Seime stringa socialinio modelio svarstymas
Sei­me strin­ga so­cia­li­nio mo­de­lio svars­ty­mas – an­tra­die­nį par­la­men­ta­rams ti­kriau­siai ne­bus pa­teik­tas svars­ty­ti nė vie­nas nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so ly­din­ty­sis pro­jek­tas.

Vi­sus tei­sės ak­tus, ku­riems sa­vo iš­va­dą pa­tei­kė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas Sei­mas jau aps­vars­tė, o dėl tų, ku­rių ko­mi­te­tas dar ne­at­ver­tė, ky­la dau­giau­sia dis­ku­si­jų ir ne­su­ta­ri­mų.

Pa­vyz­džiui, lau­kia­ma po­li­ti­nio su­si­ta­ri­mo, ar bus stei­gia­mas fon­das, iš ku­rio, ne­te­kę dar­bo, pa­šal­pas gau­tų tie dar­buo­to­jai, ku­rie vie­no­je dar­bo­vie­tė­je bū­tų iš­dir­bę ne ma­žiau kaip tre­jus me­tus – to­kioms są­ly­goms lin­kęs pri­tar­ti Sei­mas – ga­lu­ti­nis bal­sa­vi­mas vyks maž­daug po mė­ne­sio.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to va­do­vė so­cial­de­mo­kra­tė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė BNS tei­gė, kad dėl be po­li­ti­nio su­ta­ri­mo ko­mi­te­tas ne­ga­li im­tis fon­do stei­gi­mo pro­jek­to.

„Po­li­ti­nia­me lyg­me­ny­je tu­ri ap­sisp­ręs­ti – bus toks fon­das ar ne (....) Šią sa­vai­tę vi­si su­si­tar­si­me ir bus aiš­ku­mas“, – BNS sa­kė K.Miš­ki­nie­nė.

Fon­do stei­gi­mo ga­li­my­bes tre­čia­die­nį pla­nuo­ja­ma ap­tar­ti Sei­mo frak­ci­jų se­niū­nų pa­si­ta­ri­me su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi.

„Ren­ka­mės pas prem­je­rą ir sprę­si­me, kaip su tuo fon­du bus, jei­gu pa­lie­ka­me, ką Sei­mas jau nu­bal­sa­vęs, ir nė­ra fon­do, tai žmo­nės bus nu­skriaus­ti, o taip ne­ga­li­ma“, – BNS sa­kė „dar­bie­čių“ frak­ci­jos va­do­vas Kęs­tu­tis Dauk­šys.

So­cia­lių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas įsta­ty­mo to­kio fon­do įkū­ri­mo įsta­ty­mo pro­jek­to dar ne­svars­tė. Au­di­to ko­mi­te­tas siū­lo šį pro­jek­tą at­mes­ti, o Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pro­jek­to svars­ty­me pa­da­rė per­trau­ką.

Svars­ty­da­mas Dar­bo ko­dek­są Sei­mas pri­ta­rė, kad iš­ei­ti­nes iš­mo­kas dar­buo­to­jams, ku­rie dar­bo ne­teks dėl darb­da­vio kal­tės, at­ei­ty­je mo­kė­tų ir spe­cia­lus fon­das, ir darb­da­vys. Mak­si­ma­li iš­mo­ka tu­rin­tiems dau­giau kaip 20 me­tų dar­bo sta­žą iš fon­do siek­tų 5 vi­du­ti­nius dar­bo už­mo­kes­čius, o mi­ni­ma­li – vie­no mė­ne­sio, jei­gu at­lei­džia­mas dar­buo­to­jas vie­no­je vie­to­je bū­tų dir­bęs 3–5 me­tus.

Sei­mas taip pat iki mi­ni­mu­mo lin­kęs su­ma­žin­ti darb­da­vių įpa­rei­go­ji­mus dėl iš­ei­ti­nių iš­mo­kų at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams – ji siek­tų vie­ną vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį, o jei­gu dar­bo san­ty­kiai tęs­tų­si dau­giau kaip me­tus, o jei­gu trum­piau – pu­sę už­dar­bio.

Iš­ei­ti­nių iš­mo­kų fon­do įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad iš­mo­ka ne­ga­lė­tų vir­šy­ti Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to skel­bia­mo ket­vir­čio ša­lies ūkio pu­san­tro vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, ku­ris da­bar sie­kia apie 760 eu­ro.

Fon­do įsta­ty­mo pro­jek­te taip pat nu­ma­ty­ta, kad jį su­da­rys darb­da­vių įmo­kos, o įmo­nės ir dar­buo­to­jai ga­lės mo­kė­ti ir sa­va­no­riš­kas įmo­kas, ku­rios ne­ga­lės bū­ti ma­žes­nės nei 0,1 proc. ir vir­šy­ti 1 proc. pa­ja­mų, nuo ku­rių bū­tų mo­ka­mos „Sod­ros“ įmo­kos.

Darb­da­vio įmo­kos dy­dį į fon­dą nu­sta­ty­tų ta­ry­ba, o jei­gu ji ne­su­tar­tų, bū­tų tai­ko­mas mak­si­ma­lus ta­ri­fas.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius yra par­eiš­kęs, kad toks fon­das bū­tų ri­zi­kin­gas – esą darb­da­viai su­skubs juo pa­si­nau­do­ti, fon­das bus iš­tuš­tin­tas, o vals­ty­bei rei­kės sko­lin­tis.

Ki­tos so­cia­li­nio mo­de­lio da­lies – „Sod­ros“ pert­var­ką nu­ma­tan­čių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas dar ne­bai­gė svars­ty­ti.

Pla­nuo­ja­ma, kad nau­ja­sis ko­dek­sas bus pri­im­tas iki va­sa­ros ir įsi­ga­lios nuo 2017 me­tų.