Seimo automobilių parkui prisireikė naujų detalių
Di­de­lį au­toū­kį val­dan­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja pla­nuo­ja nau­jų au­to­mo­bi­lių at­sar­gi­nių de­ta­lių pir­ki­mą. Pa­teik­ta­me są­ra­še iš vi­so nu­ro­dy­ta per 1,5 tūkst. skir­tin­gų de­ta­lių, ku­rios bū­tų per­ka­mos esant po­rei­kiui. Kai ku­rie po­li­ti­kai aps­kri­tai kri­ti­kuo­ja val­diš­kų au­toū­kių sis­te­mą.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja su­tar­tį au­to­mo­bi­lių de­ta­lių pir­ki­mui no­rė­tų su­da­ry­ti tre­jiems me­tams. Kiek pi­ni­gų tam pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti, ne­atsk­lei­džia­ma. Ta­čiau po­rei­kis ga­li bū­ti ne­ma­žas, nes Sei­mo au­toū­kį su­da­ro per pus­šim­tis įvai­rių au­to­mo­bi­lių.

Pirks pa­gal poreikį

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja aiš­ki­na, kad pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se iš­var­dy­tos de­ta­lės yra nu­ro­dy­tos įkai­niams gau­ti, pa­siū­ly­mams pa­ly­gin­ti ir įver­tin­ti. Esą su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piu de­ta­lės bus per­ka­mos pa­gal po­rei­kį (ša­li­nant at­si­ra­du­sius ge­di­mus) už ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­sio tie­kė­jo nu­ro­dy­tus įkai­nius.

„Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja nė­ra įsi­pa­rei­go­ju­si už­sa­ky­ti ir nu­pirk­ti vi­sas kon­kur­so są­ly­go­se iš­var­dy­tas pre­kes ir jų kie­kius“, – ti­ki­no Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Ze­le­nia­kas.

Ve­žio­ja­mi Sei­mo va­do­vai, par­la­men­ta­rai ir svečiai

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja tu­ri 63 au­to­mo­bi­lius: 49 leng­vuo­sius, 6 – au­to­bu­sus, 5 – vie­na­tū­rius, 3 – kro­vi­ni­nius. 2014–2015 me­tais vie­šuo­se auk­cio­nuo­se ins­ti­tu­ci­ja par­da­vė 21 au­to­mo­bi­lį ir jų par­ką esą ke­ti­na ma­žin­ti to­liau.

Tei­gia­ma, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos po­rei­kiams au­to­mo­bi­lių pa­kan­ka. Ta­čiau at­vy­kus di­des­niam sve­čių iš už­sie­nio skai­čiui, ten­ka nuo­mo­tis pa­pil­do­mus au­to­mo­bi­lius. „Tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai nau­do­ja­mi nu­sta­ty­ta tvar­ka ap­tar­nau­ti Sei­mo va­do­vus, ko­mi­te­tus, frak­ci­jas, Sei­mo na­rius, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos va­do­vus ir pa­da­li­nius. Trans­por­to sky­rius taip pat ap­tar­nau­ja Sei­mo sve­čius ir ofi­cia­lias už­sie­nio de­le­ga­ci­jas, fo­ru­mus, kon­fe­ren­ci­jas pa­gal tarp­tau­ti­nio pro­to­ko­lo rei­ka­la­vi­mus, vas­ty­bi­nių šven­čių ren­gi­nius, vals­ty­bės lė­šo­mis lai­do­ja­mų as­me­nų lai­do­tu­ves ir ki­tus ren­gi­nius“, – aiš­ki­no Ar­tū­ras Ze­le­nia­kas.

Se­niau­siam au­to­bu­sui – 23 me­tai

Sei­mo au­toū­kio au­to­mo­bi­lių am­žius ge­ro­kai ski­ria­si. Nau­jau­si – BMW mar­kės au­to­mo­bi­liai, pa­ga­min­ti 2014 me­tais. Se­niau­si Sei­mui pri­klau­san­tys au­to­mo­bi­liai bu­vo pa­ga­min­ti dar 1992, 1995, 1997 ir 1998 me­tais. „Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja eksp­loa­tuo­ja tik tech­niš­kai tvar­kin­gus au­to­mo­bi­lius. Ta­čiau 1992–2001 me­tų ga­my­bos au­to­mo­bi­liai jau tech­niš­kai pa­se­nę“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo A. Ze­le­nia­kas.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos trans­por­to iš­lai­ky­mui – de­ga­lams, at­sar­gi­nėms da­lims, re­mon­to me­džia­goms, drau­di­mui, tech­ni­nei prie­žiū­rai ir kt. – šie­met nu­ma­ty­ta kiek dau­giau nei 209 tūkst. eu­rų. Iki gruo­džio vi­du­rio pa­nau­do­ta be­veik 185 tūkst. eu­rų.

Ga­li kil­ti daug klausimų

Sei­mo Tė­vy­nės Są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma pa­žy­mė­jo, kad vi­sa­da kils klau­si­mų, ar to­kio­se vals­ty­bės kon­tro­liuo­ja­mo­se struk­tū­ro­se, kaip Sei­mo au­toū­kis, vis­kas da­ro­ma skaid­riai ar ne be rei­ka­lo vyk­do­mi pa­na­šūs pir­ki­mai. „Gal vis­kas bū­tų pa­pras­čiau, jei­gu tai bū­tų ne biu­dže­ti­nė struk­tū­ra, o vals­ty­bės kon­tro­liuo­ja­ma įmo­nė, esan­ti aiš­kes­niuo­se ko­mer­ci­niuo­se san­ty­kiuo­se su pa­slau­gų ga­vė­jais ir kon­ku­ren­cin­ga su ki­to­mis pa­na­šias pa­slau­gas tei­kian­čio­mis pri­va­čio­mis struk­tū­ro­mis. Da­bar kai tai yra biu­dže­ti­nis pa­da­li­nys, ga­li kil­ti klau­si­mų, ar ne per daug kaž­ko pri­si­per­ka, ar ti­krai rei­kia tiek de­ta­lių, ar ne­pap­ras­čiau re­mon­to pa­slau­gas or­ga­ni­zuo­tis ir gau­ti pri­va­čia­me sek­to­riu­je, ar tos de­ta­lės bus skaid­riai nu­pirk­tos. Kai yra bū­tent to­kio ti­po struk­tū­ra, prob­le­mų vi­sa­da bus“, – pa­ste­bė­jo jis.

Prieš ke­lis me­tus J. Raz­ma siū­lė pa­grin­di­nėms ša­lies ins­ti­tu­ci­joms – Pre­zi­den­to, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­joms – aps­vars­ty­ti ga­li­my­bę par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jos Trans­por­to sky­riu­je su­kon­cen­truo­ti vi­sų val­džios įstai­gų ap­rū­pi­ni­mą tar­ny­bi­niu trans­por­tu, vė­liau šį sky­rių pert­var­kant į at­ski­rą biu­dže­ti­nę įstai­gą. Ta­čiau vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms toks siū­ly­mas ne­pa­si­ro­dė pa­trauk­lus.