Seimo etikos sargus rinks iš naujo
Sei­mas re­for­ma­vo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos (EPK) su­da­ry­mo tvar­ką. Ti­ki­ma­si, kad iš “prie­šiš­kų sto­vyk­lų” su­komp­lek­tuo­ti eti­kos prie­vaiz­dai liau­sis po­li­ti­kuo­ti ir steng­sis pri­im­ti ne­ša­liš­kus spren­di­mus.

Vi­są ru­dens se­si­ją dėl opo­zi­ci­jos de­mar­šų mer­dė­ju­si EPK ga­vo šan­są at­gim­ti. Pa­grin­di­nėms val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ir opo­zi­ci­jos jė­goms – so­cial­de­mo­kra­tams ir kon­ser­va­to­riams su­rė­mus pe­čius, Sei­mas va­kar pa­lai­mi­no Sta­tu­to pa­tai­są, iš es­mės kei­čian­čią EPK for­ma­vi­mo pri­nci­pus. Nuo šiol ko­mi­si­ją su­da­rys 11 na­rių (bu­vo 15). Pen­kis kan­di­da­tus iš opo­zi­ci­jai pri­klau­san­čių frak­ci­jų siū­lys val­dan­tie­ji, še­šis iš val­dan­čių­jų par­inks opo­zi­cio­nie­riai. EPK pir­mi­nin­ko pos­tas pri­klau­sys opo­zi­ci­jai. Skep­tiš­kai nau­jo­vę ver­ti­no ki­ti du val­dan­čių­jų lai­vo irk­luo­to­jai - “dar­bie­čiai” bei “tvar­kie­čiai”. Dau­gu­ma jų bal­suo­da­mi su­si­lai­kė. Kon­ser­va­to­riai iš kar­to at­krei­pė dė­me­sį, kad sa­vo nuo­mo­nės dėl EPK re­for­mos ne­pa­reiš­kė va­ka­rykš­čiam ple­na­ri­niam po­sė­džiui di­ri­ga­vu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Dar­bo par­ti­jos (DP) ly­de­rė iš vi­so ne­bal­sa­vo. Prieš­iš­kai nau­jo­vę su­ti­ko nuo ru­dens opo­zi­ci­jos gre­tas pa­pil­džiu­si Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA).

Žings­nis pirmyn

Rem­da­ma­sis ke­lių Sei­mo na­rių idė­jo­mis EPK re­for­mos pro­jek­tą pa­tei­kė Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK). Ana­lo­giš­ka EPK su­da­ry­mo tvar­ka eg­zis­ta­vo prieš po­rą de­šimt­me­čių. „Pa­siū­ly­tas la­bai įdo­mus pri­nci­pas. Tai reiš­kia, kad as­me­nys, ku­rie bus pa­siū­ly­ti, tu­rės ne tik sa­vo frak­ci­jos, koa­li­ci­jos na­rių, bet, ga­li­ma sa­ky­ti, ir vi­so Sei­mo pri­ta­ri­mą. Va­di­na­si, gin­čų dėl EPK spren­di­mų bus ma­žiau“, - tei­gė TTK pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas. Jis vy­lė­si, kad an­trą­ją ka­den­ci­jos pu­sę nau­jo­ji EPK ne­kels rū­pes­čių ir leis ra­miai dirb­ti.

Ne­šo­ki­nė­ti „pa­gal tuš­čias kon­ser­va­to­rių am­bi­ci­jas“ val­dan­čiuo­sius ra­gi­no „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis. Jo nuo­mo­ne, ir da­bar­ti­nė EPK dir­bo są­ži­nin­gai. Nau­jus EPK su­da­ry­mo pri­nci­pus po­li­ti­kas kvie­tė tai­ky­ti nuo ki­tos Sei­mo ka­den­ci­jos. EPK vi­ce­pir­mi­nin­ko „dar­bie­čio“ Me­čis­lo­vo Zas­čiu­rins­ko nuo­mo­ne, „į­nir­tin­ga ko­va“ vyks­ta dėl iš­plės­tų šios ka­den­ci­jos ko­mi­si­jos ga­lių. Da­bar eti­kos sar­gai tu­ri tei­sę siū­ly­ti Sei­mui bal­suo­ti dėl par­la­men­ta­ro man­da­to at­ėmi­mo. „Dar­bie­čio“ įsi­ti­ki­ni­mu, dėl to opo­zi­ci­ja sten­gia­si su­silp­nin­ti dau­gu­mos įta­ką ko­mi­si­jo­je.

Tuo me­tu vie­nas iš pa­tai­sų ren­gė­jų Miš­rios gru­pės at­sto­vas Al­gir­das Pa­tac­kas ti­ki­no, kad nau­jo­vės leis de­po­li­ti­zuo­ti ko­mi­si­ją, pa­kels ją „į ki­tą mo­ra­li­nę di­men­si­ją“. Kon­ser­va­to­riaus Kęs­tu­čio Ma­siu­lio tei­gi­mu, pa­siū­ly­tas EPK su­da­ry­mo pri­nci­pas yra tei­sin­gas ir gar­bin­gas. „Tai bran­dus spren­di­mas, di­džiu­lis žings­nis į prie­kį“, - kons­ta­ta­vo par­la­men­ta­ras. LLRA frak­ci­jos at­sto­vui Ja­ros­la­vui Nar­ke­vi­čiui at­ro­dė prieš­in­gai. Jis pers­pė­jo, kad nau­jo­ji tvar­ka pa­žeis pro­por­ci­nio at­sto­va­vi­mo pri­nci­pus, to­dėl nu­ken­tės ma­žo­sios frak­ci­jos.

Dir­bo prastai

Bu­vęs il­ga­me­tis EPK va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas sa­kė vi­siš­kai pri­ta­riąs nau­jai ko­mi­si­jos for­ma­vi­mo tvar­kai. “Jau se­niai pro­pa­ga­vau to­kį pri­nci­pą. Šios ka­den­ci­jos EPK dir­bo nei į tvo­rą, nei į mie­tą”, - LŽ sa­kė da­bar­ti­nis Ap­lin­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Jo nuo­mo­ne, bū­da­mas EPK na­riu pri­va­lai už­si­riš­ti “Te­mi­dės raiš­tį”. “Spren­di­mus rei­kia pri­im­ti ne­skirs­tant - sa­vas ar ne. Čia ne­ga­li bū­ti jo­kio po­li­ti­ka­vi­mo”, - pa­brė­žė po­li­ti­kas. Pa­sak A. Sa­la­ma­ki­no, šio­je ka­den­ci­jo­je par­ti­jos, ku­rios į EPK de­le­ga­vo par­la­men­ta­rus, be­si­va­do­vau­jan­čius pri­nci­pu “ap­gin­ki­me sa­vus ir su­men­kin­ki­me sve­ti­mus”, pa­da­rė “di­džiu­lę klai­dą”. Nuo pir­mos die­nos EPK dir­bo šia link­me, to­dėl ko­mi­si­jos baig­tis bu­vo nu­lem­ta. “Ma­ne tie­siog šo­ki­ra­vo, kai Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­riui, ku­ris į EPK krei­pė­si klaus­da­mas, ar po­sė­dy­je svars­tant pro­jek­tą ne­bu­vo sta­tu­to pa­žei­di­mų, bu­vo at­sa­ky­ta, kad aiš­kin­tis šį da­ly­ką - ne EPK rei­ka­las. Tik EPK ir pri­va­lo svars­ty­ti sta­tu­to pa­žei­di­mus”, - tei­gė de­šimt­me­tį ko­mi­si­jo­je dir­bęs A. Sa­la­ma­ki­nas. Pa­klaus­tas, ką iš opo­zi­ci­jos at­sto­vų siū­ly­tų į nau­ją­ją EPK, jis pa­mi­nė­jo kon­ser­va­to­rius Pa­ulių Sau­dar­gą, Vi­dą Ma­ri­ją Čig­rie­jie­nę, li­be­ra­lę Da­lią Kuo­dy­tę bei Miš­riai gru­pei pri­klau­san­tį Vy­tau­tą Ma­tu­le­vi­čių.

Kan­di­da­tų ne­trūks­ta

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma tei­gė no­rįs, kad EPK dirb­tų au­to­ri­te­tin­gi, pla­čiau mąs­tan­tys bei ma­tan­tys po­li­ti­kai. Jo nuo­mo­ne, iš val­dan­čių­jų tam tik­tų DP at­sto­vas Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las, so­cial­de­mo­kra­tai Ar­vy­das Moc­kus ir Be­ne­dik­tas Juo­dka, “tvar­kie­tė” Ona Va­liu­ke­vi­čiū­tė. Pa­klaus­tas, ko­dėl, jo nuo­mo­ne, dėl EPK na­rių sky­ri­mo nau­jo­vių ne­bal­sa­vo par­la­men­to va­do­vė, J. Raz­ma at­sa­kė, kad L. Grau­ži­nie­nė “ne pir­mą kar­tą el­gia­si ne kaip vi­so Sei­mo pir­mi­nin­kė, o kaip vie­nos po­li­ti­nės par­ti­jos at­sto­vė”.

DP frak­ci­jos se­niū­nas Vy­tau­tas Gap­šys pri­si­pa­ži­no EPK re­for­mas ver­ti­nąs skep­tiš­kai ir at­sar­giai. “Svar­biau­sia, kad vi­siems Sei­mo na­riams ir frak­ci­joms ko­mi­si­ja bū­tų vie­no­dai tei­sin­ga”, - LŽ sa­kė jis. Pa­sak se­niū­no, frak­ci­jos na­riai bal­suo­da­mi dėl nau­jo­vių su­si­lai­kė, nes ma­no, kad prob­le­ma - ne EPK for­ma­vi­mas, o ma­ni­pu­lia­vi­mas jos spren­di­mais. V. Gap­šys su­tik­tų, kad nau­jo­jo­je EPK dirb­tų kon­ser­va­to­rė V. M. Čig­rie­jie­nė. Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius vy­lė­si, kad į EPK bus pa­siū­ly­ti kan­di­da­tai, tiek sau, tiek ko­le­goms tai­kan­tys pri­nci­pin­gu­mo bei są­ži­nin­gu­mo stan­dar­tus. “Mi­ni­ma­lūs at­skai­tos taš­kai – kad bū­tų ne­konf­lik­tiš­kos as­me­ny­bės, ne­siž­val­gy­tų per pe­tį, ką pa­sa­kys par­ti­jos va­do­vy­bė. Mo­ra­li­nių di­le­mų aki­vaiz­do­je ši ins­ti­tu­ci­ja tu­ri iš­lik­ti pri­nci­pin­ga”, - LŽ sa­kė G. Ste­po­na­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, iš val­dan­čių­jų į EPK tik­tų so­cial­de­mo­kra­tai J. Sa­ba­taus­kas, Min­dau­gas Bas­tys, Auš­ri­nė Ma­ri­ja Pa­vi­lio­nie­nė, “dar­bie­tis” Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius, “tvar­kie­čiai” Jo­li­ta Vaic­kie­nė, And­rius Ma­zu­ro­nis.