Seimo Aplinkos apsaugos komitetas balsuos dėl urėdijų reformos
Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas penk­ta­die­nį ap­sisp­ręs dėl vals­ty­bi­nių miš­kų pert­var­kos – ją „vals­tie­čiai“ pla­nuo­ja pra­dė­ti nuo ki­tų me­tų, bet tam prieš­ina­si da­lis par­la­men­ta­rų, ke­lias pro­tes­to ak­ci­jas su­ren­gu­si miš­ki­nin­kų bend­ruo­me­nė.

Be šio ko­mi­te­to iš­va­dos urė­di­jų re­for­mos ne­ga­li svars­ty­ti ir pa­tvir­tin­ti Sei­mas – dėl to iki lie­pos 13-osios yra pra­tęs­ta pa­va­sa­rio se­si­ja. Iš 10 ko­mi­te­to na­rių 4 yra „vals­tie­čiai“. Jei­gu ko­mi­te­tas re­for­mai ir ne­pri­tar­tų, dėl jo ne­igia­mos iš­va­dos vis tiek bal­suos Sei­mas.

Ko­mi­te­tas ap­sisp­ręs dėl jo pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Kęs­tu­čio Ma­žei­kos pa­tai­sos, kad „Lie­tu­vos vals­ty­bi­nių miš­kų“ fi­lia­lai bū­tų urė­di­jos, o jų pa­da­li­niai – gi­ri­nin­ki­jos.

Pa­sak jo, to­kia pa­tai­sa bus „pa­nai­kin­tos bai­mės dėl urė­di­jų ir gi­ri­nin­ki­jų nai­ki­ni­mo“.

„Iš­lai­ky­da­mi tą ir is­to­ri­nį po­rei­kį, kad lik­tų tas is­to­ri­nis pa­va­di­ni­mas – urė­di­jos ir par­ei­gy­bė urė­do... Čia iš ti­krų­jų toks mo­ra­li­nis klau­si­mas, kad ne­bū­tų nau­ja­da­rų šio­je vie­to­je“, – šią sa­vai­tę Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te svars­tant miš­kų pert­var­ką tei­gė K.Ma­žei­ka.

Jis pa­brė­žė, kad urė­di­jos ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­so, ko rei­ka­lau­ja so­cial­de­mo­kra­tai, ne­tu­rės.

Urė­di­jos, kaip siū­lo­ma „vals­tie­čių“ va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio, prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio ir K.Ma­žei­kos pa­tai­so­mis, at­lik­tų da­lį „Lie­tu­vos vals­ty­bi­nių miš­kų“ funk­ci­jų – šiai įmo­nei pri­skir­tuo­se vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se vyk­dy­tų komp­lek­si­nę miš­kų ūkio veik­lą, nu­sta­ty­to­mis apim­ti­mis pre­kiau­tų me­die­na.

Ko­mi­te­tas taip pat bal­suos dėl „vals­tie­čių“ Vir­gi­ni­jos Ving­rie­nės ir K.Ma­žei­kos bei li­be­ra­lo Si­mo­no Gent­vi­lo pa­tai­sos, ku­ria siū­lo­ma užd­raus­ti „Lie­tu­vos vals­ty­bi­nių miš­kų“ dar­buo­to­jams, val­dy­mo or­ga­nų na­riams ir jų ar­ti­miems gi­mi­nai­čiams dirb­ti pa­gal dar­bo su­tar­tis, bū­ti stei­gė­jais ar ak­ci­nin­kais pri­va­čio­se me­die­nos ruo­šos, per­dir­bi­mo, pre­ky­bos ir me­džiok­lės ap­tar­na­vi­mo įmo­nė­se, už­siim­ti ne­prik­lau­so­mo me­die­nos ma­tuo­to­jo veik­la. Vy­riau­sy­bė tam yra pri­ta­ru­si.

Ap­sisp­ręs­ti teks ir dėl so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus siū­ly­mo stam­bin­ti miš­kų urė­di­jas iš­lai­kant jų kaip vals­ty­bės įmo­nių sa­va­ran­kiš­ku­mą – pa­tai­sa nu­ma­to, kad vie­na urė­di­ja ga­lė­tų siek­ti 30–60 tūkst. ar­ba pa­gal ki­tų so­cial­de­mo­kra­tų siū­ly­mą – 25– 40 tūkst. hek­ta­rų bei per me­tus iš­kirs­ti ne ma­žiau kaip 100 tūkst. ku­bi­nių me­trų me­die­nos.

Ko­mi­te­tas svars­tys ir ke­lių li­be­ra­lų bei kon­ser­va­to­rių siū­ly­mą Sei­mui ne­be­nus­ta­ty­ti, kiek Lie­tu­vo­je tu­rė­tų veik­ti urė­di­jų. Iš įsta­ty­mo iš­brau­kus da­bar nu­sta­ty­tą urė­di­jų skai­čių, vė­liau dėl jų spręs­tų Vy­riau­sy­bė.

S.Gent­vi­las BNS sa­kė, kad už par­amą urė­di­jų re­for­mai su „vals­tie­čiais“ pre­li­mi­na­riai su­tar­ta, kad bus nai­ki­na­mas 2015 me­tais įves­tas pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams 5 proc. mo­kes­tis į vals­ty­bės biu­dže­tą iš pa­ja­mų, gau­tų už par­duo­tą ža­lia­vi­nę me­die­ną ir ne­nu­kirs­tą miš­ką.

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis BNS to­kius mai­nus dėl bal­sų ver­ti­na skep­tiš­kai.

„Nė­ra la­bai rim­ta. Rei­kia rim­tes­nių da­ly­kų“, – tei­gė jis.

Jis te­be­si­lai­ko po­zi­ci­jos, kad „vals­tie­čių“ siū­lo­mas miš­kų urė­di­jų pert­var­ky­mas pa­lai­ky­mo su­lauk­tų mai­nais į val­dan­čių­jų pa­lai­ky­mą grą­ži­nant pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą cen­tri­niam šil­dy­mui.

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis, šią sa­vai­tę re­gis­tra­vęs 9 proc. PVM ta­ri­fo ši­lu­mai grą­ži­ni­mo pa­tai­są, BNS tei­gė, kad frak­ci­ja re­mia miš­kų ūkio pert­var­ką tik su są­ly­ga, kad urė­di­jos lik­tų sa­va­ran­kiš­ko­mis.

„Mes vi­są lai­ką pa­si­sa­kė­me už urė­di­jų re­for­mą. Da­bar fi­ni­šo tie­sio­jo­je su koa­li­ci­jos par­tne­riais nuo­mo­nės iš­sis­ki­ria tik vie­nu klau­si­mu – mes už tai, kad urė­di­jos tu­rė­tų ju­ri­di­nį sta­tu­są“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Urė­di­jų pert­var­kos pla­nas nu­ma­to, kad vie­toj Ge­ne­ra­li­nės urė­di­jos ir 42 urė­di­jų bus įsteig­ta 25 sky­rius tu­rin­ti vie­na vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“. Prie šios įmo­nės ke­ti­na­ma pri­jung­ti ir Miš­kot­var­kos ins­ti­tu­tą.