Seimo auditorę stebina valstybės įstaigų išlaidavimas
Pra­ėju­siais me­tais vals­ty­bės įstai­gų iš­lai­dos dar­bo už­mo­kes­čiui, eks­per­tams, kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mui ir trans­por­tui di­dė­jo.

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė „tvar­kie­tė“ Jo­li­ta Vaic­kie­nė sa­kė esan­ti nu­ste­bin­ta to­kio iš­lai­da­vi­mo.

„Ne­ži­nau, ko­dėl mi­nis­te­ri­jos taip sau lei­džia. Kai pra­dė­jo dirb­ti ši Vy­riau­sy­bė, sa­kė­me, kad per­žiū­rė­si­me, tvar­ky­si­me, da­ry­si­me, ma­žin­si­me iš­lai­das eks­per­tams, kei­si­me ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą. Ka­den­ci­ja ei­na į pa­bai­ga, bet kol kas tik kal­ba­me“, - tei­gė par­la­men­ta­rė.

Ji pri­si­pa­ži­no bu­vu­si la­bai nu­ste­bin­ta pa­ma­čiu­si Au­di­to ko­mi­te­to su­rink­tus duo­me­nis iš asig­na­vi­mų val­dy­to­jų apie 2014 me­tų iš­lai­das dar­bo už­mo­kes­čiui, ko­man­di­ruo­tėms, rep­re­zen­ta­ci­jai, eks­per­tams, kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mui ir trans­por­tui.

„Aš as­me­niš­kai ne­ti­kė­jau, kad bus toks di­dė­ji­mas. 2013 me­tais, pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai me­tais, už­mer­kė­me akis, bet gal­vo­jo­me, kad 2014 me­tais ti­krai tu­ri bū­ti ma­žė­ji­mas. Bet duo­me­nys ro­do ką ki­ta“, - tvir­ti­no J.Vaic­kie­nė.

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to su­rink­ta me­džia­ga ro­do, kad pra­ėju­siais me­tais rep­re­zen­ta­ci­jai iš­leis­ta 17,7 mln. li­tų (5,1 mln. eu­rų). Be­je, tai vie­nas iš dvie­jų ro­dik­lių, ku­ris yra ma­žes­nis, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais. Ta­čiau tuo­met di­de­lės lė­šos rep­re­zen­ta­ci­jai skir­tos per Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai.

Įvai­rių eks­per­tų pa­slau­gos per­nai vals­ty­bei kai­na­vo dvi­gu­bai bran­giau nei už­per­nai. Tam iš­leis­ta 20,9 mln. li­tų (6 mln. eu­rų), 2013 me­tais bu­vo 10 mln. li­tų (2,9 mln. eu­rų).

Dau­giau­sia eks­per­tams su­mo­kė­jo Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja. Jos iš­lai­dos šio­je sri­ty­je per me­tus pa­di­dė­jo nuo - 1,5 mln. li­tų (0,4 tūkst. eu­rų) už­per­nai iki 11,2 mln. li­tų (3,2 mln. eu­rų) per­nai. Moks­lo ta­ry­ba tam iš­lei­do 2,3 mln. li­tų (0,66 tūkst. eu­rų), Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja - 1,46 mln. li­tų (0,46 tūkst. eu­rų), Ūkio mi­nis­te­ri­ja - per 1 mln. li­tų (0,29 tūkst. eu­rų). Eks­per­tus taip pat sam­dė Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir kt.

Per­nai iš­lai­dos trans­por­tui iš­au­go iki 134 mln. li­tų (38,8 mln. eu­rų) ir pa­ly­gin­ti su už­per­nai pa­di­dė­jo 16,4 proc.

Ko­man­di­ruo­tėms te­ko 56,5 mln. li­tų (16,37 mln. eu­rų), tai yra be­veik 10 mln. li­tų (2,9 mln. eu­rų) ma­žiau nei už­per­nai.

Pa­sak Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės, „keis­ta, kad net ir dau­gė­jant dar­buo­to­jų, vis dėl­to dau­gė­jo ir prie­mo­kų už pa­pil­do­mą dar­bo krū­vį – 2014 me­tais to­kių prie­mo­kų pri­skai­čiuo­ta 75 mln. li­tų (21,7 mln. eu­rų)“.

J.Vaic­kie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad ly­gi­nant per­nykš­tes iš­lai­das su 2012-ųjų, vi­so­se ei­lu­tė­se skai­čiai ge­ro­kai di­des­ni.

„Ma­nau, kad bet ko­kiu at­ve­ju bus krei­pi­ma­sis tiek į prem­je­rą, tiek į Vy­riau­sy­bę, kad iš­ana­li­zuo­tų ten­den­ci­jas, ar ma­to, kad tai pa­grįs­ta, - sa­kė Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė. - (...) Prem­je­ras tu­ri pa­žiū­rė­ti, ko­kia mi­nis­te­ri­jo­se si­tua­ci­ja ir pri­im­ti kar­tu Vy­riau­sy­bė­je spren­di­mus. Kar­di­na­lius.“