Seime skinasi kelią e-rezidento projektas
Sei­mo po­sė­dy­je po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams, lei­sian­tiems Lie­tu­vo­je in­te­re­sų tu­rin­tiems už­sie­nie­čiams, nau­do­jant elek­tro­ni­nį par­ašą, ati­da­ry­ti sąs­kai­tą ban­ke, steig­ti bend­ro­ves, teik­ti duo­me­nis re­gis­trų cen­trui.

Šiuo me­tu už­sie­nio vals­ty­bių pi­lie­čiai ne­tu­ri ga­li­my­bės nau­do­tis elek­tro­ni­nio par­ašo pri­va­lu­mais. Mū­sų ša­ly­je vers­lą pra­dė­ję už­sie­nie­čiai vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus Re­gis­trų cen­trui tu­ri teik­ti po­pie­ri­niu bū­du. Už­sie­nio vals­ty­bių pi­lie­čiams, ne­su­da­rant ga­li­my­bės tin­ka­mai sa­vęs iden­ti­fi­kuo­ti elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je, už­ker­ta­mas ke­lias da­ly­vau­ti, kur­ti bei plė­to­ti vers­lo san­ty­kius Lie­tu­vo­je nau­do­jan­tis elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis.

„Su­da­rius ga­li­my­bes elek­tro­ni­nė­mis pa­slau­go­mis nau­do­tis Lie­tu­vo­je in­te­re­sų tu­rin­tiems už­sie­nie­čiams, šie as­me­nys ga­lės gau­ti tas pa­slau­gas, ku­rio­mis nau­do­ja­si Lie­tu­vos pi­lie­čiai vers­li­nin­kai. Be to, į mū­sų ša­lį bus pri­trauk­ta ir dau­giau už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų, at­si­ras nau­jos dar­bo vie­tos“, – sa­ko tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja par­en­gė tei­sės ak­tų pro­jek­tus, ku­riais bū­tų reg­la­men­tuo­ja­mas bio­me­tri­nių duo­me­nų kau­pi­mas ir nau­do­ji­mas, kai to­kių duo­me­nų nau­do­ji­mas yra bū­ti­nas elek­tro­ni­nio par­ašo ser­ti­fi­ka­to iš­da­vi­mui už­sie­nie­čiui, tu­rin­čiam in­te­re­sų Lie­tu­vo­je.

Lie­tu­va, kur­da­ma šiuos tei­sės ak­tų pro­jek­tus, rė­mė­si ir Es­ti­jos pa­tir­ti­mi. Šio­je vals­ty­bė­je pri­im­tas įsta­ty­mas, lei­džian­tis iden­ti­fi­kuo­ti e-re­zi­den­tus. Toks iden­ti­fi­ka­vi­mas ir­gi vyks re­mian­tis as­mens bio­me­tri­niais duo­me­ni­mis.

Bio­me­tri­niai duo­me­nys – duo­me­nys, ku­riais api­bū­di­na­ma in­di­vi­dua­li žmo­gaus fi­zi­nė sa­vy­bė, pa­vyz­džiui, akies rai­ne­lė, vei­do at­vaiz­das, bal­so temb­ras, pa­gal ku­rią vie­na­reikš­miš­kai ga­li­ma nu­sta­ty­ti as­mens ta­pa­ty­bę.

Pa­gal įsta­ty­mų pro­jek­tus, už­sie­nio ša­lių pi­lie­čiai, no­rė­da­mi gau­ti ser­ti­fi­ka­tus, tu­rė­tų kreip­tis į šio re­gis­tro tvar­ky­to­ją ar­ba Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­su­li­nes tar­ny­bas už­sie­ny­je. Prieš iš­duo­dant to­kį ser­ti­fi­ka­tą, bū­tų pa­ti­kri­na­ma, ar as­muo ga­li gau­ti ser­ti­fi­ka­tą, t. y. bus at­si­sa­ko­ma iš­duo­ti, jei Lie­tu­vos ir už­sie­nio vals­ty­bių įga­lio­tos įstai­gos ir tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos pa­tei­kia in­for­ma­ci­ją ne­re­gis­truo­ti as­mens šia­me re­gis­tre ir ne­iš­duo­ti ser­ti­fi­ka­to, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią ne­tei­sė­toms vei­koms, už ku­rias yra nu­sta­ty­ta at­sa­ko­my­bė Lie­tu­vo­je įsta­ty­muo­se.