Seime vėl žadinama KGB šmėkla
Sei­me pa­kvi­po lius­tra­ci­ja. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) frak­ci­jos na­rys Zbig­ne­vas Je­dins­kis siū­lo nuo 2018 me­tų sau­sio vie­šai skelb­ti vi­sų su so­vie­ti­nė­mis slap­to­sio­mis tar­ny­bo­mis bend­ra­dar­bia­vu­sių as­me­nų – ir pri­si­pa­ži­nu­sių, ir šį fak­tą nu­slė­pu­sių – pa­var­des.

LLRA-KŠS at­sto­vas Z. Je­dins­kis įre­gis­tra­vo As­me­nų, slap­ta bend­ra­dar­bia­vu­sių su bu­vu­sios SSRS spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, re­gis­tra­ci­jos, pri­si­pa­ži­ni­mo, įskai­tos ir pri­si­pa­ži­nu­sių­jų ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­są. Ja siū­lo­ma jau po pus­me­čio vie­šai pa­skelb­ti vi­sų as­me­nų, tu­rė­ju­sių ry­šių su KGB, pa­var­des. Par­la­men­ta­ro įsi­ti­ki­ni­mu, į die­nos švie­są tu­ri bū­ti iš­trauk­ti ir pri­si­pa­ži­nu­sie­ji dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo, ir to ne­pa­da­riu­sie­ji, „kad vi­siems lai­kams bū­tų ga­li­ma už­vers­ti gė­din­gą KGB kny­gą ir kad šia te­ma dau­giau ne­bū­tų ma­ni­pu­liuo­ja­ma bei spe­ku­liuo­ja­ma“.

2015 me­tų bir­že­lį Sei­mas nu­spren­dė, jog duo­me­nys apie pri­si­pa­ži­nu­sius bu­vu­sius KGB bend­ra­dar­bius bus sau­go­mi dar 75 me­tus. Tuo­met už to­kią įsta­ty­mo pa­tai­są bal­sa­vo 80 par­la­men­ta­rų, prieš – 12, su­si­lai­kė 17 Sei­mo na­rių. Tarp ne­pri­ta­rian­čių­jų bu­vo vi­sa tuo­me­tė LLRA frak­ci­ja.

Zbig­ne­vas Je­dins­kis: „Da­lis žmo­nių ga­li bū­ti šan­ta­žuo­ja­mi ir iš­nau­do­ja­mi tų, ku­rie tu­rė­jo pri­ėji­mą prie in­for­ma­ci­jos ar­chy­vų.“

Ap­sau­go­tų nuo šan­ta­žo

Anot Z. Je­dins­kio, da­bar žmo­nės daž­nai gir­di kal­bų apie po­li­ti­kų, vi­suo­me­nės vei­kė­jų bu­vu­sį ga­li­mą bend­ra­dar­bia­vi­mą su KGB struk­tū­ro­mis, ta­čiau nei pa­grin­di­mo, nei to įro­dan­čių fak­tų nie­kas ne­pa­tei­kia. „E­sant to­kiai si­tua­ci­jai ga­li­ma pa­kenk­ti as­mens re­pu­ta­ci­jai, skleis­ti apie jį ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją, ku­rios ne­įma­no­ma pa­ti­krin­ti. Vi­suo­me­nė tu­ri ži­no­ti, ką Lie­tu­vo­je vei­kė KGB, kas bend­ra­dar­bia­vo su šia or­ga­ni­za­ci­ja“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

To­dėl, jo ma­ny­mu, bū­ti­na pa­vie­šin­ti vi­sus svar­biau­sius su šia veik­la su­si­ju­sius do­ku­men­tus, at­sklei­džian­čius, kaip „ta veik­la bu­vo įsisk­ver­bu­si ir skver­bė­si į įvai­rias žmo­gaus gy­ve­ni­mo sri­tis“. „A­ki­vaiz­du, kad lai­ku ne­išsp­ręs­tas lius­tra­ci­jos klau­si­mas vals­ty­bei ir jos pi­lie­čiams iki šiol ke­lia prob­le­mų. Da­lis žmo­nių, ei­nan­čių aukš­tas par­ei­gas vals­ty­bės val­dy­mo struk­tū­ro­se ir teis­mų sis­te­mo­je, ga­li bū­ti šan­ta­žuo­ja­mi ir iš­nau­do­ja­mi tų, ku­rie tu­rė­jo pri­ėji­mą prie in­for­ma­ci­jos ar­chy­vų“, – nuo­gąs­ta­vo Z. Je­dins­kis.

Nau­din­ga Rusijai

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) vi­ce­pir­mi­nin­kės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės tei­gi­mu, to­kios ini­cia­ty­vos nau­din­gos tiems, „ku­rie iš­ve­žė ar­chy­vus į Iva­no­vą, – tam pa­čiam Ru­si­jos KGB ir Krem­liui“. „Jie la­bai no­rė­tų ži­no­ti, kas, reiš­kę lo­ja­lu­mą ne­prik­lau­so­mai vals­ty­bei, tuo­met pri­si­pa­ži­no bend­ra­dar­bia­vę su KGB. Kar­tu tai bū­tų pui­ki pro­ga at­ker­šy­ti tiems as­me­nims“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­rė.

Kon­ser­va­to­rė pri­si­pa­ži­no ne­sis­te­bin­ti, kad to­kį pro­jek­tą įre­gis­tra­vo, anot jos, pro­ru­siš­ko­mis pa­žiū­ro­mis gar­sė­jan­tis Sei­mo na­rys. „Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, jog žmo­gus ne pats tai su­gal­vo­jo?“ – klau­sė R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Zbignevas Jedinskis: "Dalis žmonių gali būti šantažuojami ir išnaudojami tų, kurie turėjo priėjimą prie informacijos archyvų.” Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Spręs­ti, ką da­ry­ti su as­me­nų, ku­rie pri­si­pa­ži­no bu­vę so­vie­tų spe­cia­lio­sios tar­ny­bos KGB bend­ra­dar­biai, duo­me­ni­mis, po­li­ti­kams te­ko 2015-ai­siais. Tuo­met su­ėjo ter­mi­nas, kai pa­gal įsta­ty­mą jie ga­lė­jo bū­ti vie­ši­na­mi. Pro­jek­tą ini­ci­ja­vu­si Vy­riau­sy­bė siū­lė pri­si­pa­ži­nu­siuo­sius įslap­tin­ti vi­sam lai­kui, bet šią nuo­sta­tą pa­kei­tė Sei­mo NSGK. Ko­mi­te­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad in­for­ma­ci­ja, at­siž­vel­giant į ki­tų NA­TO vals­ty­bių pra­kti­ką, ne­ga­li bū­ti ne­priei­na­ma ne­ri­bo­tą lai­ką, o il­giau­sias įsta­ty­me nu­sta­ty­tas įslap­ti­ni­mo ter­mi­nas – 75 me­tai. Bet jis, kaip pa­žy­mė­jo NSGK, pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus ga­li bū­ti pra­tęs­tas. Pa­tai­sų ša­li­nin­kai pa­brė­žė, kad pri­si­pa­ži­nu­sie­siems slap­tu­mą yra ga­ran­ta­vu­si vals­ty­bė, o pa­skelb­ti jų pa­var­des bū­tų nau­din­ga Ru­si­jos slap­to­sioms tar­ny­boms.

Nė­ra archyvų

Re­mian­tis iš­li­ku­sia KGB do­ku­men­ti­ne me­džia­ga da­ro­ma prie­lai­da, kad 1940–1991 me­tais su Lie­tu­vos SSR KGB slap­ta bend­ra­dar­bia­vo apie 118 tūkst. as­me­nų. Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, iki 1990-ųjų ba­lan­džio 11 die­nos bu­vo su­nai­kin­tos 36 237 agen­tų as­mens ir dar­bo by­los, iš kraš­to te­ri­to­ri­jos iš­vež­tos 8539 to­kios by­los. Iš­li­ku­sios ope­ra­ty­vi­nės įskai­tos by­los su­da­ro tik 0,62 proc. vi­so KGB ar­chy­vo. Be to, jo­se esa­ma la­bai daug de­fek­tų (iš­plėš­ti la­pai, iš­pjaus­ty­tos agen­tų pa­var­dės).

Is­to­ri­kų nuo­mo­ne, 1987–1989 me­tais Lie­tu­vo­je slap­ta bend­ra­dar­biau­ti su KGB ga­lė­jo apie 5 tūkst. žmo­nių. 2000-ai­siais, kai bu­vo nu­sta­ty­tas sa­va­no­riš­ko pri­si­pa­ži­ni­mo apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su slap­to­sio­mis SSRS tar­ny­bo­mis ter­mi­nas, tai pa­da­rė 1589 as­me­nys. Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­ja per sa­vo veik­lą yra iš­nag­ri­nė­ju­si dau­giau kaip pu­sę tūks­tan­čio by­lų.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras nuo 2011 me­tų ge­gu­žės skel­bia Lie­tu­vos ypa­tin­ga­ja­me ar­chy­ve sau­go­mus do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius apie so­vie­ti­nės rep­re­si­nės struk­tū­ros KGB veik­lą Lie­tu­vo­je. Nuo 2012 me­tų ru­dens sve­tai­nė­je www.kgbveik­la.lt vie­ši­na­mas KGB agen­tų są­ra­šas. Jau pa­skelb­ta dau­giau kaip tūks­tan­tis pa­var­džių. Baig­ti vie­šin­ti są­ra­šą pla­nuo­ja­ma šie­met. 1987-ai­siais KGB par­eng­ta­me do­ku­men­te iš vi­so, kaip tei­gia­ma, yra 1669 pa­var­dės.