Seime – žalia šviesa krašto apsaugos sistemos įsigijimų reformai
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė pa­tai­sas, lei­džian­čias cen­tra­li­zuo­ti kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos įsi­gi­ji­mus.

Pri­im­ti įsta­ty­mai at­ve­ria ke­lią su­kur­ti pir­ki­mų ins­ti­tu­ci­ją, ji va­din­sis Gy­ny­bos re­sur­sų agen­tū­ra ir tu­rė­tų pra­dė­ti veik­lą ki­tais me­tais.

Už pa­tai­sas vie­nin­gai bal­sa­vo 94 bal­sa­vi­me da­ly­va­vę Sei­mo na­riai.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK), bu­vęs pa­grin­di­niu šio klau­si­mo svars­ty­me, pa­brė­žė, kad at­lie­kant Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos vie­šuo­sius pir­ki­mus iš­ryš­kė­jo sis­te­mi­niai trū­ku­mai, ku­rie da­ro ne­igia­mą įta­ką kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos įvaiz­džiui.

Anot ko­mi­te­to, įsi­gi­ji­mai daž­nai vir­ši­ja jiems pla­nuo­ja­mas skir­ti iš­lai­das, įsi­gy­jant pre­kes bū­na at­ve­jų, kai nu­sta­to­mi rei­ka­la­vi­mai, ati­tin­kan­tys vie­no tie­kė­jo par­duo­da­mą pro­duk­ci­ją, ne­at­lie­ka­ma rin­kos ana­li­zė, pir­ki­muo­se ne­re­tai da­ly­vau­ja tik vie­nas tie­kė­jas.

Svars­ty­da­mas įsi­gi­ji­mų re­for­mą NSGK pa­siū­lė, kad jis bū­tų pri­va­lo­mai in­for­muo­ja­mas apie kiek­vie­ną pla­nuo­ja­mą pir­ki­mą, ku­rio ver­tė vir­ši­ja 20 mln. eu­rų. Šią nuo­sta­tą Sei­mas taip pat pri­ėmė.

Įstei­gus Gy­ny­bos re­sur­sų agen­tū­rą, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je ne­liks Pa­jė­gu­mų ir gink­luo­tės, Gink­luo­tės ir val­dy­mo sis­te­mų bei Įsi­gi­ji­mų de­par­ta­men­tų. Ka­riuo­me­nė­je bus lik­vi­duo­tas Ma­te­ria­li­nių re­sur­sų de­par­ta­men­tas.

Pa­jė­gu­mų ir gink­luo­tės de­par­ta­men­to funk­ci­jos bus per­kel­tos į ka­riuo­me­nės Jung­ti­nį šta­bą, jam bus pa­ves­ta rū­pin­tis įsi­gi­ji­mų pla­na­vi­mu, šta­bas bus per­va­din­tas Gy­ny­bos šta­bu ir gaus dau­giau stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo įga­lio­ji­mų.

Par­ei­gū­nai ti­ki­si, kad Gy­ny­bos re­sur­sų agen­tū­ra nuo ki­tų me­tų pra­džios vyk­dys 75 proc. vi­sų kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos pir­ki­mų. Dar po me­tų ši ins­ti­tu­ci­ja bus at­sa­kin­ga už 95 proc. vi­sų įsi­gi­ji­mų.

Per­nai di­de­lės kri­ti­kos bu­vo su­lau­kęs 2014 me­tų ka­riuo­me­nės pir­ki­mas, kai iš bend­ro­vės „No­ta Be­ne“ lau­ko vir­tu­vės įran­kiai bu­vo įsi­gy­ti ke­lis kar­tus di­des­ne nei rin­kos kai­na. Ki­lus ažio­ta­žui dėl „auk­si­nių šaukš­tų“ is­to­ri­jos bu­vo smu­kęs gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas ka­riuo­me­ne.