Seimo aktyvistai ir žiūrovai
Jau tre­jus me­tus dir­ban­tys šio Sei­mo na­riai la­bai skir­tin­gai žiū­ri į įsta­ty­mų lei­dy­bos, vie­nos pa­grin­di­nių jų prie­vo­lių, pro­ce­są. Kai ku­rie par­la­men­ta­rai per ka­den­ci­ją jau įre­gis­tra­vo ke­lis šim­tus įsta­ty­mų pro­jek­tų, ki­ti pa­tei­kė vos po ke­lis pa­siū­ly­mus. 

Po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad vi­sų ma­tuo­ti pa­gal vie­ną kur­pa­lių ne­ga­li­ma: tarp Sei­mo na­rių, kaip ir vi­sa­me po­li­ti­nia­me eli­te, ga­li bū­ti ir ak­ty­vis­tai, ir pa­sy­ves­ni „žiū­ro­vai“.

Nuo 2012-ųjų lap­kri­čio 16 die­nos, kai šios ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rai su­si­rin­ko į pir­mą­jį po­sė­dį, iki da­bar dau­giau­sia tei­sės ak­tų pro­jek­tų – net 208 – įre­gis­tra­vo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rys, bu­vęs Sei­mo pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Gap­šys. Di­de­liu ak­ty­vu­mu net ke­liuo­se Sei­muo­se pa­si­žy­mė­jęs da­bar­ti­nis par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis nuo ly­de­rio at­si­li­ko vos ne dvi­gu­bai: jo „sąs­kai­to­je“ – 148 įre­gis­truo­ti pro­jek­tai, tie­sa, ko­le­gos par­la­men­ta­rai į gy­ve­ni­mą pa­lei­do vos 28 iš jų.

Ma­žiau­siai tei­sės ak­tų pro­jek­tų šios ka­den­ci­jos Sei­me įre­gis­tra­vo prem­je­ru pa­skir­tas so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jis pa­tei­kė vos du siū­ly­mus, nė vie­nas iš jų pri­im­tas ne­bu­vo.

„Tai vi­siš­kai na­tū­ra­lu: A. But­ke­vi­čius tu­ri ki­tą – prem­je­ro – dar­bot­var­kę. Jis ne­ga­li ak­ty­viai už­siim­ti at­ski­rų pro­jek­tų ren­gi­mu, nes pri­va­lo ver­tin­ti pro­ce­sų vi­su­mą. Ki­tas da­ly­kas, po­li­ti­kų įre­gis­truo­tus pro­jek­tus rei­kė­tų ver­tin­ti ne tik pa­gal skai­čių, bet ir pa­gal jų apim­tis. Vie­ni ga­li pa­teik­ti dau­gy­bę smul­kių siū­ly­mų, ne­re­tai net ir po­pu­lis­ti­nių, o ki­tas gal ren­gia pla­čios apim­ties pro­jek­tus, rei­ka­lau­jan­čius daug dar­bo ir lai­ko“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­gis Kru­pa­vi­čius.

Pro­jek­tų li­ki­mai skirtingi

V. Gap­šys pir­mau­ja ne tik pa­gal įre­gis­truo­tų tei­sės ak­tų skai­čių. Jis yra tarp ly­de­rių ir pa­gal pa­gal pri­im­tus pro­jek­tus. Iš 208 jo siū­ly­mų net 107, tai yra, 51,4 pro­cen­to, jau yra įgy­ven­di­na­mi. Šia pra­sme par­la­men­ta­rą len­kia tik jo par­ti­jos ko­le­gė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Nors ši po­li­ti­kė pa­tei­kė ma­žiau – 138 pro­jek­tus, bet net 78 pro­cen­tams jų, tai yra 108-iems siū­ly­mams, Sei­mas pri­ta­rė.

„E­su val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos da­lis, to­dėl bū­tų liūd­na, jei ne­bū­tų pri­ima­mi mū­sų pa­čių tei­kia­mi pro­jek­tai. Iš ki­tos pu­sės, dirb­ti­nai ge­rin­ti įre­gis­truo­ja­mų pro­jek­tų sta­tis­ti­kos ne­sis­ten­giu, ta­čiau ban­dau bū­ti ak­ty­vus, o pro­jek­tus re­gis­truo­ju ge­rai ap­gal­vo­jęs, pa­dis­ku­ta­vęs su mi­nis­te­ri­jo­mis, pa­si­ta­ręs su frak­ci­jos ko­le­go­mis, daug­maž įsi­vaiz­duo­da­mas kiek­vie­no pa­siū­ly­mo ga­li­my­bę bū­ti pri­im­tam, juo la­biau, kad esu tei­si­nin­kas. to­dėl gal man kar­tais yra ir leng­viau su­sio­rien­tuo­ti, kas bus pri­im­ta“, – aiš­ki­no V. Gap­šys.

Tuo me­tu P. Gra­žu­lis ti­ki­no, kad pa­siek­ti, jog pa­teik­ti siū­ly­mai su­lauk­tų par­la­men­ta­rų pri­ta­ri­mo, yra su­dė­tin­ga. „Ban­dau stum­tis tuo ke­liu, bet pri­ima ti­krai ne­daug ma­no siū­ly­mų“, – aiš­ki­no jis.

P. Gra­žu­lis ne­no­rė­jo su­tik­ti su ver­ti­ni­mais, kad jo pro­jek­tai įstrin­ga, nes dau­ge­lis jų ki­tiems po­li­ti­kams at­ro­do pa­dik­tuo­ti po­pu­lis­ti­nių pa­ska­tų. „Ma­no pro­jek­tai ti­krai nė­ra po­pu­lis­ti­niai, jie ga­na ko­ky­biš­ki, ky­la iš vi­suo­me­nės lū­kes­čių. Esu iš­rink­tas vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, daž­nai su­si­tin­ku su gy­ven­to­jais, ku­rie ke­lia prob­le­mas, iš­klau­sau jų, ir re­gis­truo­ju pro­jek­tus“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Tre­čia­sis dau­giau­siai tei­sės ak­tų įre­gis­tra­vęs par­la­men­ta­ras – da­bar­ti­nis Dar­bo par­ti­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys. Jo „sąs­kai­to­je“ – 147 įre­gis­truo­ti pro­jek­tai, ket­vir­ta­da­lis iš jų, tai yra, 36, bu­vo pri­im­ti. Ket­vir­to­je vie­to­je – ir­gi „dar­bie­tė“ Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė. Ji pa­tei­kė 145 pro­jek­tus, 37 iš jų su­lau­kė pri­ta­ri­mo. Tos pa­čios frak­ci­jos at­sto­vas Val­das Skar­ba­lius įre­gis­tra­vo 144 pro­jek­tus, iš jų pa­tvir­tin­ti vos 22.

At­si­lie­ka naujokai

Tarp ma­žiau­siai tei­sės ak­tų pro­jek­tų Sei­mui pa­siū­liu­sių par­la­men­ta­rų – so­cial­de­mo­kra­tas Vi­das Mi­ka­laus­kas, pa­siū­lęs vos tris nau­jus tei­sės ak­tus, vie­nas iš jų bu­vo pri­im­tas. Ta­čiau šis par­la­men­ta­ras sa­vo par­ei­gas ei­na vos ke­lis mė­ne­sius – Sei­mo na­rio prie­sai­ką jis da­vė šių me­tų bir­že­lį.

Ke­liais mė­ne­siai il­giau – nuo šių me­tų ba­lan­džio – Sei­me dir­ban­tis Miš­rios par­la­men­ta­rų gru­pės at­sto­vas And­rius Na­kas yra įre­gis­tra­vęs 7 siū­ly­mus. Nė vie­nas iš jų ne­priim­tas. Taip pat par­la­men­to nau­jo­kas li­be­ral­są­jū­die­tis Ša­rū­nas Gus­tai­nis (prie­sai­ką da­vė ko­vo mė­ne­sį) įre­gis­tra­vo 14 pro­jek­tų, pri­ta­ri­mo su­lau­kė du iš jų.

Tik 16 pro­jek­tų yra pa­tei­kęs Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos at­sto­vas Ro­kas Ži­lins­kas. Nė vie­nas iš jų ne­su­lau­kė par­la­men­ta­rų pri­ta­ri­mo. Tuo me­tu jo frak­ci­jos ko­le­ga Ema­nue­lis Zin­ge­ris, įre­gis­tra­vęs 12 siū­ly­mų, ga­li džiaug­tis, kad net pu­sė jų ta­po gy­vuo­jan­čiais įsta­ty­mais ar ki­tais tei­sės ak­tais.

Taip pat kon­ser­va­to­rius Egi­di­jus Va­rei­kis įre­gis­tra­vo 14 pro­jek­tų, pri­ta­ri­mo su­lau­kė trys iš jų. „Kai skai­čiuo­ja­ma, kiek mes pa­tei­kia­me tei­sės ak­tų, sa­kau, kad tai yra tas pat, kas fut­bo­li­nin­kų ko­man­dą ver­tin­ti pa­gal tai, kiek kar­tų jie smū­gia­vo į var­tus. Rei­kia at­si­min­ti, kad vie­ni žai­dė­jai yra puo­lė­jai, ki­ti – gy­nė­jai. Aš, kai žai­džiau fut­bo­lą, bu­vau var­ti­nin­kas. Pats įvar­čių ne­mu­ši­nė­jau, bet ko­man­dai bu­vau la­bai rei­ka­lin­gas“, – ne­di­de­lį re­gis­truo­tų siū­ly­mų skai­čių aiš­ki­no E. Va­rei­kis.

Jis „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, kad ak­ty­viau vei­kia ne Lie­tu­vos Sei­me, bet at­sto­vau­da­mas mū­sų ša­liai par­la­men­ti­nė­je de­le­ga­ci­jo­je Stras­bū­re. „E­su pats ak­ty­viau­sias iš Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos. Kiek vie­nas tu­ri už­siim­ti sa­vo spe­ci­fi­ka. Vie­na iš Sei­mo na­rio mi­si­jų yra ir at­sto­vau­ti Lie­tu­vai pa­sau­ly­je. Tik ap­gai­les­tau­ju, kad į ofi­cia­lią sta­tis­ti­ką ši mū­sų veik­la ne­įtrau­kia­ma“, – kal­bė­jo jis.

Skir­tin­gos pozicijos

Po­li­to­lo­go A. Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, tai, jog vie­ni Sei­mo na­riai yra ak­ty­ves­ni, tu­ri dau­giau pa­tir­ties, yra tei­sė­kū­ros ly­de­riai, o ki­ti la­biau mėgs­ta kal­bė­ti, ypač ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je, pa­ste­bi­ma vi­so­se Sei­mo ka­den­ci­jo­se. „Kai ap­ta­ri­nė­ja­mas po­li­ti­nis eli­tas, jis kla­si­fi­kuo­ja­mas pa­gal vaid­me­nis į ke­lias gru­pes. Tarp jų yra vi­sa­pu­siš­ki ak­ty­vis­tai, ku­rie reiš­kia­si ir įsta­ty­mų ren­gy­bo­je, ir dis­ku­si­jo­se, ki­ti pa­si­ren­ka pa­sy­vių žiū­ro­vų vaid­me­nį vi­so­se par­la­men­ta­rų veik­lo­se“, – sa­kė jis.

Pa­sak jo, ma­tuo­ti vi­sų par­la­men­ta­rų pa­gal vie­ną kur­pa­lių ne­ga­li­ma – nors įsta­ty­mų ren­gy­ba lai­ko­ma vie­na pa­grin­di­nių Sei­mo na­rių par­ei­gų, ta­čiau par­la­men­ta­rai, ypač rink­ti vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, taip pat tu­ri at­sto­vau­ti sa­vo rin­kė­jus. Jei­gu pi­lie­čių nuo­mo­nę po­li­ti­kas per­tei­kia įsta­ty­mų ren­gi­mo pro­ce­se, tai ir­gi yra tin­ka­ma veik­la.

„Prieš ke­lis de­šimt­me­čius tiek JAV, tiek Eu­ro­po­je bu­vo ga­na po­pu­lia­rios po­li­ti­nio eli­to stu­di­jos. Jo­se ir bu­vo at­ras­ta, kad par­la­men­ta­rai lyg ir tu­rė­tų vi­si dirb­ti tą pa­tį dar­bą, de­ja, rea­ly­bė­je vaid­me­nys ir veik­los ski­ria­si“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.