Seime skinasi kelią nauja bedarbio išmokų skaičiavimo tvarka
Sei­mas lin­kęs įtei­sin­ti nau­ją be­dar­bio iš­mo­kų mo­kė­ji­mo tvar­ką. Ji be­dar­biams bū­tų pa­lan­kes­nė – jie gau­tų di­des­nes pa­šal­pas, o ne­te­kus dar­bo, jos bū­tų ski­ria­mos grei­čiau.

Par­la­men­ta­rai an­tra­die­nį po svars­ty­mo pri­ta­rė Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms. Už bal­sa­vo 48, o su­si­lai­kė 33 Sei­mo na­riai.

Anot So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to va­do­vės so­cial­de­mo­kra­tės Kris­ti­nos Miš­ki­nie­nės, bū­tų ma­ži­na­mos iš­ei­ti­nės iš­mo­kos at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams – darb­da­vys jiems tu­rė­tų su­mo­kė­ti vie­no at­ly­gi­ni­mo dy­džio iš­ei­ti­nę pa­šal­pą.

Be­dar­bio iš­mo­ką siū­lo­ma mo­kė­ti as­me­nims, iki įsi­re­gis­tra­vi­mo dar­bo bir­žo­je tu­rin­tiems ne ma­žes­nį kaip vie­ne­rių me­tų ne­dar­bo drau­di­mo sta­žą per pa­sku­ti­nius dve­jus me­tus. Da­bar rei­ka­lau­ja­mas sta­žas – 18 mė­ne­sių per 36 mė­ne­sius.

Pa­gal nau­ją tvar­ką be­dar­biams iki 9 mė­ne­sių pa­il­gė­tų pa­šal­pos mo­kė­ji­mo truk­mė, o jos mo­kė­ji­mo pra­džia bū­tų iš kar­to po at­lei­di­mo iš dar­bo, o ne po tiek mė­ne­sių, už kiek jis bū­tų ga­vęs iš­ei­ti­nių iš­mo­kų.

Taip pat siū­lo­ma di­din­ti ne­dar­bo iš­mo­kos mak­si­ma­lų dy­dį – ji bū­tų aps­kai­čiuo­ja­ma kaip pa­sto­vios ir kin­ta­mos da­lių su­ma: pa­sto­vią da­lį su­da­ry­tų 30 proc. mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos (MMA), o kin­ta­ma da­lis kas ke­le­rius mė­ne­sius keis­tų­si.

1–3 be­dar­bio pa­šal­pos mo­kė­ji­mo mė­ne­sį ji siek­tų 50 proc. apd­raus­to­jo vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, 4–6 – 40 proc., o pa­sku­ti­nius – 7–9 mė­ne­sius – tik 30 proc. apd­raus­to­jo vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių drau­džia­mų­jų pa­ja­mų.

Sei­mas su­ti­ko nuo ki­tų me­tų grą­žin­ti iki kri­zės bu­vu­sias be­dar­bio pa­šal­pos mo­kė­ji­mo są­ly­gas ir ne­pa­lai­kė so­cia­li­nio mo­de­lio kū­rė­jų po­zi­ci­ją, jog nuo 2009-ųjų lie­pos ga­lio­jan­ti tvar­ka ne­bū­tų kei­čia­ma.

To­kiu bū­du dar­bo ne­te­ku­siam žmo­gui, ku­riam bus pri­skai­čiuo­ta iš­ei­ti­nė iš­mo­ka, be­dar­bio pa­šal­pa bū­tų skir­ta ne pra­ėjus tiek mė­ne­sių po dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo, kiek mė­ne­sių bu­vo iš­mo­kė­ta iš­ei­ti­nė iš­mo­ka, o iš kar­to.

Tei­sė į be­dar­bio pa­šal­pą nuo ki­tų me­tų at­si­ras­tų iš kar­to įvy­kus drau­di­mi­niam įvy­kiui – at­lei­di­mui iš dar­bo.

Ne­dar­bo drau­di­mo įmo­ką pa­gal ter­mi­nuo­tas su­tar­tis dir­ban­tiems žmo­nėms siū­lo­ma at­ei­ty­je pa­di­din­ti du kar­tus – taip sie­kia­ma at­ei­ty­je pri­vers­ti darb­da­vius ne­su­da­ry­ti daug ter­mi­nuo­tų su­tar­čių, nes jos nė­ra nau­din­gos dar­buo­to­jams. Ši nuo­sta­ta nu­ma­ty­ta nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pro­jek­te, ku­rio svars­ty­mą penk­ta­die­nį Sei­mas bai­gė, bet ga­lu­ti­nio bal­sa­vi­mo ir­gi ne­bu­vo.

Da­bar ne­dar­bo drau­di­mui darb­da­viai mo­ka 1,1 proc. dar­buo­to­jo al­gos. Šis dy­dis tvir­ti­na­mas, kas­met pri­imant „Sod­ros“ biu­dže­tą.