Seimo etikos sargai pagrūmojo šešiems parlamentarams ūkininkams
Še­ši par­la­men­ta­rai lai­ku ne­nu­trau­kė ūki­nin­ka­vi­mo veik­los ar­ba pa­vė­luo­tai pra­ne­šė apie šios veik­los nu­trau­ki­mą, tre­čia­die­nį kons­ta­ta­vo Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

Ko­mi­si­jos tei­gi­mu, li­be­ra­lai Juo­zas Baub­lys bei „vals­tie­čiai“ Bro­nius Mar­kaus­kas, ku­ris taip pat dir­ba ir že­mės ūkio mi­nis­tru, Au­ri­mas Gai­džiū­nas, Alf­re­das Sta­sys Nau­sė­da, Aud­rys Ši­mas ir Vy­tau­tas Ras­te­nis lai­ku ne­pa­tei­kė duo­me­nų, kie­no var­du re­gis­truo­ti jiems pri­klau­san­tys ūkiai.

Tuo me­tu „vals­tie­čiams“ Va­liui Ąžuo­lui, Pe­trui Ne­vu­liui, Juo­zui Rim­kui, Vik­to­rui Rin­ke­vi­čiui, par­ti­jos ly­de­riui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui ir Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vui And­rie­jui Stan­či­kio ko­mi­si­ja pre­ten­zi­jų ne­tu­rė­jo.

A.Ši­mas tei­si­no­si, kad da­bar jo ūkiu rū­pi­na­si su­tuok­ti­nė.

„Da­bar žmo­na tvar­ko vi­są ūkį“, – Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je tvir­ti­no A.Ši­mas.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) dar ba­lan­dį pa­ve­dė Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai tir­ti, ar 12 par­la­men­ta­rų ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų, drau­džian­čių jiems už­siim­ti už­siim­ti ūki­nin­ka­vi­mu, ir ar lai­kė­si prie­vo­lių dek­la­ruo­ti in­te­re­sus.

Į tar­ny­bi­nės eti­kos sar­gus dėl ko­le­gų krei­pė­si miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės par­la­men­ta­rai Li­nas Bal­sys, Auš­ra Mal­dei­kie­nė, Bro­nius Ma­te­lis, taip pat kon­ser­va­to­rės Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ir Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė. Jų skun­de nu­ro­do­ma, kad 12 Sei­mo na­rių yra ne­nu­trau­kę ūki­nės veik­los, yra ne­iš­si­re­gis­tra­vę iš Ūki­nin­kų re­gis­tro, ne­tei­sin­gai pa­tei­kę ar­ba vi­sai ne­pa­tei­kę duo­me­nų dek­la­ra­ci­jo­se.

Pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog, pa­gal Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rio par­ei­gos yra ne­su­de­ri­na­mos su jo­kio­mis ki­to­mis par­ei­go­mis vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se, taip pat su dar­bu vers­lo, ko­mer­ci­jos bei ki­to­se pri­va­čio­se įstai­go­se ar įmo­nė­se. Tuo me­tu mi­ni­mi as­me­nys, anot par­eiš­kė­jų, prieš tap­da­mi Sei­mo na­riais bu­vo re­gis­tra­vę ūkius, ku­riuos val­dė vie­ni ar bu­vo par­tne­riai ki­tuo­se ūkiuo­se ir už tai ga­vo pa­ja­mas.