Seimo Audito komitetui vadovaus V. Kamblevičius
Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tui va­do­vaus „tvar­kie­tis“ Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius.

Sei­mas an­tra­die­nį 63 bal­sais už, 24 – prieš, 16 par­la­men­ta­rų su­si­lai­kius pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo V.Kamb­le­vi­čius pa­tvir­tin­tas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku.

Ko­mi­te­tas val­dan­čių­jų bal­sais per­rin­ko pir­mi­nin­ką, kai anks­tes­nė va­do­vė Jo­li­ta Vaic­kie­nė pa­li­ko „tvar­kie­čius“ ir pe­rė­jo pas opo­zi­ci­nius li­be­ra­lus.

Opo­zi­ci­ja ra­gi­no pos­te pa­lik­ti J.Vaic­kie­nę, pri­min­da­ma, jog anks­čiau bu­vo su­sik­los­čiu­si pra­kti­ka val­džios fi­nan­sus kon­tro­liuo­jan­čio Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vu skir­ti opo­zi­ci­jos at­sto­vą.

„No­rė­čiau pri­min­ti, kad anks­tes­nė­se ka­den­ci­jo­se bu­vo įtvir­tin­ta ge­ra po­li­ti­nė tra­di­ci­ja su­teik­ti va­do­vau­ti Au­di­to ko­mi­te­ti opo­zi­ci­jos at­sto­vui“, – sa­kė Sei­mo na­rių Miš­rios gru­pės at­sto­vas Vy­tau­tas An­ta­nas Ma­tu­le­vi­čius.

„Nor­ma­lio­je de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je to­kie ko­mi­te­tai, ko­mi­si­jos tu­ri pri­klau­sy­ti opo­zi­ci­jai, šiuo me­tu su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja, kai Au­di­to ko­mi­te­tas yra pa­čios po­zi­ci­jos kon­tro­liuo­ja­mas, at­ro­do, kad mes tu­ri­me tie­siog be­dan­tį ko­mi­te­tą“, – sa­kė kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė.

Val­dan­tie­ji tuo tar­pu kri­ti­ka­vo J.Vai­cie­nės dar­bą, tvir­tin­da­mi, esą ją kaip ne­pa­tei­si­nu­sią vil­čių ir taip pla­nuo­ta keis­ti, dar iki pe­rei­nant pas opo­zi­ci­nį Li­be­ra­lų są­jū­dį.

„Ka­da šį pos­tą pa­ver­čia­me to­kiu po­li­ti­ka­vi­mu, tai ne­tin­ka­miau­sias pa­vyz­dis. Pa­sku­ti­niai tei­gi­niai bu­vu­sios pir­mi­nin­kės, ku­ri ab­so­liu­čiai nuo­gus skai­čius pa­ėmė dėl val­dy­mo iš­lai­dų, ne­pa­ly­gi­no jų su bu­vu­sių vy­riau­sy­bių, kiek kai­na­vo al­gų at­sta­ty­mas, nuo­gus skai­čius duo­da ir gąs­di­na pub­li­ką, toks pir­mi­nin­kės el­ge­sys ne­to­le­ruo­ti­nas ir ne­pa­tei­si­na­mas“, – sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas.