas šią iš­va­dą tu­ri pa­skelb­ti vi­suo­me­nei, ta­čiau ji ne­ga­li bū­ti pa­grin­das ne­skelb­ti re­fe­ren­du­mo.