Seimo etikos komisija tirs 12 parlamentarų – buvusių ūkininkų elgesį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tre­čia­die­nį VTEK per­da­vė Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ­ko­mi­si­jai (SEPK) nag­ri­nė­ti pra­ne­ši­mą dėl dvy­li­kos Sei­mo na­rių el­ge­sio. Bus aiš­ki­na­ma­si, ar 12 par­la­men­ta­rų ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų, drau­džian­čių jiems už­siim­ti už­siim­ti ūki­nin­ka­vi­mu, ir ar lai­kė­si prie­vo­lių dek­la­ruo­ti in­te­re­sus.

„Mes per­da­vė­me Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai at­lik­ti ty­ri­mą“, – BNS sa­kė VTEK at­sto­vė Eg­lė Iva­naus­kai­tė.

VTEK per­da­vė Sei­mo ko­mi­si­jai pra­dė­ti ty­ri­mus dėl 11 Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vų – par­ti­jos ir frak­ci­jos ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio, Že­mės ūkio mi­nis­tro ir par­la­men­ta­ro Bro­niaus Mar­kaus­ko, Alf­re­do Sta­sio Nau­sė­dos, Va­liaus Ąžuo­lo, Au­ri­mo Gai­džiū­no, Pe­tro Ne­vu­lio, Vy­tau­to Ras­te­nio, Juo­zo Rim­kaus, Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus, And­rie­jaus Stan­či­ko, Aud­rio Ši­mo, taip pat vie­no li­be­ra­lo Juo­zo Baub­lio.

Į tar­ny­bi­nės eti­kos sar­gus dėl ko­le­gų krei­pė­si miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės par­la­men­ta­rai Li­nas Bal­sys, Auš­ra Mal­dei­kie­nė, Bro­nius Ma­te­lis, taip pat kon­ser­va­to­rės Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ir Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė.

Skun­de nu­ro­do­ma, kad 12 Sei­mo na­rių yra ne­nu­trau­kę ūki­nės veik­los, yra ne­iš­si­re­gis­tra­vę iš Ūki­nin­kų re­gis­tro, ne­tei­sin­gai pa­tei­kę ar­ba vi­sai ne­pa­tei­kę duo­me­nų dek­la­ra­ci­jo­se.

Pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog, pa­gal Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rio par­ei­gos yra ne­su­de­ri­na­mos su jo­kio­mis ki­to­mis par­ei­go­mis vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se, taip pat su dar­bu vers­lo, ko­mer­ci­jos bei ki­to­se pri­va­čio­se įstai­go­se ar įmo­nė­se. Tuo me­tu mi­ni­mi as­me­nys, anot par­eiš­kė­jų, prieš tap­da­mi Sei­mo na­riais bu­vo re­gis­tra­vę ūkius, ku­riuos val­dė vie­ni ar bu­vo par­tne­riai ki­tuo­se ūkiuo­se ir už tai ga­vo pa­ja­mas.