Seimo delegacija kels sparnus į Vietnamą
Sei­mo va­do­vy­bė pa­lai­mi­no ke­lių par­la­men­ta­rų ir kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vų sa­vai­tės truk­mės ko­man­di­ruo­tę į Ha­no­jų. Nors tei­gia­ma, jog ne­pi­giai at­siei­sian­ti vieš­na­gė Viet­na­me yra rei­ka­lin­ga ir svar­bi, opo­zi­ci­ja įsi­ti­ki­nu­si, kad tai tė­ra dar vie­nas po­li­ti­nio tu­riz­mo pa­vyz­dys.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vas Vy­tau­tas Gap­šys, par­la­men­to kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tarp­tau­ti­nių ry­šių de­par­ta­men­to Tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų sky­riaus pa­ta­rė­ja Lau­ra Šums­kie­nė ren­gia­si į to­li­mą ke­lio­nę - ko­vo pa­bai­go­je jie da­ly­vaus Viet­na­me vyk­sian­čio­je Tarp­par­la­men­ti­nės Są­jun­gos asamb­lė­jo­je.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai siū­lo ko­le­goms ke­liau­ti ar­ti­mes­nė­mis ir ak­tua­les­nė­mis kryp­ti­mis.

Ne­ga­li nevykti

LŽ kal­bin­tas Sei­mo de­le­ga­ci­jos Tarp­par­la­men­ti­nė­je Są­jun­go­je na­rys G. Kir­ki­las pa­žy­mė­jo, kad or­ga­ni­za­ci­ja, į ku­rios po­sė­džius Viet­na­me jis ren­gia­si vyk­ti, yra di­džiau­sia to­kia pa­sau­ly­je. „Tai Jung­ti­nių Tau­tų par­la­men­ti­nis ati­tik­muo“, - aiš­ki­no jis.

Tarp­par­la­men­ti­nės Są­jun­gos asamb­lė­jos ren­gia­mos du kar­tus per me­tus: pa­va­sa­rį - ku­rio­je nors pa­sau­lio vals­ty­bė­je, ru­de­nį - Švei­ca­ri­jo­je, Že­ne­vos mies­te. Pa­sak G. Kir­ki­lo, Lie­tu­vos par­la­men­ta­rai pa­pras­tai da­ly­vau­ja šiuo­se ren­gi­niuo­se. Jo žo­džiais, ke­lio­nė į Viet­na­mą - to­li­ma, bet ti­krai bus nau­din­ga.

„Ka­dai­se, 2000 me­tais, su ko­le­ga And­riu­mi Ku­bi­liu­mi skri­do­me į Pie­tų Ko­rė­ją. Ten pa­vy­ko už­megz­ti san­ty­kius, ku­rie vė­liau bu­vo iš­plė­to­ti. Kaip ži­no­te, Pie­tų Ko­rė­ja mums pa­sta­tė su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo lai­vą, eko­no­mi­niai ry­šiai tam­pa in­ten­sy­ves­ni. Kai to­je ša­ly­je lan­kė­mės pa­sta­rą­jį kar­tą, bu­vo su­tar­ta dėl ga­li­mų rin­kų. O Viet­na­mas yra la­bai spar­čiai eko­no­miš­kai be­si­vys­tan­ti vals­ty­bė. Bū­tent to­dėl jai su­teik­ta gar­bė su­reng­ti Tarp­par­la­men­ti­nės Są­jun­gos asamb­lė­ją. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip ga­lė­tu­me ne­vyk­ti“, - kal­bė­jo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Ap­mo­kės Seimas

Pa­sak G. Kir­ki­lo, par­eng­ta in­ten­sy­vi Tarp­par­la­men­ti­nės Są­jun­gos asamb­lė­jos po­sė­džių dar­bot­var­kė. Esą Sei­mo kanc­le­rė D. Rau­do­nie­nė vyks­ta į Ha­no­jų, nes nu­ma­ty­ta spe­cia­li prog­ra­ma ir par­la­men­tų kan­ce­lia­ri­jų va­do­vams.

Pats G. Kir­ki­las nu­si­tei­kęs Viet­na­me svars­ty­ti daug svar­bių klau­si­mų. Jis ti­ki­si, kad re­zo­liu­ci­ją dėl si­tua­ci­jos Ukrai­no­je pa­teiks ko­le­gos ukrai­nie­čiai. Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, taip pat ga­li tek­ti svars­ty­ti klau­si­mą dėl Iz­rae­lio ir Pa­les­ti­nos.

Skai­čiuo­ja­ma, kad kiek­vie­no Sei­mo de­le­ga­ci­jos na­rio ko­man­di­ruo­tės iš­lai­dos sieks apie 2 tūkst. eu­rų. Anot G. Kir­ki­lo, iš par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jos ir Sei­mo de­le­ga­ci­jai Tarp­par­la­men­ti­nė­je Są­jun­go­je skir­tų lė­šų bus su­mo­kė­ta už par­la­men­ta­rų ir val­di­nin­kių lėk­tu­vo bi­lie­tus bei gy­ve­ni­mą vieš­bu­ty­je.

Ne­įž­vel­gia vertės

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Tarp­par­la­men­ti­nė Są­jun­ga - „tuš­čia vie­ta“, ne­tu­rin­ti nie­ko bend­ra su mū­sų ša­lies už­sie­nio po­li­ti­kos pri­ori­te­tais. Ko­le­gų ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vių ko­man­di­ruo­tę jis ver­ti­na kaip po­li­ti­nį tu­riz­mą.

„Ma­ny­čiau, de­le­ga­ci­ja tu­rė­tų bū­ti mi­ni­ma­li. Į to­kią ko­man­di­ruo­tę ga­lė­tų va­žiuo­ti koks nors ste­bė­to­jas ar Sei­mo Tarp­tau­ti­nių ry­šių de­par­ta­men­to at­sto­vas. Man te­ko su­si­pa­žin­ti su Tarp­par­la­men­ti­nės Są­jun­gos veik­la. Tai tuš­čia vie­ta, nie­ki­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios pri­dė­ti­nės ver­tės per pen­kias ka­den­ci­jas Sei­me ne­įžiū­rė­jau“, - pa­brė­žė A. Ažu­ba­lis.

Par­la­men­ta­ras su­ti­ko, kad rei­kia stip­rin­ti kai ku­rias Sei­mo de­le­ga­ci­jas, dau­giau pi­ni­gų skir­ti Sei­mo URK ko­man­di­ruo­tėms, kai vyks­ta­ma pas par­tne­rius ir svars­to­mi Eu­ro­pai, JAV, Ar­ti­mie­siems Ry­tams ak­tua­liau­si klau­si­mai. „A­pie tai kal­ba­ma jau ne pir­mą kar­tą, ta­čiau tam nė­ra po­li­ti­nės va­lios“, - sa­kė A. Ažu­ba­lis.

Bu­vo na­riais ir tarpukariu

1889 me­tais įkur­ta Tarp­par­la­men­ti­nė Są­jun­ga yra vals­ty­bių par­la­men­tus vie­ni­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja. Sei­mo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je nu­ro­do­ma, kad Tarp­par­la­men­ti­nė Są­jun­ga - tai įsta­ty­mų lei­dė­jų par­la­men­ti­nės dip­lo­ma­ti­jos dia­lo­go cen­tras, ku­ria­me at­sto­vau­ja­ma pa­grin­di­niams pa­sau­lio po­li­ti­niams mo­ky­mams. Or­ga­ni­za­ci­ja ska­ti­na bend­ra­dar­bia­vi­mą, par­la­men­tų kei­ti­mą­si pa­tir­ti­mi, ke­lia tarp­tau­ti­nės svar­bos klau­si­mus ir reiš­kia sa­vo po­žiū­rį į ga­li­mus prob­le­mų spren­di­mus.

Pa­grin­di­nės jos veik­los kryp­tys: at­sto­vau­ja­mo­sios de­mo­kra­ti­jos gy­ni­mas ir rė­mi­mas, tarp­tau­ti­nės tai­kos ir sau­gu­mo ska­ti­ni­mas, eko­no­mi­nė bei so­cia­li­nė plė­tra ir ap­lin­kos ap­sau­ga, žmo­gaus tei­sės ir tarp­tau­ti­nė hu­ma­ni­ta­ri­nė tei­sė, mo­te­rų da­ly­va­vi­mas po­li­ti­nė­je veik­lo­je, švie­ti­mas, moks­las, kul­tū­ra.

Lie­tu­vos Sei­mas Tarp­par­la­men­ti­nės Są­jun­gos na­riu bu­vo nuo 1923 iki 1928 me­tų. 1991 me­tais na­rys­tė at­nau­jin­ta. 2008-ai­siais su­for­muo­ta Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja Tarp­par­la­men­ti­nė­je Są­jun­go­je.