Seimo ekspirmininkė teiks audito paslaugas
Tris ka­den­ci­jas Sei­me dir­bu­si uk­mer­giš­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, ne­be­per­rink­ta ket­vir­ta­jai, Uk­mer­gė­je įkū­rė au­di­to pa­slau­gas teik­sian­čią in­di­vi­dua­lią įmo­nę.

L. Grau­ži­nie­nė grįž­ta prie anks­tes­nės veik­los, ku­ria už­siė­mė prieš pa­suk­da­ma į di­džią­ją po­li­ti­ką. Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos eko­no­mis­tės dip­lo­mą tu­rin­ti bu­vu­si „dar­bie­tė“ įstei­gė au­di­to pa­slau­gų in­di­vi­dua­lią įmo­nę ir pa­va­di­no ją „Lo­rau­di­ta“.

„Nau­ji me­tai – nau­ji la­pai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė bu­vu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė, nuo ki­tų me­tų dirb­sian­ti kaip au­di­to­rė. 12 me­tų par­la­men­te pra­lei­du­si L. Grau­ži­nie­nė, ku­riai sau­sio 10 die­ną su­eis 54-eri, tei­gė ga­lė­ju­si pa­il­sė­ti po ne­sėk­min­gai jai su­sik­los­čiu­sių rin­ki­mų.

„Iš­ties, da­bar gy­ve­nu pa­ly­gin­ti ra­mų šei­mos gy­ve­ni­mą. Ei­da­ma į par­duo­tu­vę tu­riu lai­ko stab­te­lė­ti ir pa­si­kal­bė­ti su žmo­nė­mis, ra­miai tvar­kau ju­ri­di­nius įmo­nės stei­gi­mo klau­si­mus. O at­ver­tu­si nau­ją la­pą vėl tap­siu užim­ta mo­te­ri­mi, dir­ban­čia itin at­sa­kin­gą au­di­to­rės dar­bą“, – kal­bė­jo ji.

L. Grau­ži­nie­nė iki 2004-ųjų, kai bu­vo iš­rink­ta Sei­mo na­re, au­di­to­re yra dir­bu­si aš­tuo­ne­rius me­tus. „Au­di­to­rius – aukš­čiau­sia fi­nan­si­nin­ko ka­te­go­ri­ja, o šios sri­ties spe­cia­lis­tas, be spe­cia­ly­bės da­ly­kų, pri­va­lo iš­ma­ny­ti vers­lą, va­dy­bą, psi­cho­lo­gi­jos su­bti­ly­bes“, – pa­brė­žė L. Grau­ži­nie­nė. Ji pa­žy­mė­jo, jog au­di­to­rių pa­siū­la šiuo me­tu ati­tin­ka ša­lies po­rei­kį, ta­čiau bė­da ta, kad itin ma­žai jau­nų žmo­nių ryž­ta­si im­tis šio su­nkaus ir la­bai at­sa­kin­go dar­bo.

Kad tap­tų au­di­to­re, L. Grau­ži­nie­nė tei­gė iš­lai­kiu­si daug ži­nių rei­ka­lau­jan­čius tei­sės, aps­kai­tos, au­di­to ir bu­hal­te­ri­jos eg­za­mi­nus. „Be to, au­di­to­riui vien ži­nių ne­pa­kan­ka, o juo ne­tam­pa­ma ne­tu­rint dar­bo pa­tir­ties“, – sa­kė ji. L. Grau­ži­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad pa­pras­tai au­di­to­rių pa­slau­gas už­si­sa­ko pri­va­tus vers­las – įmo­nių ak­ci­nin­kai, sie­kian­tys įver­tin­ti sam­do­mų dar­buo­to­jų dar­bo re­zul­ta­tus. Įmo­nių au­di­tą at­li­kę au­di­to­riai su­rink­tus duo­me­nis pri­sta­to ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­muo­se.

Dirb­da­ma Sei­me, L. Grau­ži­nie­nė ku­rį lai­ką va­do­va­vo Au­di­to ko­mi­te­tui. Anot jos, au­di­to­rės ži­nios jai pa­dė­jo ge­riau įver­tin­ti Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­bą au­di­tuo­jant vals­ty­bės įmo­nes.

L. Grau­ži­nie­nė dar ne­nusp­ren­dė, kiek žmo­nių sam­dys dirb­ti sa­vo įkur­to­je įmo­nė­je „Lo­rau­di­ta“. Ji pra­si­ta­rė, jog vi­sa­da no­rė­jo dirb­ti sos­ti­nė­je, tad ga­li bū­ti, kad jos au­di­to įmo­nė pra­dės veik­ti bū­tent Vil­niu­je. Pa­klaus­ta, ar ta­pu­si au­di­to­re at­si­duos vien tie­sio­gi­niam dar­bui, ar im­sis ir po­li­ti­kos, nuo ku­rios šiuo me­tu yra at­si­ri­bo­ju­si, ji at­sa­kė: „Nie­ka­da ne­sa­kyk nie­ka­da.“

L. Grau­ži­nie­nė aiš­ki­no, kad „ti­krą­ja Lo­re­ta“ ta­po kaip tik da­bar, o to sie­kė ir sau lin­kė­jo dau­gy­bę me­tų. Ji ne­slė­pė, jog bu­vi­mas aukš­čiau­sio­je val­džio­je iš jos bu­vo at­ėmęs as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą, ku­riuo džiau­gia­si da­bar.