Seimo etikos sargams mes gelbėjimo ratą
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ra­do ke­lią, ga­lin­tį Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją (EPK) iš­trauk­ti iš ne­su­ta­ri­mų liū­no. Ta­čiau bai­mi­na­ma­si, kad re­for­mos ga­li įstrig­ti dėl kai ku­rių par­la­men­ta­rų įno­rių.

Tre­čią mė­ne­sį mer­din­čią EPK ėmė­si gel­bė­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK). Siū­lo­mos per­mai­nos – no­va­to­riš­kos, Sei­mo pra­kti­ko­je iki šiol ne­bū­tos. Ma­žė­tų ne tik EPK na­rių skai­čius, bet ir jų sky­ri­mo tvar­ka. Vi­lia­ma­si, kad nau­jo­vės pa­dės EPK dirb­ti vie­nin­gai ir vyk­dy­ti pa­ves­tas funk­ci­jas.

Iš­nag­ri­nė­jęs vi­sus Sei­mo na­rių pa­teik­tus EPK re­for­mos pro­jek­tus, TTK par­en­gė sa­vą­jį Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sų va­rian­tą. Pa­gal jį EPK bū­tų su­da­ro­ma iš 11 par­la­men­ta­rų (da­bar yra 15). Sei­mo dau­gu­mai pri­klau­san­tys po­li­ti­kai į EPK siū­ly­tų pen­kis kan­di­da­tus iš opo­zi­ci­jos, ki­tus še­šis - Sei­mo ma­žu­mai pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai iš dau­gu­mos flan­go. Taip pat siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad EPK va­do­vu ga­lė­tų bū­ti tik opo­zi­ci­jos at­sto­vas, pa­va­duo­to­ju – dau­gu­mos. Šiuo me­tu EPK na­rius de­le­guo­ja kiek­vie­na frak­ci­ja.

TTK pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, kad to­kias Sta­tu­to pa­tai­sas ko­mi­te­tas pa­lai­mi­no vien­bal­siai. Jų pa­grin­das – gru­pės Sei­mo na­rių siū­ly­mas EPK for­muo­ti ne frak­ci­niu bū­du. “Tik jie siū­lė, kad še­šis na­rius na­rius siū­ly­tų opo­zi­ci­ja iš po­zi­ci­jos, še­šis – at­virkš­čiai. Ta­čiau dis­ku­tuo­da­mi su­ta­rė­me, kad to­kios pro­por­ci­jos yra ne­tei­sin­gos, kad dau­gu­mai tu­rė­tų at­sto­vau­ti vie­nu na­riu dau­giau”, - tei­gė J. Sa­ba­taus­kas. Pa­sak jo, tai, kad kan­di­da­tus siū­lo “prie­šin­ga sto­vyk­la” , lei­džia ti­kė­tis, jos bus par­ink­ti la­biau­siai to­kiam dar­bui tin­kan­tys po­li­ti­kai. “Var­žo­vai vi­suo­met reik­liau ver­ti­na kan­di­da­tus”, - įsi­ti­ki­nęs ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

J. Sa­ba­taus­kas ti­ki­si, kad jau an­tra­die­nį šis TTK pro­jek­tas bus įtrauk­tas į ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bot­var­kę. Ta­čiau, pa­sak jo, tai dar ne­reiš­kia, kad EPK ko­mi­si­jos su­dė­tis ir bus pa­keis­ta. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­mi­nė Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų pa­sta­bą, pa­teik­tą ver­ti­nant anks­tes­nį par­la­men­ta­rų pro­jek­tą. “Bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, kad EPK yra nuo­la­ti­nė ko­mi­si­ja, va­di­na­si Sei­mas ją su­da­ro vi­sai ka­den­ci­jai. To­dėl pa­skir­tie­ji na­riai tu­rė­tų dirb­ti iki pa­bai­gos. Nau­ją EPK for­ma­vi­mo bū­dą ga­lė­si­me pri­tai­ky­ti tik ta­da, kai vi­si jos na­riai bus at­šauk­ti ar­ba at­sis­ta­ty­dins”, - lzi­nios.lt sa­kė J. Sa­ba­taus­kas.

Pri­min­si­me, kad šiuo me­tu apie sa­vo at­sto­vų at­šau­ki­mą iš EPK yra pa­skel­bu­sios trys opo­zi­ci­jos frak­ci­jos – Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, Li­be­ra­lų są­jū­dis ir Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė. Ta­čiau EPK li­ko opo­zi­ci­nės Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos na­rys bei Miš­riai gru­pei pri­klau­san­tis iš­ny­ku­sios “Drą­sos ke­lio” frak­ci­jos at­sto­vas Po­vi­las Gy­lys. Jis jis par­eiš­kęs, kad ne­ke­ti­na pa­lik­ti EPK. To­dėl J. Sa­ba­taus­kas ne be pa­grin­do nuo­gąs­ta­vo, kad at­sis­ta­ty­di­ni­mo pro­ce­sas ga­li ir įstrig­ti. “Vie­na frak­ci­ja per šį lai­ką su­by­rė­jo, to­dėl nė­ra kam tą EPK na­rį at­šauk­ti. Jei jis pats ne­at­sis­ta­ty­dins, ga­li bū­ti prob­le­mų”, - spė­jo J. Sa­ba­taus­kas.

Sei­mo opo­zi­ci­ja prieš po­rą sa­vai­čių pa­skel­bė pa­lie­kan­ti EPK pro­tes­tuo­da­ma prieš val­dan­čių­jų bal­sais pri­ima­mus po­li­ti­nius spren­di­mus. Sei­mui bu­vo pa­teik­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas iš ko­mi­si­jos na­rių iš­brauk­ti jos pir­mi­nin­ką kon­ser­va­to­rių Va­len­ti­ną Stun­dį, jo frak­ci­jos ko­le­gas Vy­tau­tą Juo­za­pai­tį ir Sta­sį Šed­ba­rą, li­be­ra­lę Da­lią Tei­šers­ky­tę bei Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vus Po­vi­lą Gy­lį ir Po­vi­lą Urb­šį.