Seime stringa urėdijų reforma
Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį nu­ta­rė kol kas ne­svars­ty­ti Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sų, pa­gal ku­rias vie­toj 42 urė­di­jų bū­tų įsteig­ta vie­na vals­ty­bės įmo­nė, urė­di­jų veik­la, kaip tei­gia ini­cia­to­riai, bū­tų efek­ty­ves­nė ir duo­tų dau­giau grą­žos vals­ty­bei.

Ati­dė­ti klau­si­mo svars­ty­mą pa­pra­šė „tvar­kie­tis“ Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius ir „vals­tie­tis“ Juo­zas Rim­kus.

„Šian­dien kon­kre­čiai ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, ka­da svars­ty­si­me. Čia ne deg­tu­ko už­de­gi­mas, bet di­de­lis vals­ty­bės tur­tas, į ku­rį tu­ri­me žiū­rė­ti at­sa­kin­gai“, – ko­mi­te­to na­riams sa­kė jo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ And­rie­jus Stan­či­kas.

Kon­ser­va­to­rius Ka­zys Star­ke­vi­čius ap­gai­les­ta­vo, kad į ko­mi­te­to po­sė­dį ne­at­vy­ko ap­lin­kos mi­nis­tras: „Mi­nis­tras ne­si­ruo­šia da­ly­vau­ti ir klau­si­mo po­sė­dy­je ne­tu­ri bū­ti“.

Ta­čiau į po­sė­dį at­vy­ko ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Mar­ty­nas Nor­bu­tas.

Lie­tu­vos miš­ki­nin­kų są­jun­gos vi­cep­re­zi­den­tas, Kai­šia­do­rių vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas Ma­ri­jo­nas Ber­no­ta­vi­čius kar­to­jo, kad po re­for­mos dar­bo ne­teks ma­žiau­siai tūks­tan­tis dar­buo­to­jų, o ne 400, kaip tei­gia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

M.Ber­no­ta­vi­čius ti­ki­no, kad dėl urė­di­jų re­for­mos nu­ken­tės apie 15–20 tūkst. žmo­nių, įskai­tant miš­ki­nin­kų šei­mos na­rius: „Jie pa­kibs tarp dar­bo bir­žos, emig­ra­ci­jos ir kon­tei­ne­rių“.

M.Ber­no­ta­vi­čius taip pat prog­no­za­vo, kad me­die­ną par­duo­dant vie­nai vals­ty­bės įmo­nei, jos vi­du­ti­nė kai­na kris apie 20 pro­cen­tų.

„Tai reiš­kia mi­nus 30 mln. eu­rų pa­ja­mų iš miš­kų, iš ku­rių 40 proc. grįž­ta at­gal – in­ves­tuo­ja­ma į miš­ką“, – aiš­ki­no miš­ki­nin­kų są­jun­gos at­sto­vas.

Sei­me urė­di­jų re­for­ma pri­sta­ty­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad urė­di­jų su­jun­gi­mas į vie­ną įmo­nę leis efek­ty­viau nau­do­ti vals­ty­bi­nių miš­kų tur­tą. Da­bar vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus val­do Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ir 42 miš­kų urė­di­jos. 2018 me­tais Lie­tu­va sie­kia tap­ti Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) na­re, tam, pa­sak Vy­riau­sy­bės, bū­ti­na pert­var­ky­ti ir urė­di­jas.

Pra­ėju­si Vy­riau­sy­bė pla­na­vo su­stam­bin­ti urė­di­jas, ta­čiau tam pa­sip­rie­ši­no Sei­mas ir įsta­ty­mu įtvir­ti­no, kad ša­ly­je pri­va­lo bū­ti 42 urė­di­jos.