Seime Žirinovskio klonas riejosi su Raisa
Šian­dien Sei­me svars­tant par­la­men­ti­nės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos, ty­ru­sios va­di­na­mą­ją Vi­jū­nė­lės dva­ro bei su ja su­si­ju­sių he­ro­jų is­to­ri­ją, taip pat kai ku­rių kon­ser­va­to­rių šei­mi­nes pe­ri­pe­ti­jas, par­la­men­ta­rai epi­te­tų ne­gai­lė­jo. Vaiz­din­gų po­sa­kių srau­to ne­sus­tab­dė net pri­mi­ni­mas apie ar­tė­jan­čias Ve­ly­kas.

Pa­grin­di­nė žo­džių dvi­ko­va vy­ko tarp val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų ir opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių. Ke­lios ci­ta­tos ir šian­die­nio Sei­mo po­sė­džio:

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius: „Ar ne­gė­da so­cial­de­mo­kra­tams? Tai, kad val­dan­tie­ji iš bai­mės pri­dė­jo ir klau­si­mus dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio šei­mos na­rių, ro­do tik ke­le­tą da­ly­kų. Iš ti­krų­jų esant to­kiems val­dan­tie­siems, ko­kius šian­dien Lie­tu­va tu­ri ši­tos koa­li­ci­jos pa­vi­da­lu, su so­cial­de­mo­kra­tais, kaip ly­de­riais, iš ti­krų­jų mes ne­be­ga­li­me kal­bė­ti apie va­ka­rie­tiš­ką de­mo­kra­ti­ją, nes tu­ri­me kal­bė­ti apie tai, ką aš drįs­tu pa­va­din­ti, bai­mės de­mo­kra­ti­ja“. Ir pri­dū­rė: „Mes šia­me gė­din­ga­me val­dan­čių­jų lai­do­tu­vių lė­ta­me, liūd­na­me cir­ke, pa­sku­ti­nia­me Ta­ry­bų Lie­tu­vos at­si­dū­sė­ji­me, ne­da­ly­vau­si­me ir ne­da­ly­vau­si­me bal­sa­vi­me“.

So­cial­de­mo­kra­tas Ar­tū­ras Skardžius: „Keis­ta gir­dė­ti po­ną A. Ku­bi­lių, tar­si ji­sai bū­tų ne iš so­vie­ti­nės Lie­tu­vos. Man gai­la, kad tie, ku­rie bu­vo ar­šiau­si ko­mu­nis­tai, šian­dien pa­si­da­rė di­džiau­si ka­ta­li­kai, bu­vę at­eis­tai, bu­vę ko­mu­nis­tai – di­džiau­si Lie­tu­vos pa­trio­tai. No­rė­čiau prieš Ve­ly­kas tam ti­kros ra­my­bės, bet po­nia Rai­sa Juk­ne­vi­čie­nė, kon­ser­va­to­rių kom­jau­nuo­lė, iš­ties ma­no, kad kaž­kas ki­tas kaltas“

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė: „Ap­gai­les­tau­ju, kad A. Ku­bi­lius, kaip pa­ty­ręs par­la­men­ta­ras, bet kar­tu ir pa­ty­ręs de­ma­go­gas, var­to­ja to­kias są­vo­kas kaip „vals­ty­bi­nis te­ro­riz­mas“.

Kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juknevičienė: „Me­luo­ti, šmeiž­ti, nai­kin­ti de­mo­kra­ti­ją, nau­do­ti psi­cho­lo­gi­nį smur­tą – tai yra vie­ni­jan­tys da­bar­ti­nę Lie­tu­vos val­džią su Krem­liaus įpro­čiais bruo­žai. So­cial­de­mo­kra­tai net tu­ri to­kį pat skar­džiai rė­kian­tį Ži­ri­novs­kio klo­nu­ką, ku­rį iš­lei­džia kal­bė­ti frak­ci­jos var­du, kai rei­kia komp­ro­mi­tuo­ti Lie­tu­vos ener­ge­ti­nius pro­jek­tus ar opo­zi­ci­jos ly­de­rius“.

Kon­ser­va­to­rė Vi­da Ma­ri­ja Čigriejienė: „Ger­bia­mie­ji par­la­men­ta­rai, man la­bai ne­ma­lo­nu sa­ky­ti, bet ne­tu­ri­te po­li­ti­nės kul­tū­ros. Ten­ka ap­gai­les­tau­ti. To­kių žo­džių iš­gir­dau, vi­so­kiais agen­tais, te­ro­ris­tais iš­va­di­no­te – ir vie­na, ir ki­ta pu­sė pa­si­žy­mi­te. Man at­ro­do, į mus žiū­ri žmo­nės, mes tar­nau­ja­me jiems ir bū­ki­me to­le­ran­tiš­ki. Kaip ga­li­ma par­la­men­te to­kiais žo­džiais svai­dy­tis? Aš ne­ži­nau, kur čia pa­te­kau. Už tai žmo­nės Sei­mą ir va­di­na „dur­nių lai­vu“.

Kon­ser­va­to­rius Pa­ulius Saudargas: „Drįs­tu at­kreip­ti po­sė­džių pir­mi­nin­kų dė­me­sį, kad šian­dien yra 99 pro­cen­tai mė­nu­lio pil­na­ties, ir, ma­nau, at­ei­ty­je Sei­mo sta­tu­te rei­kė­tų pri­im­ti tam ti­kras nuo­sta­tas, kad, esant mė­nu­lio pil­na­čiai, po­sė­džių pir­mi­nin­kai tu­rė­tų dau­giau ga­lių ir tei­sių kon­tro­liuo­ti sa­lę, nes kai ką, pa­na­šu, ši mė­nu­lio pil­na­tis ti­krai vei­kia“.