Seimo etikos sargams perduota nagrinėti Viktoro Pranckiečio deklaracijas
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė pra­ne­ši­mą dėl Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio ga­li­mų pa­žei­di­mų per­duo­ti nag­ri­nė­ti Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai (SEPK).

Kaip praneša VTEK, gautas kreipimasis iš naujienų potalo „15min“ žurnalisto, kuriame teigiama, esą, Seimo pirmininkas privačių interesų deklaracijoje vėlavo nurodyti duomenis apie savo sutuoktinės žemės nuomos sandorį, sudarytą su UAB „Biomasės centras“. Esą, sandoris galėjo būti sudarytas dar iki 2016 m. rudens, tačiau politikas jį deklaravo 2017 m. lapkričio pabaigoje. Taip pat pranešime teigta, jog Seimo pirmininkui galėjo kilti interesų konfliktas Seime teikiant Dirvožemio įstatymo projektą, rašoma pranešime spaudai.

Pranešime pateikta papildoma aplinkybė dėl galimo interesų konflikto, tačiau teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų vertinti Seimo narių veikos atitiktį pareigą nusišalinti įtvirtinančioms Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms. Šis teisės aktas numato išimtį, jog minėtąją pareigą apibrėžiančios jo nuostatos (11 straipsnis) Seimo nariams taikomos tiek, kiek viešųjų interesų viršenybės neužtikrina Seimo narių veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Seimo narių prievolę vengti interesų konflikto ir pareigą nusišalinti reglamentuoja Seimo statutas (18 straipsnis). Iškilus interesų konfliktui, Seimo nariai privalo elgtis taip, kaip nurodo šis statutas bei SEPK ir VTEK rekomendacijos. Gavusi pranešimą, kad kuris nors Seimo narys savo veikloje nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Seimo Statuto reikalavimų, SEPK turi teisę atlikti šio Seimo nario veiklos tyrimą.