Seimo darbus rikiuoja išorės grėsmės
Pus­tre­čio mė­ne­sio ne­po­sė­džia­vę tau­tos iš­rink­tie­ji de­ga ryž­tu im­tis veik­los. Kaip vie­nas svar­biau­sių an­tra­die­nį pra­si­dė­sian­čios pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų įvar­di­ja­mas šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės grą­ži­ni­mo klau­si­mas.

Iš­kil­min­gai pa­mi­nė­ję vals­ty­bės ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­tį Sei­mo na­riai im­sis pro­ziš­kes­nių dar­bų. Vien Vy­riau­sy­bė po­li­ti­kams yra par­en­gu­si 400 įvai­rių tei­sės ak­tų pa­ke­tą. O ir pa­čių Sei­mo na­rių kū­ry­bi­nis po­ten­cia­las, lais­vuo­ju lai­ko­tar­piu kiek pri­blė­sęs, at­si­gau­na. Ka­dan­gi pa­va­sa­rio se­si­ja ne­bus pa­ženk­lin­ta rin­ki­mų spau­du, Sei­mo na­riai vi­lia­si kons­truk­ty­ves­nių dis­ku­si­jų bei spar­tes­nių spren­di­mų. Opo­zi­ci­ja, įžvelg­da­ma val­dan­čiuo­sius ka­muo­jan­čią “a­ne­mi­ją”, es­min­ges­nių per­mai­nų ne­si­ti­ki.

Ne­su­ta­ri­mai iš­pūs­ti

Di­džiau­sios val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė prog­no­za­vo se­si­ją bū­siant “dar­bi­nę, la­biau su­telk­tą ir mo­ty­vuo­tą”. “Įs­ta­ty­mai, ku­riuos teks pri­im­ti, ak­tua­lūs dau­ge­liui vi­suo­me­nės na­rių. Ne­abe­jo­ti­nai lau­kia karš­tos dis­ku­si­jos. La­bai no­rė­tų­si, kad jos bū­tų lo­giš­kos, pa­sver­tos, ar­gu­men­tuo­tos. Kad bū­tų kuo ma­žiau emo­ci­jų ir dau­giau da­ly­ki­nės kom­pe­ten­ci­jos bei tei­sin­gos po­li­ti­nės nuo­jau­tos. Kad sa­vo spren­di­mais ne­dis­kre­di­tuo­tu­me nei sa­vęs, nei vals­ty­bės”, - LŽ aiš­ki­no I. Šiau­lie­nė. Pa­sak po­li­ti­kės, be dis­ku­si­jų dėl šauk­ti­nių grą­ži­ni­mo, teks baig­ti ru­dens se­si­jo­je pra­dė­tus dar­bus. “Ne­sa­me reg­la­men­ta­vę azar­ti­nių lo­ši­mų in­ter­ne­to erd­vė­je. Lau­kia LSDP ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą ati­tin­kan­čios Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sos dėl fik­suo­tos įmo­kos už stu­di­jas. Grį­ši­me prie grei­tų­jų kre­di­tų griež­tes­nio reg­la­men­ta­vi­mo, par­eng­tos rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­tai­sos”, - var­di­jo I. Šiau­lie­nė. Se­niū­nė pa­nei­gė sklin­dan­čias kal­bas apie trin­tį tarp koa­li­ci­jos par­tne­rių. Jos tei­gi­mu, pir­ma­die­nį kvie­čia­ma val­dan­čių­jų po­li­ti­nė ta­ry­ba, ku­rio­je bus ap­tar­ti se­si­jos dar­bai ir bend­ra tak­ti­ka. “Ti­krai nie­kas ne­kal­ba apie pa­si­trau­ki­mą ar koa­li­ci­jos per­for­ma­vi­mą”, - ti­ki­no I. Šiau­lie­nė.

Ne­su­ta­ri­mų ver­si­ją at­me­tė ir nau­ja­sis val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys. “Ži­no­ma, nuo­mo­nių skir­tu­mų tarp koa­li­ci­jos par­tne­rių vi­sa­da bū­na, tai nor­ma­lu. O opo­zi­ci­ja vi­sa­da no­ri pa­aš­trin­ti mū­sų san­ty­kius. Bet taip nė­ra. Ma­nau, koa­li­ci­ja dir­ba ga­na kons­truk­ty­viai”, - LŽ sa­kė po­li­ti­kas. Jo tei­gi­mu, ir to­liau bus sten­gia­ma­si, kad Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma bū­tų sėk­min­gai vyk­do­ma.

Grįš prie R. Pa­kso reikalų

Pa­sak val­dan­čio­sios “Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo” frak­ci­jos se­niū­no Pe­tro Gra­žu­lio, frak­ci­jos na­riai se­si­jai pa­tei­kė 53 tei­sės ak­tų pro­jek­tus. Po­li­ti­kas iš­sky­rė sa­vą­jį siū­ly­mą - dvie­jų pen­si­jų tei­sė­jams mo­kė­ji­mo. “Jie gau­na vals­ty­bi­nę ir se­nat­vės pen­si­jas ir dar dirb­da­mi ga­li šią pri­vi­le­gi­ją iš­sau­go­ti. Siū­lau at­si­sa­ky­ti vals­ty­bi­nės pen­si­jos, ku­ri tu­ri bū­ti su­tei­kia­ma tik už nuo­pel­nus vals­ty­bei”, - LŽ aiš­ki­no P. Gra­žu­lis.

Nors Vy­riau­sy­bė ir ne­pri­ta­rė, jis ti­ki­no ne­at­si­sa­kan­tis min­ties įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius se­niū­nų rin­ki­mus. “Be abe­jo­nės, siek­si­me, kad bū­tų su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­ri pa­ga­liau iš­siaiš­kin­tų, bu­vo ar ne Lie­tu­vo­je CŽV ka­lė­ji­mai, ko­kie as­me­nys už tai at­sa­kin­gi, kur bu­vo pa­nau­do­ti gau­ti pi­ni­gai”, - tei­gė se­niū­nas. “Tvar­kie­čiai” ir to­liau rū­pin­sis sa­vo par­ti­jos ly­de­rio per ap­kal­tą nu­ša­lin­to­jo pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso “rea­bi­li­ta­ci­ja”. Anot P. Gra­žu­lio, jiems pri­im­ti­niau­sias tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Juo­zo Ber­na­to­nio siū­ly­mas, kad per ap­kal­tą nu­ša­lin­ta­jam po­li­ti­kui drau­džia­ma pre­ten­duo­ti tik į pre­zi­den­to pos­tą. “Ta­čiau kon­ser­va­to­riai su­tin­ka, kad toks as­muo bū­tų tik ei­li­nis Sei­mo na­rys. Dar dis­ku­tuo­si­me, kal­bė­si­mės su kon­ser­va­to­riais, val­dan­čių­jų po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je”, - pa­sa­ko­jo se­niū­nas. P. Gra­žu­lis pa­tvir­ti­no, kad par­ti­ją pa­li­kęs And­rius Ma­zu­ro­nis įtei­kė pra­šy­mą iš­ei­ti ir iš frak­ci­jos. Ta­čiau se­niū­nas spė­jo, kad į frak­ci­ją ga­li su­grįž­ti Re­mi­gi­jus Ačas.

Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės se­niū­nė Ri­ma Baš­kie­nė spė­jo, kad di­džiau­sią dis­ku­si­ją su­kels šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės klau­si­mas. “Tu­rė­si­me la­bai ge­rai iš­ana­li­zuo­ti, įsik­lau­sy­ti ir į tuos nuo­gąs­ta­vi­mus, ku­riuos iš­sa­ko vi­suo­me­nė”, - LŽ sa­kė po­li­ti­kė. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad Sei­mo na­riams kur kas daž­niau rei­kė­tų lan­ky­tis ra­jo­nuo­se ir tie­sio­giai bend­rau­ti su žmo­nė­mis. Tam pra­vers­tų ir iš­va­žiuo­ja­mie­ji Sei­mo ko­mi­te­tų po­sė­džiai. “Tai la­bai nau­din­ga. Ypač da­bar, kai dar­bą pra­dės nau­jos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos ir me­rai”, - pa­brė­žė R. Baš­kie­nė. Ji vy­lė­si, kad šios se­si­jos dar­bas bus kons­truk­ty­vus, bus iš­veng­ta tuš­čio po­li­ti­ka­vi­mo. Se­niū­nės ži­nio­mis, frak­ci­jos na­riai yra įre­gis­tra­vę 32 pro­jek­tus.

Siū­lys spar­tin­ti kom­pen­sa­ci­jas

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma prog­no­za­vo, kad frak­ci­jos na­riai ti­krai pri­tars šauk­ti­nių grą­ži­ni­mui. “Ži­no­ma, dėl at­ski­rų de­ta­lių teik­si­me sa­vo po­žiū­rį”, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras. Pa­sak jo, ma­tant Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je, mū­sų kraš­to gy­ny­bos stip­ri­ni­mo klau­si­mai bus itin ak­tua­lūs. “Iš mū­sų frak­ci­jos na­rių tei­kia­mų pro­jek­tų pir­miau­sia iš­skir­čiau tuos, ku­riais sie­kia­ma įtei­sin­ti pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mą iki šių me­tų lie­pos 1 die­nos. Fi­nan­sų eks­per­tai pa­tvir­ti­na, kad to­kia ga­li­my­bė eg­zis­tuo­ja, ji ne­su­ku­ria jo­kių su­nku­mų mū­sų fi­nan­sams. Už tai ko­vo­si­me, kiek tik pa­jėg­si­me”, - ti­ki­no J. Raz­ma.

Val­dan­čių­jų veik­lo­je kon­ser­va­to­rius tei­gė pa­si­gen­dan­tis kryp­tin­gu­mo. Jo nuo­mo­ne, vi­siš­kai pa­si­tei­si­no pre­zi­den­tės pers­pė­ji­mas, “kad iš ši­tos dau­gu­mos Vy­riau­sy­bės ko­kių nors es­mi­nių re­for­mų nė vie­no­je sri­ty­je ti­kė­tis ne­ver­ta”. Pa­sak J. Raz­mos, nė vie­no­je sri­ty­je – ener­ge­ti­kos, mo­kes­čių, svei­ka­tos ap­sau­gos – per­mai­nų ne­įvy­ko. “Ma­nau, kad val­dan­tie­ji jau pra­dės dar­buo­tis ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų re­ži­mu. Kad ne­su­kel­tų ne­igia­mų ban­gų, jie ge­riau nie­ko ne­da­rys”, - spė­jo J. Raz­ma.

Mi­nis­trės nepamiršo

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis sa­kė, kad šią se­si­ją li­be­ra­lai teiks pir­me­ny­bę eko­no­mi­kos plė­trą ska­ti­nan­tiems pro­jek­tams. Bus siū­lo­mos dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­čios pa­tai­sos, grįž­ta­ma prie ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo dy­džio di­di­ni­mo dir­ban­čioms ir vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms. “Ma­no­me, kad šiems žmo­nėms rei­kia su­da­ry­ti ga­li­my­bes gau­ti šiek tiek dau­giau pa­ja­mų”, - LŽ sa­kė se­niū­nas. Taip pat bus siū­lo­ma dar kar­tą dis­ku­tuo­ti dėl so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų "lu­bų" nu­sta­ty­mo. “Ži­no­ma, la­bai pa­lai­ky­si­me ir daug dė­me­sio skir­si­me in­ter­ne­ti­niam bal­sa­vi­mui įtei­sin­ti. Lie­tu­va čia jau pa­vė­la­vo, bet, kaip sa­ko­ma, ge­riau vė­liau ne­gu nie­ka­da”, - tei­gė E. Ma­siu­lis.

Li­be­ra­lai ke­ti­na su­grįž­ti ir prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos bei jos va­do­vės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės veik­los prob­le­mų. “Mi­nis­trę kvie­si­me į Sei­mo po­sė­dį. Ką da­ry­si­me to­liau, pri­klau­sys nuo jos at­sa­ky­mų”, - tvir­ti­no frak­ci­jos se­niū­nas. E. Ma­siu­lis spė­jo, kad sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tai su­kels tam ti­krą su­maiš­tį val­dan­čių­jų gre­to­se. “Jau ma­to­me, kad at­si­ra­do vi­di­nių įtam­pų, san­ty­kių aiš­ki­ni­mo­si. Pa­ga­liau vis la­biau bus gal­vo­ja­ma apie Sei­mo rin­ki­mus. Tad dar­bo at­mos­fe­ra val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je bus su­dė­tin­ga”, - prog­no­za­vo li­be­ra­las.

Lau­kia kad­rų pokyčiai

Ko­vo 15-ąją, su­su­ma­vus an­tro­jo me­rų rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tus, pa­aiš­kės ir Sei­mo na­rių “kad­ri­niai” po­ky­čiai. Dėl me­ro re­ga­li­jų var­žo­si pen­ki par­la­men­ta­rai. Jei li­be­ra­las Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, 2012 me­tais į Sei­mą iš­rink­tas dai­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, tap­tų sos­ti­nės me­ru, jį pa­keis­tų Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­še esan­ti šach­ma­ti­nin­kė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė. Frak­ci­ją ga­li pa­pil­dy­ti ir Ša­rū­nas Gus­tai­nis, sos­ti­nės Žir­mū­nų ra­jo­ne dėl par­la­men­ta­ro man­da­to be­si­var­žan­tis su kon­ser­va­to­re Rad­vi­le Mor­kū­nai­te-Mi­ku­lė­nie­ne.

Kas užim­tų ki­tų sei­mū­nų, pre­ten­duo­jan­čių į me­rus (kon­ser­va­to­rės Ag­nės Bi­lo­tai­tės, li­be­ra­lo Al­gio Ka­šė­tos, “dar­bie­tės” Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės ir “miš­rū­no” Va­le­ri­jaus Si­mu­li­ko), vie­tas Sei­me, pa­aiš­kė­tų tik po nau­jų rin­ki­mų. Šie par­la­men­ta­rai 2012–ai­siais bu­vo iš­rink­ti vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Pa­gal įsta­ty­mą Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja Sei­mo na­rio rin­ki­mus tu­ri su­reng­ti ne vė­liau kaip per pu­sę me­tų.