Seime žlugo bandymas įteisinti vyro ir moters bei homoseksualų partnerystę
Ban­dy­mas Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se įtei­sin­ti tiek vy­ro ir mo­ters, tiek ho­mo­sek­sua­lių as­me­nų par­tne­rys­tę žlu­go pir­mo­jo­je sta­di­jo­je.

Ket­vir­ta­die­nį Sei­mas po pa­tei­ki­mo ne­pri­ta­rė tai nu­ma­tan­čioms pa­tai­soms. Už jas bal­sa­vo 29 par­la­men­ta­rai, prieš bu­vo 59, 20 su­si­lai­kė. Pro­jek­tas net ne­bu­vo grą­žin­tas to­bu­lin­ti, kaip daž­nai bū­na, o vi­siš­kai at­mes­tas.

Pa­tai­so­mis siū­ly­ta nu­sta­ty­ti, kad par­tne­rys­tė yra dvie­jų as­me­nų bend­ras gy­ve­ni­mas ku­riant šei­mi­nius san­ty­kius ne­įre­gis­tra­vus san­tuo­kos, ku­ris grin­džia­mas pa­sto­viais emo­ci­nio prie­rai­šu­mo, tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo, at­sa­ko­my­bės, pa­gar­bos, bend­ro vai­kų auk­lė­ji­mo ar pa­na­šiais ry­šiais bei sa­va­no­riš­ku ap­sisp­ren­di­mu pri­siim­ti tam ti­kras tei­ses ir par­ei­gas.

Pa­gal pro­jek­tą, par­tne­rys­tę bū­tų re­gis­tra­vęs no­ta­ras.

Par­tne­riais bū­tų ga­lė­ję tap­ti pil­na­me­čiai as­me­nys, ne­sie­ja­mi gi­mi­nys­tės ry­šių, ne­su­da­rę san­tuo­kos tar­pu­sa­vy­je ar su ki­tais as­me­ni­mis. Vie­nu me­tu tas pats as­muo bū­tų ga­lė­jęs su­da­ry­ti tik vie­ną par­tne­rys­tės su­tar­tį.

Pro­jek­to ini­cia­to­riai tei­gė, kad pa­tai­sos rei­ka­lin­gos rea­guo­jant į so­cia­li­nę rea­ly­bę, kai ne­ma­ža da­lis po­rų gy­ve­na ne­su­si­tuo­ku­sios – kas tre­čias vai­kas Lie­tu­vo­je gims­ta ne san­tuo­ko­je.

Anot tei­kė­jų, įtei­si­nu­sios par­tne­rys­tės ry­šį po­ros ga­lė­tų leng­viau tvar­ky­ti tur­ti­nius, pa­vel­dė­ji­mo klau­si­mus, bū­tų ap­sau­go­ta silp­no­ji san­ty­kių pu­sė, sky­ry­bų at­ve­ju bū­tų leng­viau už­ti­krin­ti vai­kų tei­ses, spręs­ti tur­to da­ly­bų klau­si­mus.

Sei­me anks­čiau po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta „vals­tie­čių“ Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­soms, ku­rios par­tne­rys­tės ins­ti­tu­tą kei­čia jung­ti­nės veik­los su­tar­ti­mis. Šias pa­tai­sas to­liau svars­to ko­mi­te­tai.

Par­tne­rys­tė kaip bend­ras gy­ve­ni­mas kar­tu ne­įre­gis­tra­vus san­tuo­kos nu­ma­ty­ta 2001 me­tais įsi­ga­lio­ju­sia­me Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se, ta­čiau rea­liai ins­ti­tu­tas ne­vei­kia, nes iki šiol ne­bu­vo par­eng­tas spe­cia­lus įsta­ty­mas.

Sei­me anks­čiau bu­vo re­gis­truo­ti ke­li pro­jek­tai, ku­rie leis­tų tiek skir­tin­gos, tiek tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tę, ta­čiau jie ne­pa­sie­kė pri­ėmi­mo sta­di­jos.

Sei­mas taip pat yra pra­dė­jęs nag­ri­nė­ti gru­pės par­la­men­ta­rų siū­ly­mą iš Ci­vi­li­nio ko­dek­so iš vi­so brauk­ti par­tne­rys­tės ga­li­my­bę.